BALKAN KÜLTÜR ESERLERİ  
 
  AD DEĞİŞTİRME BOZGUNLUKLARI 1878 - 1985 19.12.2018 14:15 (UTC)
   
 

Bulgarslavı zulümlerinden zihinlerde kalan bir üzücü gerçek vardır. O da bu anlı şanlı Bulgarslavı Devletinin, Bulgartürklerinin dilini ve adını değiştirmekle onun niyetinin Bulgartürklerini Bulgarslavı yapmak olmadığı gerçeğidir. Bulgartürklerini asimle etmek için zulmederek, onları topraklarından kovma, onların topraklarına yerleşme isteği gerçeğidir. 1877 - 1878 Osmanlı Rus Muharebesinden beri süren kanlı ad değiştirmeler, dil değiştirmeler; Bulgartürklerine zulüm ederek, onların düzenini bozmak ve bozgunluk havalarında, onlara ezelî vatanları olan, Bulgaristanı terk ettirtmektir.

Rus telkiniyle İlk Bozgunluk esnasında uygulanmaya koyulan çekingen ad değiştirmeleri; Bulgarslavlarının çoğunluk oldukları bölgelerde (Sofya, Orhaniye, Belogradçik, Vidin) kalmış Bulgartürklerinin bazıları, Doğu Rumelinin ilhakından sonra, Filibe alçağında bulunan Bulgartürklerinin bir kısmının Müslüman adları değiştirilmiştir. Bu sırada adları değiştirilen kişiler; Bulgarslavlarının ve Rusların, azgın baskınlarına, katliamlarına şahit olmuş, ödleri alınmış, korkmuş kişilerdir. Bu ilk ad değiştirmelere mukavemet göstermemelerine diğer bir sebep mağdurların bu şekilde mallarına, mülklerine sahip çıkabilmeleridir. Ayrıca yine bir diğer garip gerçek; Bulgartürkünün, Bulgarslavını sevmesidir. Böyle bir millet; katillerini seven, özleyen millet yeryüzünde yoktur... İlk ad değiştirmeler; yarı serbest, yarı mecburi bir hava içinde gerçekleştiler ve daha fazla nabız yoklama ve Bulgartürklerini korkutma mahiyetliydiler. O sıralar bu sebeple birçok Bulgartürkü mahallelerini ve köylerini boşalttılar.

Rus telkiniyle, Rus tecrübelerine dayanarak başlatılan kanlı ad değiştirmeler; kanlı Balkan Muharebesi hemen sona erer ermez, İkinci Bozgunlukta, tekrar acımasızca başlatıldılar. Rodoplarda, Makedonyanın Bulgaristana kalan kısmında, Lovça yöresinde "Krıstilka" - (Haçlama) Müfrezeleri; kanlı papazların eşliğinde, Müslüman komşularını keserek, kalanların adlarını zorla bağırta bağırta, Hrıstıyan adlarıyla değiştirdiler. Bulgartürklerinin yanısıra, Hint-Avrupa dillerinden konuşan Müslüman Romların adlarını, nüfuslarının az oluşu sebebiyle, kamuoyu ses çıkarmayacak diye, onlara istediği zulmü yaparak, Hrıstıyan adlarıyla değiştirdiler. Bu Romların adlarının değiştirilmesi; Sofya, Samokov, Vidin, Rusçuk yörelerinde, otuzlu yıllara kadar sürdü.

Türkiye ve Dünya kamuoyunun Bulgaristanda Müslüman adlarının Hrıstıyan Slav adlarıyla değiştirilmesine adeta seyirci kalmaları, bilhassa Pomaktürklerinden çok kurbanlar, çok şehitler aldı. Pomaktürkleri, aslında Bulgarpomakları, kadim Bulgar boylarındandır; dolayısıyla tüm Bulgar boyları gibi uçları; Hunlara, Skitlere, meşhur Traklara gitmektedir. Slav kitlelerinin aralarında kalmalarından, dilleri Slavca meyilli değişmiştir. Konuşmalarının yumuşaklığıyla Slav dillerinden ayrılması, konuştukları dilin Türkçe esaslarına işaret etmektedir. Pomaktürklerinin, Bulgartürkleri ile şive farkının dışında asla hiçbir farkları yoktur. Örf, adet, töre, yaşayış tarzı, din, iman esasları Bulgartürkleriyle birdir.

Pomaktürklerinin; Bulgartürklerinden farklı şivelerine dayanılarak, onların mukavemetlerine rağmen, Hrıstıyanlaştırma cereyanları, bilhassa Balkan Harbinden sonra hırsla cereyan ettirilmişlerdir. Pomaktürklerini Hrıstıyanlaştırma, Birinci Cihan Harbi sırasında ve sonrasında bir aralık durdurulmuş ancak Pomaktürklerine yapılanlardan hiç kimse alâkadar olmadığından, otuzlu yıllarda ad değiştirmeler tekrar başlatılmışlardır. O sıralarda; Dövlen, Ahı Çelebi, Lofça yörelerindeki Bulgartürklerinin Müslüman adları şiddet kullanılarak, Hrıstıyan adlarıyla değiştirilmiştir.

Bulgaristanda Çiftçi Partisi idaresinden sonra, iktidara gelen partiler; memleketin ağır ekonomik vaziyetinin vatandaşlar arasında etnik farklılığın kaldırılmasıyla, üstesinden gelinebileceğine işaret ederler ve tekrar Pomaktürkleri üstüne çullanırlar. Bulgarslavı Devleti yeni ad değiştirme kampanyalarına çok yönlü çalışmalarla başlar. Bütün iletişim vasıtalarıyla ve güçle; evvelâ asılsız bir Türk düşmanlığı propagandası başlatılır. Bulgartürklerinin ileri gelenleri sokakta, kamu yerlerinde dövülürler, küçümsenirler, aşağılanırlar ve öldürülürler. Onlar sokağa çıkamaz olurlar. Bütün memleket çapında Bulgartürklerine devamlı aşağılık muamelesi yapılır. Aynı zamanda Bulgartürkleri arasında durmadan Eskici - Yenici cereyanları oluşturulur. Müslümanlar cephelere bölünüp huzursuz edilirler. Bulgartürklerine çare göç gösterilir.

Bulgartürkleri acılı sıkıntılı telâşlarında; Pomaktürkleriyle alâkadar olamazlar. Zaten alâkadar olunacak gibi de, değildir. Şimdi Bulgarslavları; Pomaktürkleri cephesini sağlam tutmuşlar, onlara Bulgartürklerini nefret ve kinle göstererek: "Siz Hrıstıyanken, sizi zorla Müslüman yapan bu aşağılık Türklerden değilsiniz! Siz bizim kardeşlerimizsiniz!" diye, Pomaktürklerini aldatmaktadırlar. Ayrıca Bulgarslavları; Bulgartürkleri yörelerinde cinayetler tertipleyerek "Bu cinayetleri Pomaktürkleri işlediler" diye, Bulgartürklerini Pomaktürklerine karşı kışkırtmaktadırlar. Onlar arasında kavga çıkartmaktadırlar. Öte taraftan bir sırasında Pomaktürklerini Bulgartürkleri önünde; Batak, Peruştitsa hadiseleri ile suçlarlar ve şimdi onlardan intikam aldıklarını, "Pomaktürklerinin ne millete ne devlete yaradıklarını", söylerler...

Şimdi Bulgartürklerinin her türlü haklarını kısıtlayan Bulgarslavları, onların bir parçası olan Pomaktürklerine imtiyazlar sağlarlar. Sonra uygulanan farkı Bulgartürklerine adeta nümayiş ederler. Pomaktürkleri ile, Bulgartürkleri arasında nifak ve hoşnutsuzluk çıkartırlar. Ve çıkan kavgada Pomaktürklerini destekliyor gibi görünürler... Diğer taraftan, Bulgarslavlarının bu oyunlarına gelmeyen Pomaktürkleri öldürülür ya da Türkiyeye göçe zorlanırlar...

Bulgarslavı Devleti siyasetine boyun eğen, yaklaşan Pomaktürkleri mükâfatlandırılır. O yıllarda Pomaktürleri arasında faaliyete geçirilen "Rodina" veya Vatan adlı derneğin, memlekette şubeleri resmi yazılara göre 40 olarak verilirler. Bu derneğin en aktif kolu olarak Paşmaklıdaki "Kamen Bolyarov" adını almış Arif Beyoğlunun başında bulunduğu şube bildirilir...

Rodina adlı derneğin ahali tarafından hoş ve iyi karşılandığı, yalnız Bulgarslavlarının bu dernek hakkında yazmış olduklarında olmuş olsa da, o yıllarda Pomaktürklerinin adları, zor kullanılarak, genelde bu derneğin faaliyetlerine dayanılarak, değiştirildiler. Otuzlu yılların başlarından, İkinci Cihan Harbinin sonlarına kadar süren ad değiştirmelerinde, altmış binin üstünde Pomaktürkünün adı Hrıstıyan Slav adlarıyla değiştirildi, bir o kadarı da Türkiyeye göçtürüldü. Baştan bu ad değiştirmelere sessiz kalan Türkiye ve Dünya Kamuoyu kim bilir arada ne değişen oldu da, Birleşik Milletler Teşkilâtının kuruluş safhasında; otuzlu yıllardan itibaren adları değiştirilen Müslümanların adları, 1948 yılında iade edildi. Allah buna vesile olanlardan Razı Olsun!

