BALKAN KÜLTÜR ESERLERİ  
 
  Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878-1908) 21.01.2019 11:44 (UTC)
   
 

Bulgaristan’da Osmanlı Maddi Kültür
Mirasının Tasfiyesi (1878-1908)

Aşkın Koyuncu

Özet

Balkanlarda ulus devletlerin kuruluşu Osmanlı geçmişi ile büyük bir
kırılma yaşanmasına, Osmanlı geçmişinin reddine ve Osmanlı mirasının
tasfiyesine sebep oldu. Bulgaristan’da saf bir ulusal kimlik inşası ve ulus
devletin konsolidasyonu sürecinde Osmanlı mirasının tasfiyesi
Avrupalılaşmanın ön koşulu olarak görüldü. Bu nedenle Bulgar
modernleşmesi, en başından bir “deosmanizatsiya” hareketine büründü.
Ancak, Bulgaristan’da Osmanlı mirasının tasfiyesi mücerret bir
modernleşme sorunu olmaktan çok, din taassubu, ulusçuluk ve ulus
devlet modelinin telkin ettiği bir zorunluluktu. Bulgar aydını ve devlet
adamları Osmanlı hâkimiyetini Hıristiyan Bulgar kültürünün bastırıldığı
ve gelişiminin engellendiği bir esaret ve zulüm dönemi olarak telakki
ettiler. Bu tahayyül Osmanlı döneminin ve Osmanlı hâkimiyeti ile
özdeşleştirilen kurumların, geleneklerin, Türk ve Müslüman grupların,
hayrât ve müberrâtın hor görülmesine ve şeytanileştirilmesine sebep oldu.
Bulgar kimliğinde artık Şarklı unsurlara yer yoktu. Bu nedenle yeni
Bulgar devleti siyasi, idari, sosyal, ekonomik, kültürel, demografik ve
dinsel alanlara nüfuz eden Türk, İslami ve Şarklı etkilerin tasfiyesine
çalıştı. Bu bağlamda geçmişin istenmeyen unsurları arasında Osmanlı
maddî kültür mirası ön sıraya yerleştirildi ve şehirlerin modernleştirilmesi
adına çok sayıda Osmanlı eseri yıkıldı. Bulgaristan’da Osmanlı maddi
kültür varlıklarının tasfiyesi 93 harbi ile başladı ve Berlin Anlaşmasına
aykırı olarak incelediğimiz dönem boyunca sürdü. Bâbıâli ve Osmanlı
komiserlerinin çabalarına ve protestolarına rağmen Osmanlı dönemini
hatırlatan çok sayıda cami, mescit, minare, medrese, hamam, mezarlık,
tekke, türbe, han, kervansaray vb. eser Bulgar belediyeleri tarafından
şehirlerin yeniden inşası ve planlanması gerekçeleri ile yıkıldı. Osmanlı
eserlerinin tasfiyesi, gerçekte Bulgar hükümetlerinin ülkenin Hıristiyan
Bulgar karakterini vurgulamak için uyguladıkları bilinçli bir politikanın
sonucuydu. Camiler din taassubu ve ulusçuluğun başlıca hedefiydi.
Nitekim bu dönemde şehirlerdeki camilerin çoğu yıkılırken bazıları kilise,
müze, okul, hastane, matbaa, depo ve cephaneliğe dönüştürüldü. Mesela
Sofya’da savaştan önce mevcut olan 44 camiden yalnızca bir tanesi ayakta
kaldı. Sonuç olarak, Bulgaristan’da Osmanlı sonrasında en köklü değişim
şehirlerin görünümü, fiziksel yapısı ve mimarisinde meydana geldi.