Komunist Rejim zamanında, Bulgartürklerinin adlarının değiştirilmelerine; ellili yılların sonlarına doğru, altmışlı yılların başlarında girişildi. Ellili yıllarda Sovyet Rusyada muharebe zaferi heyecanının tükenmesi ile, acı ekonomik gerçekler ortaya çıktı. Bunun farkında olan Stalin; güya Komunizmin zaferi için, Kore Harbini başlatmakla, dünyayı üçüncü umum harbin eşiğine getirdi. Stalinin ölümüyle, Komunizmin elverdiği kadar, Rusya bulunduğu vahim ekonomik vaziyetten çıkma yolunu aramaya koyuldu ve o zamana kadar çeşitli demagojilerle gizlediği şovencilik kösteğine takıldı, kaldı. Bütün Doğu Bloğu ülkeleri; Sovyet Rusyanın yayılmacı siyasetlerine alet edilen "Milletlerarası Komunizm Dayanışması" meselelerinden, hızla kendi millî meselelerine, dönmeğe başladılar. Doğu Bloğu ülkelerinden Macaristan, Çekoslovakya, Polonya ayaklanarak komunist iktidarları hemen devirmek istediler; Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya, hakimiyetinde bulundurdukları iktidarlara yabancı halkları sindirmeye, onların mallarına konmaya kalkıştılar. Sovyet Rusya bu cihette onlara emsal teşkil ediyordu. Evvelâ onun; tüm kurum ve kuruluşlarında azılı Rus şovenciliği başlatıldı.

Komunist Bloğunda oluşmuş olan millî esaslarda devlet terörü temayülü; en çok Bulgarslavı Devletinin işine yaradı. Bu esaslarda 1956 yılında Parti Merkez Komitesinin Nisan Plenumunda, Bulgartürklerinin adlarının değiştirilmesi kararı alındı. Bu sebepten Nisan Plenumunun kararları ne o zaman ne de daha sonraları; ne Bulgaristan ne de Dünya Kamuoyuna açıklandılar. Bu kararlar; halâ da açıklanmış değildirler (1991). Komunist Bulgarslavı Devletinin Bulgartürkleriyle alâkalı 1956 Nisan Plenumu kararlarının muhtevası 1958 yılında Bulgartürkleri Mekteplerinin kapatılmaları ve Bulgartürkü çocuklarının, Bulgarslavı Mekteplerine alınmalarıyla meydana çıktı. Ayrıca aynı yıl, yani tam 1958 yılında Bulgarslavı Devletinin; Bulgartürklerini yoğun olarak sindirme girişimlerinde bulunacağı anlaşıldı. Şimdi Bulgarslavı Komunist Partisinin Merkez Komitesi 1958 yılında "Türkler Arasında Çalışma Tezisleri" ni yayımladı. Merkez Komitesinin Tezisleri genelge niteliğindedirler. Bu Tezislerden; Bulgaristan vatandaşlarının; kısa bir zaman içinde "Edinna homogenna sotsialistiçeska natsiya"ya; yani anlayacağınız "Bütünleşmiş Sosyalist-Homojen Bulgarslavı Milleti"ne dönüşeceği anlaşılıyordu...

Bulgartürklerinin, Slavlaştırılmaları tehdidiyle alâkalı Parti Kararları; farklı üst seviyelerde benimsendikten sonra, kasıtlı olarak belirli ölçülerde basına sızdırıldı. Gazetelerde bu yönde yazılar çıkmaya başladı. Çıkan yazılarda Bulgartürkleri, kendilerinden geri kalan tüm "azınlıkların" Slav kökenli olduklarına inandırılmak isteniyordu. Parti Sancak Komitelerince Bulgartürkü münevverleriyle yapılan toplantılarda; Pomaktürklerinden, Çingenetürklerinden, Karışık Ailelerden ve sairelerden daima Slav asıllı topluluklar olarak bahsedilmeğe başlandı.

Çok geçmeden; "Bulgaristanda, Bulgartürklerinden geri kalan azınlıkların Slav asıllı oldukları" mevzuu sancak ve şehir parti komiteleri tarafından, Bulgartürkleri münevverleri ile düzenlenen toplantılarda da ele alınmaya başladılar. Mevzuun ağırlığı da bu idi. Yani "Türklerin dışında her azınlık Slav kökenli" mevzuunun ağırlığı, Bulgartürklerinin üstüne yıkılıyordu. "Siz Slav kökenli değilsiniz. Diğerleri Slav kökenli. Onları Slav yazmaya başlasak, münasebetiniz ne olur?" Ağırlık buydu. Meselelerin maksatlarından bihaber Bulgartürkü münevverleri; "Bana ne!", "Susmak konuşmaktan iyidir" ve "Komşuya gelen ayı, bize de gelir" esaslarında münasebetler aldılar. Sonuncu esasa göre; büyük Marksizmin, Leninizmin milliyetleri kucaklayışlarından; Sovyetler Birliğinde yüz küsur halkın kendi dilleri ile yazdıklarından, konuştuklarından, bir anlattılar, bir anlattılar...

Bunlar ölmüş değil, ölü doğmuş eşeğin tırnaklarını, öyle bir bir söküyorlardı. Ama Bulgarslavları bu boşboğazlığa, hiç de boş vermediler. Bulgarslavı Devleti; Bulgartürkleri münevverlerinin bu mevzuda; konuşup konuşmadıklarına bakıp, onlardan hangilerinin Ad Değiştirmeleri başlatıldıklarında, engel çıkartacaklarını, ne yapacaklarını belirledi. Tehlikeli olacaklar, daha o zamanlar Ölüm Listelerine alındılar. Sonraları hastanelerde, kazalarda öldürüldüler. Diğer taraftan Komunist Bulgarslavı Devleti, Ad Değiştirmeleri başladığında; neyi, nasıl tutup yapacağını, bu nabız yoklaması konuşmalara göre ayarladı. Bundan başka; hangi Bulgartürkü münevveriyle ne yapılacağını da çok iyi belirledi. Devlet; öldürüleceklerin, kullanılacakların, hususi muamele uygulanacakların listelerini hazırladı. Listeler daha altmışlı yıllarda alâkalı makamlara teslim edildiler!

Ad değiştirmeler, yine Pomaktürklerinden başlatıldılar. Ancak bu sırada hafifçe yoklamalar Bulgartürkleri arasında da yapıldı. Onlardan kolay elde edile bilinecekler devlet dairelerine çağrılarak, kendilerine arzu ettikleri şeyler vaat edilerek veya tehdit edilerek; adlarını değiştirmelerine ikna edildiler. Bu şekilde 1960 yılında, adlarını değiştirenlerden, benim tanıdıklarım Kırcali şehri Serhoşlar semtinden Pomaktürkü olarak bilinen Yaşar; Kırcali sancağının Çakal köyünden Şumnu lise mezunu tornacı İsmail ve Bulgartürkü olduğunu bildiğim Kırcali sancağı Öküzcüler nahiyesi Hambarcılar köyünden Naci'nin; hepsinin, aileleri de dahil, Müslüman adları, Hrıstıyan Slav adlarıyla değiştirildi. Yıl 1960.

Bulgarslavı Devleti Komunist iktidarı, ad değiştirmelerini demagojisi ile haklı çıkarmaya çalışıyordu. Aslında haklı çıkmaya da pek ehemmiyet vermiyordu. Kimin ne diyeceği umurunda değildi. Bu işi nasıl olsa; kimin yalancı Bulgar, kimin has Bulgar olduğu anlaşılıncaya kadar bir saat ileri bitirmeliydi. Bunun için bizim; Hrıstıyanlıktan İslâm dinine geçirildiğimizi ve Müslüman olunca da, neden bilinmez, Bulgartürkçesi öğrendiğimizi iddia ediyordu. Burada doğru olan Bulgartürklerinin üç dini de ikrar ettikleridir. Geri kalanı yalandır. Bu mantığa göre, mevcut Pomaktürklerinin şiveleri de, Bulgartürkçesi olmalıydı. Yahut Yahudiler de Bulgartürklerinin İbrani olduklarını ileri sürebilirlerdi... Ama adamlar, masaldaki kurt gibi, suyunu bulandırmayan Bulgartürklerini yemeyi kararlaştırmışlardı...

Bulgartürklerinin adlarının değiştirilmesi hususunda 1959 ve 1960 yıllarında yapılan tatbikatlardan edinilen tecrübeler işlendiler ve altmışlı yılların ortalarında; Yoğun olarak, Ad Değiştirmelere başlandı. Tabîi olarak bu Ad Değiştirme Kampanyasında da hedef Pomaktürkleriydi. Bulgarslavı Devleti başlatacağı Ad Değiştirme Kampanyası için Pomaktürkleri arasında kendine zemin hazırladı. Pomaktürklerinin gelirlerine gelir kattı, köylerini kasabalarını yeniden düzenledi ve onlara arzu ettiklerini verdi. Diğer taraftan onlara mektepte, Bulgartürklerine karşı Bulgarslavı muallimleri vasıtasıyla nefret aşıladılar. Askerde Bulgartürklerine karşı nefret aşıladılar. Bu nefret aşılamaları Bulgarslavı muallimleri ve askerleri karşılıklı yapıyorlardı. Halk arasında da aynı fitneyi işliyorlardı.

Bulgartürkleri ve Pomaktürkleri arasında hep kavgalar çıkartılıyor. Kavga nasıl azdırılacaksa, Bulgarslavları o tarafı destekliyorlardı. Bu sinsi faaliyetlerin ağırlığı "Tazıya tut; tavşana kaç!" tespitine dayanıyordu. Pomaktürklerini umum olarak "tavşan" yerine, yani "geri zekâlı" yerine koymaları ve onlardan, geçmişte güya kendilerine "yaptıklarının" intikamını aldıklarına sevinmeleri, Bulgarslavlarının hastalıklı düşüncelerine işaret ediyordu...

Bulgarslavı Devleti komunizme çok eskiden bağlılığı sebebiyle; Milletlerarası Komunizmin itibarını zedelememek için de, sanki gayret sarf etmiyor değildi. Bulgaristanda ve dış ülkelerde düzenlenen her türlü toplantılara katılıyor, onlarda; Bulgaristan tarihini, kendi oluşturduğu esas siyaseti hizasında yorumluyor ve söylediklerine, dünyayı inandırmaya çalışıyordu. Daha altmışlı yılların başında Bulgarslavı Devleti; Osmanlının Hrıstıyanları "zorunlu olarak Müslümanlaştırıldığını" mevzu edinen erotik romanlar hazırlatıyor ve onları müthiş paralar harcayarak; Amerikada, İngilterede, Fransada, İtalyada o dillerde yayımlatıyordu. İslâm ülkelerine de, Osmanlı Devrinde, kendileri gibi aynı düşmana (Osmanlıya) karşı mücadele verdiklerini, yazılarla ve sinema filimleriyle anlatıyordu. Bazılarına (Süriye, Mısır ve İrak) hibe işler yapıyorlar, karşılıksız olarak milyonları bulan miktarda dolarlar veriyorlardı. Ne zengin devlet idi şu petrol, silâh ve uyuşturucu kaçakçısı Komunist Bulgarslavı Devleti!...

Bulgartürklerine uyguladığı siyasette, Bulgarslavı Devleti için en büyük engel bir Türkiye Cumhuriyeti Ordusu; iki Türk Kamuoyu idi. Türk Ordusundan, delibaş zabitlerin kendi başlarına harekete geçeceklerinden; Türk kamuoyundan, Ordusunu arkasına takıp, Bulgaristana getireceğinden korkuyordu. Başka türlü Bulgarslavları yaptıkları çeşitli anlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini adeta bağlamışlardı. Bu bağlayıcı sinsi antlaşmalara göre Türkiye Cumhuriyeti hükümeti; Bulgarslavı Devletinin, Bulgartürklerine uyguladığı Soykırım Siyasetini, Bulgaristanın "iç işleri" olarak kabul ediyordu.

Bulgarslavı Devleti; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleriyle imzalamış olduğu çeşitli bağlayıcı anlaşmalardan sonra; Müslüman Pomaktürklerinin, Türk soyundan olmadıklarını, Türkiye Hükümeti tarafından kabul edilmiş olduğunu Ad Değiştirme Kampanyalarında kendi gazetelerinde yayınladı. Buna da Türk Hükümetleri asla hiç bir tepki göstermediler...

Bunlar bizi kaçıncı defa satıyorlardı?!... Şimdi de satacaklar mıydı?.. Neticede şimdi 1970'lerde yoğun olarak, Pomaktürklerinin Müslüman adları Hrıstıyan adlarıyla değiştirildi. Pirin, Rodop ve Lofça yörelerinde Ad Değiştirme Kampanyalarında; aciz ve silâhsız insanlarla, çocuklarla, kadınlarla, ihtiyarlarla, Bulgarslavı ordularının kanlı çatışmaları, ta 1976 yılına kadar devam etti ve bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen bu kanlı katliam, Bulgarslavı Devleti değerlendirmelerine göre; başarı ile neticelendi.

Diğer taraftan, Bulgarslavı Devletinin; Türkiye Cumhuriyeti ile imzalamış olduğu 1968 - 1978 Göç Anlaşmasıyla, Pomaktürklerinin ve Karışık Ailelerin Müslüman adlarının; Slav Hrıstıyan adlarıyla sükut içinde değiştirilmeleri sağlandı. Bu göçler isyanı çekerek, halkın potansiyel gücünün nefretle patlamasına meydan vermediler. Göç olmamış olsaydı çaresiz bırakılan halk patlayacaktı... Türk Hükümetleri bunları bilmiyorlar mıydı?! Kim kiminle iş birliği içindeydi?!...

Bulgarslavları, Bulgarslavlaştırdıkları, Pomaktürkleri köylerini, mahallelerini ziyaret ederek, bir zamanlar ayak atamadıkları bu köylerde "Kardeş Şenlikleri" düzenliyorlar, aynı zamanda "gözdağı" veriyorlardı...

Halk; yediden yetmişe kadar kan ağlıyor. Hayvanlar yerine koyulup adlarının değiştirilmelerine ağlıyor, ne yapacağını kara kara düşünüyordu. Onların kimlikleri yeni; yeni adları göğüslerine iğnelenmiş kartlarda yazılı. Yeni adlarla hitap etmek mecburî... Ölenler Hrıstıyan usullerine göre defnediliyor. Sünnetler hep yasak... Ancak çocukların sünnet olmaları lâzım!.. İhtiyarlar gençleri kıyamıyor ve sünnetleri gelmiş çocukları toplayıp, ormanlarda sünnet ettirdikten sonra, sanki herhangi bir suç işlemişler gibi, giderek kendileri karakollara teslim oluyorlar; "Biz torunlarımızı sünnet ettirdik, cezalarımızı çekmeye hazırız!" diye. Ancak burada sünnetçileri de ele vermek gerekiyor... İşte onlar bunu yapamıyorlar. Ve onları sünnetçilerin adlarını söylesinler diye, döve döve öldürüyorlar... Allah şehitlerin ruhlarını şad eylesin!

Bulgarslavları; en küçük kademeden en büyüğüne kadar, Bulgartürkleri hep kan ağlarken, zaferlerini kutluyorlardı. Bulgarslavı memurları ve çeşitli çaptan Parti Fonksiyonerleri terfi etmişlerdi. Bazıları; eli kolu bağlı Bulgartürklerini zevkle öldürttüklerinden "Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Kahramanı" ilân edilmişlerdi. Böyle bir devlet olur mu?! Halkın bir kısmı ağlarken... Onlar kendi halk türkülerini söyleyerek zaferden serhoş, içkiden sarhoş, bunu kutluyorlardı. Bizim dilimiz yasak, türkülerimiz yasaktı...

Bulgarslavı Devletinin; Müslüman adlarının değiştirilmesinde, Pomaktürkleri gibi, Çingenetürkleri de yer alıyorlardı. Çingene Türkleri; İslâm dinine, Türk diline, Türk örf ve adetlerine bağlı insanlardı. Sayıları bir milyonun üstünde olan bu insanlar; dilce, dince, örf ve adetçe, hayat tarzları itibarıyla, Pomaktürkleri gibi, Bulgartürkleri gibi; hep Türk soyundandılar. Onlar da tarihte Kara Bulgarların, yani Batı Bulgarlarının, bir boyu idiler. Yalnız bu boy; ne hikmetse, Ağustos Böceği gibi hep fakir kalıyordu. Yazın türkü söyleyip, çalıp oynuyor, kışları aç kalıyordu. Yani yarını pek düşünmeyen bir soydu... Türkçenin çok eski çağlarında "çingene" sözü de, bu yüzden "yoksul" manasına geliyordu. Yani "Çingene", "çıplak" veya "fakir" anlamına gelir millet manasına gelmez! Bu Çingeneler Türkçeden başka hiç dil bilmezler. Bunun için onlar Türk oğlu Türktürler!

Bulgarslavları işte bu Çingeneleri, Bulgartürkü kardeşlerine yabancı bildirmek için, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Aslında Bulgarslavı Devleti, Bulgartürklerini, bölerek birbirlerine düşman etme yolunda, her çeşit kalleşliğe başvuruyordu. Bu hususta; mezhep, aşiret ve hattâ yöre ayrılıklarından faydalanıp, Bulgartürkleri arasına nifak sokuyor, bu nifakların neticeleriyle alâkalı olanlar, olmayanlar; Ad Değiştirmeleri Kampanyaları başlatılmadan evvel yoğun şayialarla "gerçeklik" kazanıyorlardı.

Çingenetürklerinin Adlarını Değiştirmelere bir iki ay varken Yambol şehri hastanesi morgunda çalışan Çingenetürkleri hakkında hiç akla, ağza alınmayacak lâflar söylediler. Onların, morgda ölülerin ırzlarına geçtikleri söylentisini, yaydılar. Mezarlardan ölü çıkardıklarını, Hrıstıyan mezarları kirlettiklerini yaydılar. Benzeri asılsız şayialara dayanılarak Sliven Çingenetürklerinin mahalleleri yıkıldı, insanları öldürüldü. Kırcali şehrinde şehrin maskotu haline gelmiş koca cüce meşhur "Sıçan Bekiri" onlara, öldürttüler. Bir Bulgartürkü kızını işkenceyle öldürttüler. Kırcali şehrinde, Bulgartürkleriyle, Çingenetürklerinin beraber çalıştıkları yerlerde yıllardır kavga çıkmamışken, şimdi her gün kavga çıkartılıyordu. Bulgarslavı Komunist Rejimi için bu hiç de zor değildi...

Böyle bir kavgaya beni de kurban etmek istediler. Kırcali İnşaat Meslek Lisesinde 1976 yılında "Gece Eğitimcisi" olarak, çalışıyordum. Kasım ayı olacak, bir gece yarısı, işyerimden yaya evime dönmekteydim. Yürüdüğüm Georgi Dimitrov caddesi ıssızdı. Henüz bulvarın terminale yakın olan kısmındaydım. Bulunduğum kaldırımın karşısındaki kaldırımda iki kişi dövüşüyorlardı. Benden belki 100 - 150 metre uzaktaydılar. Bunlar Çingene semtinin Aşağı Mahallesinden yaşları 30 dolaylarında olan Muratla, Ramadandı. Biri, beni "Ahmet!" diye güya imdada çağırıyordu...

İçimden "Tam benim bilinen tabiatıma göre ayarlanmış bir vaziyet!" dedim. Çingenetürklerine yakınlığım ve benzeri vaziyetlerde onlara tesir edebileceğime, inandığım zannediliyordu. Yani şimdiki bu vaziyete göre; bunları ayırmaya atılacaktım!...