Giriş
Balkanlarda ulus devletlerin kuruluşu, ilgili halkların yalnızca siyasî açıdan
Osmanlı hâkimiyetinden ayrılmalarına değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve
ekonomik bakımdan da Osmanlı nüfuzundan çıkmalarına, Osmanlı geçmişi ile
derin bir kırılmaya ve Osmanlı mirasının tasfiyesi ile senkronize bir
Avrupalılaşma sürecine işaret eder.1 Osmanlı sonrasında, Balkanlarda ulus
devletin ve ulusal kimliklerin inşasında Osmanlı mirasından ve onun toplumsal
yaşamın bütün alanlarına nüfuz eden etkilerinden kurtulmak, Avrupalılaşmanın
ön koşulu ve muadili sayılmıştır. Nitekim Bernard Lory, Bulgaristan örneğinde
deosmanizatsiya (Osmanlılıktan ve Osmanlıya ait şeylerden uzaklaşma) ile
Avrupalılaşma hareketinin veya Şarkın izlerinden arınma ile Batı kültürü ile
bütünleşme çabalarının eş anlamlı ve birbirini tamamlayıcı bir olgu olarak
görüldüğü kanaatindedir.2 Gelgelelim, Bulgaristan’da Osmanlı mirasının tasfiyesi
mücerret bir modernleşme sorunu olmaktan çok, din taassubu, ulusçuluk ve
ulus devlet modelinin telkin ettiği bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir.
Çünkü dinsel, etnik, kültürel stereotip ve önyargılar ile yeni ve özgün bir ulus
devlet yaratma iştiyakı, tasfiye hareketinde daha belirgin bir rol oynamış ve ulus
devlet meşruiyetini Osmanlı mirasının tasfiyesinden almıştır. Bu yüzden
Bulgaristan’da ulus devlet, en başından modernleşmenin siyasal örgütlenme
biçimi olarak algılanmış ve yönetici seçkinler devlet mekanizmasını ve toplumsal
yaşamı Batılı referanslar doğrultusunda yeniden inşa etme ve evrimleştirme
yolunu seçmişlerdir. Dolayısıyla Osmanlı geçmişinin yadsınması, inkârı,
karalanması ve izlerinin silinmesi hareketi yeni bir kimlik, yeni bir toplum, yeni
bir ulus ve yeni bir devlet inşasının temeli olarak kullanılmış ve dil ve din
farklılığı geçmişle kopuş sürecini hızlandırmıştır. Bu anlamda geçmişin
istenmeyen unsurları arasında Osmanlı maddî kültür mirası ilk sıralara
yerleştirilmiş ve şehirlerin modernleştirilmesi adına çok sayıda Osmanlı eseri
yıkılmıştır. Bu nedenle Bulgaristan’da Osmanlı sonrasında şehirlerin fiziksel
yapısı, mimarisi ve görünümünde köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim her
ne kadar modern şehircilik anlayışının kaçınılmaz bir sonucu gibi görünse de
şehir planlarının hazırlanış ve imar faaliyetlerinin ve uygulanış biçimi tasfiye
hareketinin bilinçli bir yıkım politikasının ürünü olduğunu ortaya koymaktadır.
Nitekim A. İşirkov’un, Sofya ile ilgili olarak 1912’de sarf ettiği “Yunanlıları
bizim eserlerimizi tahrip etmiş olmaları yüzünden kınamak için yeteri kadar kelime
bulamayan bizler, kendimiz, Türk eserlerini fanatik bir çılgınlıkla yıktık”3 şeklindeki
sözleri bu duruma işaret eder.
Bulgar Ulusçuluğu ve Osmanlı Mirasının Algılanışı
Bulgaristan’da Osmanlı mirasının tasfiyesi hareketinin zihinsel arka planı
Bulgar milliyetçiliğinin doğasında gizlidir. Balkanlarda 18. yüzyıl sonları ve 19.
yüzyıl başlarından itibaren ulusal düşünce tüccar, öğretmen, gazeteci, edebiyatçı
ve paradoksal olarak papazlardan oluşan “entelijansiya” sınıfı tarafından
yoğrulmuş ve modern ulusu ve müstakbel ulus devleti düşleyen, onun fikrî ve