Usule göre iki Çingenetürkü delikanlısı tutulup, çekiştiriliyor, onları ayırmaya gelen Bulgartürkü verilen talimata göre ya dövülüyordu ya da öldürülüyordu. Bulgarslavlarının akıllarına hayret ederek; Allahın izniyle, ortalıktan kayboldum. Ertesi gün, ertesi gece, Kırcali şehrine çok yakın Ercilden Tüfekçinin yirmi beş yaşlarındaki oğlunun başına, beni Allahın koruduğu hadise geldi. Genç, kavga eden Çingeneleri ayırmaya gitmiş ve sakatlanılıncaya kadar onlar tarafından dövülmüştü. Çingenetürklerini, bu şekilde Bulgartürklerinden ayırıyorlardı.

Vaziyet Bulgartürkleriyle Çingenetürklerinin bir arada çalıştıkları yerlerde de aynıydı. En küçük bir bahaneyle iki arada kavga çıkartılıyordu. Devletçe teşvik edilenlerin yaptıkları bu belâlar, onların çingeneliklerine yorumlanıyor ve savunuluyor, böylelikle iki arada bir kör düşmanlık körükleniyordu. Bu mevzuda Kırcali Türk Tiyatrosundan da intibalarım var. Bulgarslavları; önceleri tiyatroyu dağıtmak için, oyuncuları "Çingene" ve "Türk" olarak ayırdılar. Sonra birbirleriyle onları ölesiye kavga ettirdiler. Bulgarslavları burada da siyasetini, Pomaktürkleriyle de olduğu gibi, iki tarafın birbirini aşağılamasına bağlıyorlardı. Çıkarılan bütün bu kavgalarda öncülük Çingenetürklerine tanınıyordu. Kavga bittiğinde ortada Bulgartürkleri kalmadı. Ancak Tiyatro da kalmadı. Fakat bundan evvel Çingenetürklerini emekli ettiler. Bulgartürkleri ise bu kıyak emeklilik verilmeden, tiyatroyu bırakmaya mecbur edilmişlerdi...

Bulgarslavlarının, Çingenetürklerini tabî tuttukları muamele, sanki Pomaktürklerinde olduğu gibi, yine Türk Devleti tarafından, destekleniyor gibi görünüyordu. Bulgaristan Müslümanları arasında, Çingenetürkleriyle alâkalı fıkra gibi bir hadise halâ anlatılmaktadır. Çingenetürkleri yıllardır Türk kimliği mücadelesi vermektedir. Türkçeden başka dil bilmemelerine, Türk kültüründen başka kültür tanımamalarına rağmen, "Çingene" adları itibarıyla, her taraftan aşağılanırlar. Nihayet bunu halletmenin bir yolunun Türk Devletinden geçtiği kanaatine varırlar. Aralarından üç-dört kişi, Sofyaya Türk Elçiliğine ulaşır.

Orada, Çingenetürkleri "Biz de Türküz, bizi de savunun" dedikleri zaman onlara "Onların Padişahı var, devleti var. Sizin neyiniz vardı da, size sahip çıkalım?!" derler...

Aslında bunlar yalancı! Çünkü Bulgartürklerinin de ne Padişahları var ne de devletleri var!... Bu yalancılar; Bulgarslavlarını düşündükleri kadar, Bulgartürklerini de düşünselerdi, çıkıp bize de "Sizin Padişahınız yok, devletiniz yok!" derlerdi. Ve o zaman biz Bulgartürkleri; şimdiye kadar, bu yüz yılın içinde; vallahi de billâhi de, yeryüzünde dünyanın en mükemmel devletini kurardık! Devlet kuracağımızdan, korktuklarından, bize böyle demediler! Bu böyle bilinmeli!...

Şimdi biz tekrar garip Çingenetürklerine dönelim. Kırcalide Müslümanların adlarının Hrıstıyan adlarıyla değiştirilmesi biteli iki üç gün olmuştu. Yani Sıcak Ocak 1985 yılı. Yollar adım adım tepeden tırnağa silâhlı başıbozuk ve üniformalı Bulgarslavlarıyla dolu ve her birinin kanlı gözleri ellerimizde. Kendi elleri de tetiklerde...

Buralarda her yerde, ama her yerde kan var, insan kanı var. Sokaklarda, duvarlarda, evlerin içlerinde; köpeklerin, çocukların, anaların yattıkları bütün yerlerde; babalarının, oğullarının kanları; yaralıları, şehit edilenleri taşıyan bütün Bulgaristandan getirilmiş Can Çıkaran arabalarında ki ambulanslar, Polis Arabaları olarak kullanılıyorlardı... İşte o kanlı günlerde; Çingenetürklerinden Kırcali Çingene semti Aşağı Mahalleden "Kole" diye takıldığımız Tenekeci Mehmet Usta, sokakta yolumu kesti ve "Aga ba, hana sizin Padışahınız vardı? Devletiniz vardı? Ne oldu?!" demesin mi...

Başımızda dönen felâketlerin karşısında, düşmanın oyunları neticesi, birbirimizden ayrılıyorduk. Evvelâ Bulgartürklerinden bazıları Bulgarslavı Devleti oyunları neticesi Pomaktürklerinin adları değiştirilirken, katillere şuursuzca yamaklık ettiler. Sonra Bulgartürklerinin adları değiştirilirken katil Bulgarslavlarına şimdi Pomaktürkleri yamaklık ettiler. Tanıdık bir Pomaktürkü asıllı polise sordum "Falana böyle neden yaptın?" diye "Ben, onun bana yaptıkları için, polis oldum, dedi. O da bana aynısını yaptı"... Öyle zamanlar geldi ki "Bu komşuda karışıklık var" diye, komşularının adlarının Hrıstıyan adlarıyla değiştirilmesi için, Bulgarslavı Devleti Makam kapılarından, eksik olmayan Bulgartürkleri vardı...

Düşman teker teker bizleri yutuyordu. Bunun farkında olanlar, yine Bulgarslavlarının oyunları neticesi, sanki ibretlik için, birbirlerinin kurbanları olduruluyorlardı. Felâketimiz bile Bulgarslavı Devleti tarafından, aramızda düşmanlık oluşturmak için kullanılıyordu. (Bir canavar gelip Ak Danayı yutmuş, Kara Danayı yutmuş, Alaca Danayı yutunca, anaları olacak inek dayanamamış. İnek gelip boynuzuyla, canavarın karnını yırtmış ve yavrularını kurtarmış. - Kırcali bölgesinde anlatılan hikâye. 1987 yılı). Bu inek ben olabilir miyim?!...

Pomaktürklerinin Müslüman adlarının değiştirilmesi esnasında; Yeni Cuma, Rupça, Paşmaklı, Lofça, Eğridere kazasından Akpınar, Sarıkız, Pazarcık - Velingratdan daha ötelere, Belasitsa taraflarda Bulgarslavlarına karşı koydular, teslim alınınca da, Sofyaya kadar yürüyüşler yaptılar. Ordu ve milis güçleriyle tek başına, sadece İmanlarına sarılarak, direndiler ve çok şehitler verdiler. Ruhları şad olsun!

Kanlı Ad Değiştirmeleri Kampanyaları sırasında, Çingenetürkleri arasında da bazı ayaklanmalar oldu. Hattâ çoğu yerlerde, hükümet bu ayaklanmalara, şu veya bu sebebe takılarak, onlara şahsî muhteva verme mecburiyetinde kaldı. Böylece bu ayaklanmaların tesirini azaltmayı başardı. Slivende Çingenetürklerinin adları değiştirilirken, karşı koyanlar öldürüldü. Onları öldürenlerden bazıları da, öldürülenlerin yakınları tarafından öldürülünce, koca bir Sliven mahallesi tank ve dozerlerle, yerle bir edildi. Mahallenin yerle bir edilmesi hadisesi Bulgaristana yayıldı, ve olanlarla alâkalı çeşitli yorumlar yapıldı. O zaman; Bulgarslavı basını ve televizyonu, hadiseyi resmen "yalanlamaya" mecbur kaldı. Kamuoyundan bu "yalanlama" hadiseyi doğrulama olarak, kabul edildi. Sliven gibi; Kırcali, Filibe, Karınabat, Yanbol, Aytos, Burgas, Varna, Vidin, Plevne, Preslav, Tırgovişte, Şumnu, Rusçuk, Sofya Çingenetürleri arasında; ezelî Bulgartürklüklerine, Dinlerine kurban olanlar, şehit olanlar, oldu. Ruhları şad olsun!

Bulgaristandan - Türkiyeye olan 1968 - 1978 Göçü sona erdiği vakit, Çingenetürklerinin de adlarının değiştirilmeleri kapanmıştı. Şimdi sıra "Karışıklara" geldi. "Karışık Ailelerin" adlarının değiştirilmeleri diğerleri kadar meseleli olmayacaktı. Onlardan Toplu mukavemetler beklenmiyordu Karışık Evlilikler; Bulgartürkleriyle Bulgarslavları arasında olduğunda, bu zavallılar her iki topluluk tarafından da, dışlanıyorlardı. Ancak Bulgarslavı Devleti "Karışık Aile" kapsamına; şimdi Bulgartürkleri, Çingenetürkleri, Pomaktürkleri aralarında evlilikleri de ilâve ediyordu. Alelâde sıradan insanların mantığına göre bu çok büyük bir adaletsizlikti. Oysa bu mantıksızlığa göre Bulgaristanda, Hrıstıyan-Slav adı taşımayan, asla hiç kimse kalmayacak, anlamına geliyordu. Ama bunu anlamak değil, işitmek bile çok acı vericiydi. Şimdi Bulgartürkleri arasında, hattâ Bulgaristan vatandaşları arasında, birbirlerinden alıp vermeler kesildi. İnsanın sevdiği ile aile kurmasına, yasak inmişti!...