kültürel temellerini atan da bu sınıf olmuştur.4 Entelijansiya sınıfı, Balkanlarda
kimliklerin ayrışmasında dinin belirleyici olduğu Ortodoks cemaatinin dil ve
etnisiteye dayalı laik ve lengüistik birimlere bölünmesi sürecini başlatmıştır.
Böylece Balkanlarda milliyetçilik bir yandan Osmanlı karşıtlığı ve Türk
düşmanlığı üzerinde biçimlenirken, diğer yandan gayri Rum Ortodoks unsurlar
arasında Fener Patrikhanesine duyulan tepkinin artmasına yol açmış ve Osmanlı
millet sisteminin sınırlarının zorlanmasına sebep olmuştur.5 Bulgar milliyetçiliği
de bu doğrultuda şekillenmiştir. Ulusal kimliklerin tanımlanması ve inşası
esnasında aydınlar daha en başından kendileri ile yöneticileri (Türkler) arasına
sınırlar çizerek yabancılaşma ve ötekileştirme sürecini başlattılar veya din
farklılığından beslenen mevcut ayrımları derinleştirdiler. Bu yüzden siyasî, idarî,
ekonomik, kültürel, sosyal, dinî, demografik vs. alanlardaki Osmanlı etkileri
henüz bağımsızlık öncesinde ulusçu aydınlar tarafından yerli Hıristiyan halka
dayatılan yabancı unsurlar ve inorganik eklentiler şeklinde nitelenerek tahkir
edilmeye ve reddedilmeye başlandı.6 Böylece, Balkanlarda Osmanlı varlığı, daha
mirasa dönüşmeden Osmanlı mirasının kaderi tayin edilmiş oluyordu.
Bulgar aydını arasında Osmanlı’dan uzaklaşma ve yabancılaşma hareketi,
bağımsızlıktan çok önce başlamış, uluslaşmaya paralel olarak güçlenmiş ve
1878’den sonra hâkim cereyan halini almıştı. Her şeyden önce Bulgar aydınları
açısından Osmanlı İmparatorluğu Türklerin imparatorluğuydu ve Şarklı,
yabancı, Müslüman bir medeniyeti temsil ediyordu.7 Bulgar aydınları saf bir
Bulgar kimliği arayışında sıradan halka “ötekini”, “yabancıyı” gösterirken, Ortaçağ
Bulgar krallıkları ve toplumlarını yücelterek Osmanlı hâkimiyetini ulusal değer
ve erdemlerin yok edildiği, Hıristiyan kültürünün bilinçli olarak bastırıldığı ve
gelişiminin engellendiği bir esaret ve zulüm dönemi olarak resmettiler ve Bulgar
milliyetçiliğini mağduriyet hissi üzerine inşa ettiler.8 Bu anlamda ilk örnek,
Bulgarları Rumlaşma tehlikesine karşı uyarması ve onlara eski Bulgar çarları ve
azizlerinden örnekler vererek Bulgar tarihine ve diline sahip çıkmaya çağırması
bağlamında ismi tarih yazıcılığımızda sıkça telaffuz edilmesine rağmen
kendisinin bu yönüne hiç değinilmemiş olan Paisiy Hilendarski’dir (1722-1773).
Paisiy 1762’de yazdığı Slavyanobılgarska İstoriya (Slav-Bulgar Tarihi) adlı
hagiographic eserinde Bulgaristan’ın Türk esaretine girişi, soyluların katledilmesi ve halka
yapılan zulümler, çocukların yeniçeri yapmak için toplanarak Türkleştirilmesi, Tırnova
Patrikliğinin ilgası, kiliselerin camilere çevrilmesi, çok sayıda kilise, manastır ve sarayın
Türkler tarafından yakılıp-yıkılması ve gasp edilmesi, Türk yönetiminin kötülüğü ve
katlanılmaz olduğu vs. konulardan da söz ediyordu. Paisiy’in “Osmanlı” terimini
hiç kullanmaması dikkat çekicidir. O, ayrıca “tursko porobvane” (Türk köleliği) ve
“agaryansko robstvo” (Müslüman esareti) gibi terimlerle Bulgar tarih yazıcılığında
Osmanlı dönemini nitelemek için sıkça kullanılan “Tursko robstvo” (Türk
esareti), “Tursko igo” (Türk boyunduruğu) gibi klişe terimlerin öncüsüdür.9