Karışık aileler; bucak bucak kaçıştırıyorlardı. Bir ışık, bir kurtulma yolu, kurtulma yolları aranıyordu öyle. Ancak güneşe giden bütün yollar kapatılmıştı. Her yol çok karanlıktı, karanlığa götürüyordu bu koskocaman kahpe dünyada. Aslında Ad Değiştirmeleri Kampanyaları esnasında en üzüldüğüm kesim bu "Karışıklardı". Burada Aşk, İnsan Sevgisi, İnsana has olan her şey, yasaklanıyordu! Devlet tarafından cezalandırılıyordu. Çok acımasız, insanlıktan çok yoksun, bir devlet idi, şu Bulgarslavı Devleti! Bunu, böyle bir şeyi, şimdiye kadar tarihte hiç bir devletin yapmak, aklına gelmemişti! Bulgartürklerinin bir kısmı dururken, bir kısmının adlarını; "Çingene karışıklığı var", "Pomak karışıklığı var" diye tutup Hrıstıyan Slav adıyla değiştirmek, Bulgartürklerini sarsıyordu. Bulgarslavları şimdi aşağılık saydıkları; Çingeneden, Pomaktan; nefret ettikleri Bulgartürklerini temizlemek istiyorlardı! Bulgarslavlarının bu kaygıları çok garip ve aynı zamanda bu soykırım siyasetlerinin en başarılı olan taktiklerinden biriydi.

Olanlar; Müslümanlar arasında, bölücülük yapanlara dersti. Birbirlerinden soğutulan Bulgartürkleri; Türkün de, Pomağın da, Çingenenin de adlarının değiştirildiklerini gördüklerinde; parçalanmaz bir bütünün unsurları olduklarını, yalnız o zaman anlayacaklardı. Ve inşallah anladıkları zaman; yağmurda, kurakta beraber olmayı öğrenirlerdi...

Bulgarslavı Devleti, Bulgartürklerinin adlarını değiştirmelerde, baskı şiddetini kasıtlı olarak artırıyordu, yani bütün bunları artırmadan da yapabilirdi. Lâki

 
  balkonoloji-niyazi akkılıç
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  niyaziye göre zaman tamamdır.
  Reklam
  ATATÜRK SÖZLERİ
Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

www.htmlmekani.tr.gg
FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR VİJDANI HÜR ,BİREYLER OLMALIYIZ. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AKLIN VE BİLİMİN ÖNCÜLÜGÜNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÇAGDAŞ UYGARLIK DÜZEYİ ÜZERİNDE OLMASI VE GELİŞMESİDİR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ULUSLARA EGEMENLİK -FERTLERE ÖZGÜRLÜK! BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ÇAGRI BALKANOLOJİ Merkezinin ilk kurma kararını toplantısı25 Mayıs1988 yılı Toplantı yeri Kartagümrük/Fatih-İstanbul Adesinde kararlaştırılarak Balkanlarda Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Dernegi olarak kurulmuştu.Lakin Dernek Üc yıl sonra 1991 yılında maddi olanaksızlıklar Tarafından kapandı. Bu duruma meydan vermemek için ve Balkanlardaki Kültür, Dil, Mimari Tarih EGİTİM, Edebiyat ve Sanat kıyımına tahamül edemeyen sayın NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL/Gaziosmanpaşa Merkezinde ÖZEL kurduğu, BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI Merkezi Salih paşa caddesiN.14. adresinde Altaylardan Tunaya Darneginin catısı altındadır.Kurucular ve üye. 1.-NİYAZİ AKKILIÇ Başkan Emekli Memur. 2.İDRİZ KAHRAMAN Başkan Yardımcısı Gazeteci ve Emekli. 3.MELEK TABAK ALTAY TUNA Dernegi Sekreteri 4.NİZAMİ ALPER AKKILIÇ Kurucu üye-öğrençi. 5.HÜSNÜ ZAKİR-ÖĞRETMEN Kurucu üye Bulgaristan BALKANOLOJİNİN BAŞLIÇA AMACI Niyazi Akkılıçın 40 yı boyunça topladığı 600 yıllık eski kitaplar, belgeleri, süreli yayınlardaki Balkan haberleri, belgeleri, resimleri korumak Mimari Türk-İslam İzlerini ve Mirasımızı araştırmak ve Tanıtmak ENVANTERİNİ VE Arşivini düzenlemek, kültürel eserlerimizi itinalı bir şekilde deizmek, restore ettirmek, Araştırmacıları, Uzmanların hızmetine sunmak, Katoloklar ve kitaplar hazırlamak Radyo ve Televizyon gazete ve Dergi, gibi duysal görsel, yazısal, yayın araçları ile ülke ve BalkaN Türk Dünyasının Tarihi kültürel sanat varlığını DİĞER Ülkelere ve Dış Dünyamıza tanıtmak için Sergiler, Paneller, Konferanslar düzenlemek ve İnsanların Dikkatine Hızmet ve tanıtımına sunmaktır.BU NEDENLE tarihimizdenen bu ğüne kadar Balkan Ülkelerinden Anavatan Türkiyemize Göç ETMİŞ Bulunan Balkan-Rummeli Göçmen Vatandaşı Türk ve Müslüman vatandaşlarımızın ellerindeki kültürel Tarihi BİLGİLERİ-Resimleri,tapu, evlilik, gazete- matbuat,broşür,kitap, vesika gazete, dergi, okul şahadetnamesi v.s. herne varsa bildirmeleri içi ÇAGRIDA BULUNMAKTAYIZ. Bu Çagrı aynen Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz içinde geçerli olup gereken ilgiyi Balkanoloji Araştırmaları Merkezine göstermelerini beklemekteyiz.Bu Çagrı Balkanlarda zor kalan Türkçemizin ve Tüm ECDADIMIZIN, SİZLERE HİTABEN KUTSAL ÇAGRISIDIR. Bu Çagrı ecdat yadiğarı yıkılan, yakılan,kırılan, yok olan, ayni zamanda ayakta dimdik kalmayı saglayan ben varım diyen Camilerimiz, Mescitlerimiz, Saat KULELERİMİZ, Çeşmelerimiz, Tarihi Türk evleri, konakları, Sarayları, köşkleri, pınarları, hastaneleri, demiryoları istasyonları, kütüphaneleri, Çiftlikleri, v.s. her adım başı Türklük kokan Tarihi kültür sanat eserlerimizin tanıtım ve araştırılmadsı için Han Vhamamlarımız, dag, tepe, bag, bahçe, tarlalarımız, okul ve Dükkanlar, arölyeler, işlikler, fabrikalar Osmanlıda bvu ğüne kadar her nr varsa hepsinin bildirilmesi için bu merkeze baş vurmanızı ve irtibata geçmenizi bekleriz. niyaziakkilic@hotmail.com http./balkanolojicom.tr.gg../ Tel.+905357910694 Veya Altay Tuna Göç Dernegi-Balkanoloji Araştırma Merkezibaşkanlığı. Salihpaşa cad.N.14/K.5.. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul. Adresine bekleriz. Güzel Anadolumuzda hür ve Müsatakil /bagımsız/ yaşamak için Balkanları-Rumelliyi unutamayız. Rumeliyi –Balkanları unutmak Kendimizi inkara çalışmaktır.Bizler kültür hazinesinin bireyleri olarak, Ulusumuzun gencinden yaşlısına kadar, memur, köylü, işçi, şair, yazar, Cumhurbaşkanından Başbakanına kadar Millet vekilleri, gazeteci, televizyoncu, yayıncı, üniversite öğretim üyeleri, Bakanlarımız ve Bilim adamlarımız Aydınlarımız ve öğretmenlerimize kadar dernekçilerimize yedisinden yetmişine kadar hepimize BÜTÜN Balkan kökenli ve Anadolu olan hepimize çandan yalvarıyoruz ve çağrıyoruz. Geliniz Balkanolojide3 Buluşalım.Sizler bizlere sahip çıkarsanız bizlerde dünya durdukça yaşamaya devam edeçegiz.BNoşuna öşmedi bu kadar insan. Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum. Kalk artık uya. Yalvarıyoruz. Yalvaruyoruz. Sözde sizlerin sazda sizlerin. Madi ve Manevi yardemlarınızı bekleyoruz.Çünkü bizleri BNalkanlarda Binlerce köy, şehir samanlıklarında, tavanlarında, sandık köşelerindeki, hatta kömürlüklerdeki çöplüklerdeki onları ateşlerden topşlayarak farelerin kemirmesinden, örümçek aglarıdan kurtararak 10 BİNLERCE VE 100BİNLERCE DOLAYINI BULABILECEK KÜLTÜR TARİH İNÇİSİNİ İstanbul ilinin Gaziosmanpaşa ilçesinin Salih paşa Sokagı N.14. K.5. Berec ADRESİNE Balkanoloji Araştırmaları Balkan Türklerinin abide Şahsiyeti sayın Araştırmacı BaşkanNİYAZİ AKKILIÇ Beye göndermenizi bekler candan teşekür etmeyide bir borc biliriz. Unutma ve şu mısralarıda hatırlayalım. Boşuna akmadı bunça kan Boşuna ölmedi bu kadar insan, Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum , kalk arttık uyan. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ DİYORKİ,Balkanlardaki Türk Kültürünü varlığını araştırmak, bulmak, tanıtmakl, yaymak ve yaşatmak her Türkün en Kutsal görevidir. Eger Milletleri bir ulu Meşe AGACINA BENZETİRSEK BU AGAÇ MUHTAC OLDUĞU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE/GELECEGE/ KÖK SALAR.Atalarımızın bıraktığı Tarihi Kültürel eserler Gelecegimizin en büyük teminatıdır.. /güvencesidir/Onları yok olmaktan kurtarmak bizim birinci görevimizdir. İşte bunun Çagrısını AnaDOLU Türküne ve Balkan Türklerine içtenlikle yaparak bu göreve bir nebze olsun yardımlarını beklemekteyiz. Saygı ve selamlarımızla Balkanoloji Araştırma Merkezi başkanı Niyazi Akkılıç-İstanbul. İrtiat. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http/hurbalkancom.tr.gg./ Tel.+905357910694. Salihpaşa cad.N.14. Gaziosmanpaşa/İSTANBUL. HÜRMET VE SAGI DOLU SELAMLARIMIZLA. Balkan Türklerini catımıza haberlerini ve desteklerini bekleyoruz. BALKANOLOJİ BAŞKANI-Niyazi Akkılıç-istanbul.
  TÜRK TARİHİNDE ÜÇ ATA
OĞUZ ATA ,KORKUT ATA KEMAL ATA 1:OĞUZ ATANIN İLİ BİZİM ORTAK İLİMİZ. 2:KORKUT ATANIN DİLİ ,BİZİM ORTAK İLİMİZ 3:BİZİM ORTAK YOLUMUZ
Osmanlıda Giyinim

sitene ekle

Myspace Graphics
  DELİORMAN TÜRKLERİNE
BALKAN TÜRK VARLIGINA DOGRU YOLU GÖSTERECEK ÇOBAN YILDIZIBİR ÜMİD VEİMAN GÜNEŞİ HALİNDE DOĞARAK YÜKSELMİŞTİR.DELİORMAN TÜRKLERİ İÇİN TEKYOL DEMOKRASİDİR-ZAFERDİR-ADALETİR.BU ZAFER ÖZGÜRLÜĞÜN TEK YOLUDUR.KABUL ETMELİYİZ.
NİYAZİ AKKILIÇ

BALKONOLOJİ ARAŞTIRMASINDAN ÖZETLER
BULGARİSTANDA TÜRKLÜK MÜÇADELESİ
Balkanoloji araştırma merkezi başkanlığı olarak özetlemek istersek,Altaylardan Tunaya
Göçmenler Dernegi ve onun rehberliğinde yörütülen Balkan dil, kültür, Tarih, Mimari Egitim, Edebiyat v.s. Araştırmalarımız Balkanoloji Araştırma Merkezi adı altında Başkan
Niyazi Akkılıç yönetiminde Balkan-RumelliTürk kültür varlıklarının Mirasını araştırmak ve tanıtmak plan ve projeli uygulamalarlan arşiv ve Eanvanterini çıkarıp Balkan Türklerine sunabilmektir. Başlıçada genel amacımız bu yönde yapılan çalışmalardır.
Balkanoloji Merkezinin bu yönde yürüttüğü araştırma ve çalışmaları destekleyen Ana DOLU Türkleri VE Balkanlardaki TÜRKLER VE Göç etmiş bulunan Balkanlı aydınlarımızın bu konuda BALKANOLOJİ olarak açık ve net olarak her Türkün – her bir AYDIN KİŞİNİN öğretim üyesi veya gazeteci – Tarihçi kim neler Balkanlar ile ilgili neler bilirseler, bize fikir ve düşünçelerini hiç sakınmadan bildirmelerini içabında kendi özel fikir ve düşünçelerinide sunarak katkı ve desteklerini ve bizimle birlikte yer almalarını bir Balkanlı Türkü olarak beklemekteyiz. Emai,l. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694 olarak arayabilir ve iletişim kurabiliriz.Muhterem Balkanlı Türkleri-Bizler yani atalarımız Balkanlara-Anadoludan gelen ve göç eden yürük Türkmen Türkleridir.
Balkanolojinin başlıça genel amacıda önçelikle Balkanlardan Anavatan Türkiyemize göç gelmiş olan Balkan Türklerinle ve Oralarda kalan akrabalarımızla balkanlı türklerlen kültürel, sosyal, Tarihsel baglarımızın derin köklerini araştırmak tanıtmak ve yaşatmak için yerliyerinde bilimsel araştırmalar yapılarak Türk kültür tarih varlığını yeninesle daha iyi tanıtmak için bunuda belirli zamanlarda bizim olan ve yüreklerimizde ve beleklerimizde halen bizim bilinen Balkanları ve oradaKİ VE YAŞAYAN ÜÇBEYLERİ VE Türklerlen ilğili bilinen bütün haber ve bilgileri, hep berabercesine, Birlik- Beraberlik- Dirlik ve Dayanışma içersinde hepberaberçe kanımız çiğerimiz olarak paylaşmaktır. Bunun için Balkanoloji araştırma merkezi sizlerden düşünçe ve fikirlerinizden bu konuda katkılarınızı ivedilikle beklemekteyiz.BULGARİSTANDAN DÜNDEN BU GÜNE YAPILAN GÖÇLE
1878-80 Yılları1,000.000. kişi aile,
1880-1912 yılları440.000kişi ailr.
1912-1951yılları154.000kişiaile.
1951-1978 yılları130.000kişi aile
1978-1990 yılları345.000 kişi aile
1990-2000ylları185.000 kişi aile
Böylece Bulgaristandan Rus-Türk harbinden sonra başlayan ve 2000 yılına kadar süren 130 yıllık bir zaman içinde Bulgaristandan 2,254. 000 Türk ailesi göç ermiştir. BU göç ailelerini ortalama 3 kişi olarak hesap etsek 6.762.000 Türk bulgaristandan göç etmiş oluyor.
Bu ğüm yapılan Araştırmalara göre Balkanlardan GELEN Türk Göçmenlerinin sayısı Anadoluda 36575 850 kişi olarak biliniyor bu rakamın 18725250 si Bulgaristan kökenli olduğu amlaşılmaktadır.Bunun için Bulgaristan ve Türkiyede secimlerde yapılan ikili anlaşmalar bu konuda büyük rolü olmaktadır. Bulgarista HÖH-nin lideri olan sn. Ahmed Doğan için bu rakamlar Bulgaristan Türkleri için Barışın VE Daletin saglanmasında Demokrasinin genel unsurlarıdır.Unutmayalım ve devamlı kalplerimizden silinmeyen AZILI KOMUNİST Rejminin Mimarı Todor Jivkof döneminde Mestanlı meydanı basan taklar ve altında ölenler sonra benkovskide küçük Türkkanın Anakuçagında öldürülmesi ve yine HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜÇADELESİ VEREN Niyazi İbrahimin oglu StaraZagora İLİNİN Rıjena/Hamursuz / köyünde boğzlanmadını babası Müslüman Pomak Türklerinin haklarını savunup müçadele verdiğinden öldürülerek tam g göç etmeside altı ay sonraya bırakılması ve baskıda bulunması nasıl unutulur. Bu iki küçük çoçuğun ölüm sonrası Analar ve Babalarda şehit edilmedimi, Birçokları Zındanlara gönderilmedimi, SÜRGÜNLERE Balenelere gönderilmedimi. Bütün Bulgaristan Türk aydınları, gazeteci, yazarı, doktoru v,s. Baskılara tabii olmadını. Zorla isimler degişmedimi, dil- din kültür ve Türkçemiz yasaklanmadımı hangisini sayalım okadar çok yasaklar vardıki. Bütün bunlar nasıl unutulur.
Bulgarlaştırma ve soykırımı için yapılan katliamlı baskıları zulmün pençesinden kurtulmak için Binlerce Şehitimizin akan Sıçak kanları için onları yad etmek savunmak için davaya milli şuurla destek verenler BELENE SÜRGÜNÇÜLERİ VE Cezaevi mahkümları v.s. her bir tutuklu ve zulum gören Türkler ve Müslümanlar kendi milli yapılarınla ve Milliyetçi Türklük duyğularınla mücadeleler vererek örnek olmaya gayret göstermekteydiler. Türk milletine örnek olmak için Önçe Türkçemiz Dil Egitimimizin yeniden destek görmesi için Her Bulgaristan Türkünün BAŞI Göklere ERMESİNİ BEKLERKEN MAALESEF HALA DAHA TÜM Demokrasilere ve ÖZGÜRLÜKLERE RAGMEN Avrupa Ülkesi olan Bulgarista Yinede Türk okullarını önemsemediler. Türk Milletvekileri ve lider SNaHMED Doğan yine yalnız kaldı. Ataka milliyetcilerine yenilmiş oldu. OBİR GÜNEŞTİ LAKİN Bulgaristan Türklerine Sıçaklığını verip kanadı altına alamadı. BURADA Türk MİLLETİ YİNE ÖKSÜZ VE YETİM KALDI. Bulgarlaşmada dökülen ASİL Türk kanlarının tam terzisini bularak tartamadılar. BU KANI YERDE BIRAKMAMAK İÇİN BAŞTA Bulgaristan Türklerinin baskılarını ve zulmü unuturabilmek için bir nebze Türk OKULLARINI AÇARAK Türkçe egitime yön verilmemesi çok çok acıların ve zızıların nar taneçiği olarak bırakılmıştır.UYARIYORUM. sakın daha geç sayılmaz. Asla asla unutmayınız ve unutmayınızki unutulmasın tarihin mazisi hatırlasın ve özgürlük günesinin aydınlığı herkesi Demokrasi içinde ısıtabilsin.Bulgaristan bu gün Türk ve Müslüman 3750560 kişi bu olayların gerçekleşmesini beklemektedir.Ey Balkanlı Türküm dur hemen gitme. Durduğun yere hele bir bak. ŞU ANDA Balkanlardasın. Bulgaristanda geldiğin Deliorman veya Güller vadisindesin hiç fark etmez.Bu Topraklar Anavatandan koparıldıktan sonra topragın bereketinebıraktığın evine yurduna malına bahçe ve tarlanaı nasıl yitirdiğini biliyorsun. Kalmadımı BEŞPARASIZ VE HİÇ PULSUZ BULGARLARA TESLİM EDİLMEDİMİ.Arkasında kocaman bir Türk mirası ve hatırası olan bu topraklar atalarımızın alın terinle kazandığı topraklar degilmiydi. Bunun için sen hala Evladı Fatihanların bir neferisin ve evladısın. Torunusun.Unutma sen hala fatihanların topraklarındasın. Çünkü TAPULAR Ankarada HALA ARŞİVLERİMİZDE SAKLANMAKTADIR.
Şehitlerimizin ve Gazilerimizin bu topraklarda akan Sıçak kanları vardır. Bunu size milli duyğularumla anımsatıyorum. Bastığın Bulgaristan Topraklarında unutma 600 yıllık ceddinin ve atalarının müçadele şerefi şanı, emegi var. Anıları ve tarihi var olup yazılmış tarihi miras tapularımız vardır. Başını rg ve şunuda hiç unutma durduğun yere bir bak. Bir Fatiha oku. SONRA GENE DURDUĞUN YERE BAK UNUTMADAN Milli Müçadelemizi
Tanı daha fazla tarihinden bilgi almak isterseniz bizi ara niyaziakkilic@hotmail.com.
http./balkanolojicom.tr.gg../ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694. ara ve sor öğren.
Şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksınız. Nerede kaldı Türklerin DOĞAL HAKLARI. Nerede kaldı Şehit Türkümün akıtılan saf temiz kanları. Bunları Bulgaristan Baş Duşmanı Jivkof yönetiminin Devamçılarına peşkeşmi çekileçektir. Yoksa ADALET YERİNE GELEÇEKMİDİR.Böyle giderse Türk ve Bulgar bie arada yaşaması zorlaşaçak gibi geliyor Buşlgaristan Türk halkına. Avrupa Birliğine girdik onlarıda ikna etmedeBulgarlar kadar zormudur. UYANIK milletvekili Türklerimiz nerede YOKSA kara para veya dalevera peşindelermi. BÖYLE BİR VAKA VARSA NASIL ÇIKARSINIZ KARANLUIIKLARDAN AYDINLIĞA. Unutma Bulgarisrand Nigboludan başlar Türk Müslüman İMTİHANLARI, vidin, PLEVEN, VARNA, ŞUNMNU, ŞİPKA KAZANLIK eskizagra, tırnava, Filibe , Burgaz, elena gibi uzar gider Türkün verdiği kahraman şehitlerinin kanı unutmayın egri işler yapmayınız. Sizlerde kafirler gibi bu kanlarda boğulma ihtimallerine sakın düşmeyiniz. Yine SULANMAsın ATATOPRAKLARI ŞEHİT KANLARINLA METİN OLUP Milletin sadık erleri olalım.şimdi Balkanoloji olarak ATATÜRKÜN SÖZLERİNLE BİTİRİYORUM.
Bizler Altaylardan Tunaya göçmen TÜRKLERİ VE ÜYELERİ Balkanoloji Araştırma çalışanları olarakta, Bulgaristanda Şehitlerimizi büyük saygıyla anıyoruz. Türk milleti ve onun çocukları olarak her zaman ACDADINI TANIDIKÇA, ONLARA SAHİP ÇIKTIKÇA YİNE BÜYÜK İŞLER YAPAÇAKTIR. Türk Medeniyetinin ufkundan doğan yeni bir güneş gibi devamlı parlayaçak ve Tarih sayfasında yine Türk ası ilebet yazılacaktır. Mustafa Kemal AtaTürk.. metini yazan ve hazırlayan . Balkanoloji kültür tarih başkanı Niyazi AKKILIÇ-İSTANBUL. SAYGI VE HÜRMETLE BALKAN Türklerinden yanıt ve destekler beklemekteyim. 9.01.2009.yılı. NİYAZİAKKILIÇ-İSTANBUL.


BALKANOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ADINA YAPTIĞIMIZ BALKAN TÜRKLERİ VE MÜSLÜMANLARININ UYGARLIĞINDAN BU ĞÜNE KADAR BALKANLARDAKİ GELENEK, GÖRENEK, ÖRF VE ADETLERİMİZ DİLİMİZ, DİNİMİZ, KÜLTÜR VE TARİHİMİZ EGİTİM VE EDEBİYATIMIZ KİMLİĞİMİZ VE VARLIĞIMIZ HER YÖNÜYLE BİLİMSEL AÇIDAN ARAŞTIRILARAK KAYITLARA GEÇMEKTEDİR. BU GÜNE KADAR BİRÇOK ÇALIŞMALARDA BULUNDUK. GENELLİKLE BULGARİSTAN DAKİ MİMARİ KÜLTÜR İZLERİMİZİN DÜNÜ VE BUĞÜNÜ 600YILLIK MİMARİMİZ ESKİ EV VE KONAKLARIMIZ V.S. OLMAK ŞARTINLA BULGARİSTANDA TÜRK YAPISI KESİN OLMAYAN BİR 3339 ADET ESER GÖSTERİLİYORDU. BUNLAR ÇOK YETERSİZ OLDUĞUDA BİLİNİYORDU SON BULGARİSTAN ÇALIŞMASINI BAGLANTISINDA GÖRÜLDÜKİ 222812 ADET ESERİMİZİN YANLIZ 168750 ADEDİ TARİHİ TÜRK KLASİK STİL YAŞADIĞIMIZ ECDAT EVLERİ ÇIKMIŞTIR.1660ADET YENİ VE ESKİ CAMİ VE MESÇİT VARDIR.YANİ UZATMAYAÇAGIM BU ESERLERİN LİSTESİ 55ADET CEDVELDE TOPLANIYOR. TÜRKLÜK VE MÜSLÜMANLIK KÜLTÜRÜ OKADAR ÇOK DERİNKİ ANLATMAYLA SON BULMAYOR. BÖYLE BÜYÜK BİR IRKIN VE FATİHİN TORUNLARI OLARAK BİZLER GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SET ÇEKENLERİ UYARALIM VE GERÇEGİ ANLATALIM. BİRLİK, DİRİLİK, BERABERLİK DAYANIŞMA BU DÖRT SÖZÜ KEMİKLEŞTİREREK TÜRKLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM. NETEKİM SAYIN ERDİNÇ BEYİN SÖYLEDİKLERİ ÇOK YERLİ YERİNDE TÜRKSEK SAPINA KADAR TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BİLELİM VE KİMŞİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SÖZ EDİLEN ERDİNÇ KARDEŞİMİZİN GİBİLERİNİN DAHA ÇOK OLMASINI DİLER BALKANOLOJİ ÇATISI ALTINDA TOPLANMAMIZI BEKLEMEKTEYİM. BÖYLE ARKADAŞLARLAN GURUR DUYMAK TÜM TÜRK MİLLETİNİN HAKI OLMASINI İSTERİM ENDERİN SELAM VE SAYGILARIMLA NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL.BALKANOLOJİ BAŞKANI.


DUYURU

BALKANOLOJİ MERKEZİ
Balkanlarda Türk Dil Kültür Tarih Araştırmaları merkezinin kuruluşunun yegane amacı bütü Balkan Ülkelerindeki gecen 600 yıllık Türk –Müslüman Kültür Medeniyetinin varlığını araştırmak ve bu ülkelerde çeşitli sebebler yaratılarak kaybolan Mimari anıtlarımızın ve kültürel güzeliğimizin yıkılması, yok edilmesi, kaybolması, yakılması ve yıktırılması gibi birçok nedenlerlen GEÇMİŞ TARİHİMİZDEN BU ĞÜNE KADAR KENDİNİ KORUYABİLMİŞ VE DİMDİK AYAKTA KALAN Mimari kültür izlerimizin ve Osmanlı
Yapıtarınıo tek tek köy ve şehir demeden araştırarak , meydana getirmek istediğimiz Balkan Mimari Eserlerinin dünü ve buğünü diye Envanterini ve arşivini çıkarıp gereğinçe düzenlemektir.Bizlere bu konuda daha ayrıntılı ve verimli çalışabilmek için, daha bilimsel çalışmalarda bulunmak ve katkı saglamak, bilği alışverişini hızlandırmak, özğür ve daha çok yaratıcı birer bireyler olarak Balkanlılara genç Araştırmacılar yetiştirmek ve böylecede ilmi ve bilimsel sonuçlar çıkararak ortaya koyabilmektir.Böylecede Balkanlardaki yıkılan köprüleri yeniden inşa etmek demek Balkan Ülkeleri halkları arasında yeniden bagları genişleterek İşbirliği ve Dostluklar kurarak, kuvvetlendirmektir.Kardeşliği güçlendirmek gayesinlede Dünyamızın ve insanlığın daha güzel olabilmesi için Evrensel mücadeleleri Dünya Barışına, Demokrasi yolunda hak ve adaletini saglamakla yeni içerikli elemanlar saglanmasında, yetiştirilmesinde düşündüğümüz amaçlardan yeganesidir.
Balkanoloji di, kültür tarih araştırma merkezinin ayrıça kısa adıda BALKANOLOJİolarak
Saptanmıştır.Bu Kuruluş 1988 yılında bir Balkanlı Osmanlı kuruluşu olarak kurularak
İstanbul-Gaziosmanpaşa ilçesinde Tüm Balkan Türklerini kapsayan bir bilimsel araştırma kuruluşu olarakTarihi Türkiyemizin İstabul kentinde nufusun önemli bir bölümü Balkan Türkleri oluşturması göze alınarakBalkanlarda Dil, Kültür, Tarih Mimari ARAŞTIRMA MERKEZİ Kordinatörü ve Araştırmacı Sn. Niyazi Akkılıç Başkanlığında kurulmuştur.
Kuruluşumuz bütü Balkan Türklerine ve Göçmen Derneklerine kapısı açık olup gerekli Balkan ülkelerinle ilğili balkan Türklerinden bildikleri bilgileri, belgeleri, eserleri ulaştırmada gayret gösteren birçok Balkan Türkleri derneklerine ve Altay Tuna Dernegi Üyelerine gönülden teşekürler eder ve mütemadiyen daha hızlı bir akışla şu iletişime yer vermelidirler. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.ğğ./ +9053579106.
Adres.Salih kardeşler cadesi.N.14. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul.Niyazi Akkılıç.
  EĞEMENLİK-ÖZĞÜRLÜK
ULUSLARA EGEMENLİK FERTLERE ÖZĞÜRLÜK
M.K.ATATÜRK.

BİTİRDİM ESRİMİ SİLDİM KALEMİM
NİYAZİ AKKILIÇ

DİLDE ,FİKİRDE, İŞTE BİRLİK . İ.GASPIRALI-KIRIM

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜR VARLIGINI ARAŞTIRMAK BULMAK ,TANITIP YAYMAK HER TÜRKÜN EN KUTSAL GÖREVİDİR.

EGER MİLLETLERİ BİR BÜYÜK MEŞE AĞAÇINA BENZETİRSEK ,BU AĞAÇ MUHTAC OLDUGU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE KÖK SALAR. ATALARIMIZIN BAKTIGI TARİHİ KÜLTÜREL ESERLER ,GELECEGİMİZİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR.ONLARI,YOK OLMAKTAN KURTARMAK BİZİM BİRİNCİ GÖREVİMİZDİR
NİYAZİ AKKILIÇ.

TÜRKÇEMİZ

ANALARIMIZIN DİLİ ,ANADİL ,DİLLER GÜZELLİK YERİNE KILIÇTAN KESKİN ,ÇELİK TEN SERT , KAYADAN SARP,BORADAN HIZLI, İPEKTEN İNCE ,KELEPEKTEN UÇUÇU, ÇİÇEKTEN RENKLİ ,ALTINDA PARLAK , SUDAN DURU ,TÜRKÇEMİZ....
NİYAZİ AKKILIÇ

EY TÜRK EVLADI
KİM OLDUGUNU, NERELERDEN GELDİĞİNİ VE ŞİMDİ NERELERDE OLDUĞUNU HİÇ SOR GULAMA FIRSATIN OLDU MU? BAYRAGININ RENGİNİ TOPRAĞINI KOKUSUNUN KANININ ASLETİNİN FARKINDA MISIN?

Türkün sesiTürklüğün sesi olmalıdır.
TÜRKLÜĞÜN DIŞINDAKİ SES TÜRKLÜĞÜN SESİ SAYILMAZ. Yahya Kemal.


BÜYÜK ŞEYLERLERİ YANLIZ BÜYÜK MİLLETLER YAPAR.
ATATÜRK

TÜRKLÜGÜN 6 İLKESİ
1:Siyasi varlıkta birlik .
2:Dil birligi
3:Yurt birligi
4:Irk ve menşe birligi
5:Tarihi karabet.
6:Ahlaki karabet

eger bir millet büyük se kendini tanımakla daha büyük olur.(ATATÜRK)

KUŞLAR GİBİ UÇMAYI BALIKLAR GİBİ YÜZMEYİ ÖĞREN dİK FAKAT Ç BASIT BİR SANATI UNUTTUK İNSAN GİBİ YAŞAMAYI BİLİYORMUSUN BUGÜN dÜNYA dOSTLAR GÜNÜ MESAJI SEV İĞİN dOSTLARINA GÖNdER EĞER BENdE O SEVdİĞİN dOSTLARINdAN BİRİYSEM BANAdA YOLLA BUNU ARKAdAŞLARINA GÖNdER BAK KAÇ CEVAP GELECEK EĞER 7 dEN FAZLA İSE SEVİLEN BİR dOSTSUN yazar:Alper akkılıç

ALLAHNASİP EDER,ÖMRÜM VEFA EDERSE ,MUSUL-KERKÜK VE ADALARI GERİ ALACĞIM.SELANİK DE DAHİL.BATI TRAKYAYI TÜRKİYE HUDUTLARI İÇİNE KATAÇAĞIM.MUSTAFA.KEMAL. ATATÜRK.


BALKANOLOJİ KÜLTÜR BAŞKANI NİYAZİ AKKILIÇ İBRET VERİÇİ SÖZLERİ

Balkan Türkleri bilinen Bulgaristan Türkleri Büyük önder ATATÜRK Düşünçelerine ve fikirlerinden esinlenerek ve cizdiği doğru politikalarından esinlenerek Bulgaristan Türkünün akılçı politikasınla doğru istikamette ilerleyerek,DELİORMAN VE RODOPLAR – Gülvadisi – Dobruca ve Tuna boyu Türkleri tek vüçüd birleşerek,Totaliter baskıçı Todor Jivkof yönetimine SİLAH KUŞANARAK SAVAŞMADAN, Dağa çıkarak isyan etmeden, TERÖR YARATMADANM,,Bulgaristanmda Zulümçü devletine resmi ve özel işyerlerini kırıp dökmeden Türklüğe yakışır bir şekilde,Avrupa ve diğer ülkelere örnek olabileçek şekilde Medeniyetinin Milli Türklük Şuurunla Sayın Liderlerinin AHMED DOĞAN ile Türk Milli ATATÜRKÇÜ Teşkilatının uyğuladığı DEMOKRASİ varlığının ğeleçegini, Özğürlük güneşinin doğacağını,Hak ve ADALETİN, Barışın var olaçagına inanarak H.Ö.H. nin kurulmasınla Jivkofun BKP nin 45 yıllık yönetimini YIKARAK tuz ve buz etmede Türklerin yıkıçı olmayarak çaLIŞMALARI HER ZAMAN TAMAMLAYIÇI OLDUĞUNU VE Bulgaristan Türkünün ulus olarak kültür değerlerine sahip çıkarak Türk varlığının BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÖSTERMİŞ OLARAK ÖNEMİNİ,TANITIMINI VE YERİNİ LAYIK OLARAK GÖSTERMİŞTİR. Niyazi akkılıç-Balkanoloji başkanı.2.TÜRK DİLİ ,TÜRKÇE DEMEK TÜRK DEMEKTİR.
Ne Mutlu Türküm diyene.


3.Milletce, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, milli,Birlik ve Beraberlik için ,vatan için, fedakarca çalışan, serdenğeçen Alperen Mehmetçikler en kutsal duyğularlan selamlar sevği, sayğı, ile hürmetli dualarımızı balkan Türklüğü olarak içtenlikle sunarız.
4Her kahraman vatansever Bayrağının direğidir.Gönüllerde layık olmalı, her Türkün başı göklere değmelidir.Albayrağı saglam tutmak en büyük ödevimizdir.Sen Necipsin Türk MİLLETTİ BU SENİN KUTSAL VAZİFENDİR.. NİYAZİ AKKILIÇ- Balkanoloji başkanlığının sözlerinden.


5.Şehit gazilerimizin şanlı hatırı için Balkan Türkleri ve Deliorman Türkleri tüm Bulgaristan Türkleri şehit ve gazilerimize minnet ,şükran, sunarak, Dualarını kalplerinin enderinliğinden ifa etmektedirler.. Balkanoloji başkanı Niyazi akkılıç.istanbul


6.Sizler unutulmayan ruhumuzun çiçegi olan şanlı şehitlerimiz,Sizler her zaman HİLALİN ve Yıldızların cennet mekanınıda görmelisiniz. Sizler Türk Millettinin kırçiçegi ve Balkan TÜRKÜNÜN kardelanısınız ölümden korkmayan aşıklarsınız. SİZİNLE Tüm Dünya Türkleri gurur ve onur duyarak okudukları Dualarlan Fatihalarla yanınızdadır.NiyaziAkkılıç.Balkanoloji kültür başkanı – İstanbul7.Balkanlar 600 yıl Türklük yaşadı.Bu Memleket Tarihte Türktü,Şimdiki Durumundada Türklük yasşamaktadır.Balkanlarda Türk varlığı var oldukça, Türklük ebediyen var olaçaktır.Türk toplumunun yegane dayanağıda TC NİN Dimdik ayakta var olmasıdır.
Milletim TÜRK.Vatanım Türkiye,Ülküm Türklüktür.Ulu önder ATATÜRK REHBERİMİZDİR.En büyük Türkiye Canımız kanımız sizlere feda olsun. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ-İstanbul. Adımız Türk ve Andımızdır.Bulgaristan ve Deliorman Türkleri olarak,Türklük adına, Vatan ve Bayrağımız adına ,Türklük ugruna Canımızı ve kanımızı hiç esirgemeden korkmadan koyarız. Balkanoloji başkanı.NİYAZİ AKKILIÇ- İstanbul.Nasıl güçlü oluruz, Bir araya gelemezisek.Nasıl sahip çıkarız geleçeğimize, Geçmişimizi bilmezisek, Biz neler anlatırız ki var olan torunlarımıza ve genç neslimize. Atalarımızı tanıyıp araştırıp anlayamazisek .Nasıl karşı koyarız zulmün zorbalıklarına.Biribirimizi tanıyıp güçümüzü bilmezisek, Gelin bir yol bulalım ,Bir olalım. Balkanlarda Türk Birliğini kuralım. Böylecede yıkılmaz bir kale olalım. Türkün GÜÇÜNÜ BİRDEFA DAHA CİHANA GÖSTERELİM. Balkanoloji başkanı NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL. Aziz Balkan Türkleri,ARTIK BU GÜNÜMÜZÜ,Geçmişimizi ve geleçeğimizi çok doğru olarak bilerek konuşalım ve düşünçelerimizi istikbalimizin aynası olmasına yardımcı olalım.Türk ğibi Diri olalım Kale olarakta ayakta olalım.
Balkanoloji kültür başkanı Niyazi akkılıç- İstanbul.

Bu memleket, Dünya'nın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna
mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en aşağı yedibin
senelik Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin
içindeki çacuk, tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk, tabiatın
şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından korkar gibi oldu sonra
onlar alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Birgün o
tabiatın çocugu tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu.
TÜRK oldu.
TÜRK budur;
Yıldırımdır,
Kasırgadır,
Dünya'yı aydınlatan Güneştir.
Bugün 38 ziyaretçi (122 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=