Onun çağdaşı Parteniy Pavlovich (tt. 1695-1760), Türkleri halkı İslam’a
geçmeye zorlamakla, reddedenleri öldürmekle, kiliseleri camilere çevirmekle
suçlarken, ilk Bulgar metropoliti Sofroniy Vraçanski’nin (1739-1813)
otobiyografisinde ise 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarındaki kargaşa
ortamında (Kırcaliler Dönemi, 1790-1813) Türkler yine zalimler, hapsediciler,
işkenceciler, katiller, rüşvet yiyiciler, keyiflerine göre kadınları alıp götürenler ve
gulampareciler olarak öne çıkıyordu.10
Bulgar aydınları özellikle 1835’den sonra laik okullar, Osmanlı sınırları
dışında yayınlanan Bulgarca gazete, kitap ve risaleler, çitalişteler (okuma salonları)
ve nihayet küçük ruhban ve kiliseler vasıtası ile Osmanlı imparatorluğunu ve
Türkleri ulusal gelişimlerini engelleyen ve kendilerini Avrupa çevresinden
koparan bir güç olarak tasvir ettiler. Georgi Rakovski, Lüben Karavelov, Vasil
Levski ve Hristo Botev’in komitecilik mücadelesine girişmesinden sonra bu
süreç hızlandı (1862-1876). Mesela, Georgi Rakovski Türkler hakkında “parazit
gibi yaşayan, Hıristiyan kızlarına tecavüz eden Asyalı barbarlar”, “Dünyada Türkler
kadar insanoğluna karşı mezalimde bulunmuş başka bir halk yoktur”, “Türkler bizim
ebedi düşmanımızdır” vb. görüşlere sahipti. Lüben Karavelov, Türkleri “Asyalı
barbarlar”, “yarı ahlaksız”, “yarı vahşi”, “yarı kokuşmuş”, “homoseksüel” vb. sıfatlarla
aşağılıyor11 ve 1870’de Bulgar Eksarhlığı’nın kurulması12 arifesinde “çorbacı, Rum
metropolit ve Türk yönetici üçlüsü ağaçlara asılmadıkça Bulgaristan kurtulamaz”
diyordu.13 Ona göre, “Bir Türk bir Türk’tü. Ne Tanrı ne de Şeytan onu bir insan
haline getirebilirdi”.14 Bağımsızlık öncesi Bulgar aydınındaki genel algılama biçimi
bu merkezdeydi.
Öte yandan, Bulgaristan’da milliyetçilik yerel anlamda Osmanlı
yönetiminin karşılaştığı krizler ve Rusya’nın güneye doğru yayılma politikası
eşliğinde yükseliyordu. Ayanlar, Kırcaliler veya dağlı eşkıyasının (1790-1813)
yarattığı dehşetin izleri toplumsal hafızada canlıydı.15 Tanzimat döneminde
Gayrimüslimlerin imparatorluktaki sosyal ve hukukî statülerindeki gelişmeler;
kilise, manastır ve mektep inşa ve tamirindeki kısıtlamaların gevşetilmesi ulusçu
aydınlar tarafından yetersiz görülüyordu. Yine Tanzimat döneminde yapılan
ıslah çalışmalarına rağmen “reayayı bayağı kendi esirleri hükmüne koymuş olan”
gospodarlar ile ağa, zaptiye ve yerel memurların önlenemeyen suiistimal ve kötü
muameleleri, Niş ve Vidin’deki köylü isyanlarında başıbozukların yağma ve
çapulculukları,16 yerel halk açısından doğrudan “Türk zulmü” olarak
algılanıyordu. 1876 Nisan ayaklanması bu algıyı doruk noktasına çıkardı. Bulgar
milliyetçilerinin, yukarıdaki tabloyu bütün Osmanlı asırlarına teşmil etmesiyle
beş asırlık Osmanlı hâkimiyetini niteleyen terimler cevr ve taaddi, ribka-i ecnebiye,17
esaret, baskı, zulüm, geri kalmışlık, Şarklılık, dinî fanatizm ve karanlık devir gibi
klişelere indirgendi.18 Bu tahayyül bir bütün olarak Osmanlı döneminin
karalanmasına ve onunla özdeşleştirilen Türk ve Müslüman grupların,
kurumların, dinî veya seküler eserlerin şeytanileştirilmesine sebep oldu.19
Aslında, Bulgar tüccarlar ve seçkinler arasında, özellikle İstanbul Bulgar
cemaatinde ve hatta Bükreş’teki Bulgar kolonisinde, güçlü ve reformcu bir
imparatorlukta sosyal ve ekonomik gelişme ile dinî ve idarî özerkliği savunan
evrimci ve ılımlı bir grup mevcuttu.20 Ancak, 1864’de Tuna Vilayetinin ve
1870’de Fener Patrikliğinden ayrı müstakil bir Bulgar Kilisesinin kurulmasına ve
Bulgaristan’da yaşanan ekonomik gelişmeye21 rağmen romantik milliyetçiliğin
bağımsızlık dışında bir alternatifle tatmini gayrikabildi. Nitekim son tahlilde
kazanan devrimci grup oldu ve Osmanlı mirasının kaderinde de bağımsızlıkla
birlikte tek geçerli yaklaşım haline gelen devrimci görüşün Osmanlı algısı
belirleyici oldu. 22
Ancak, 1878’de Bulgar bağımsızlığı, aydınlar, komiteciler ve oluşmakta
olan burjuvazinin sosyal ve siyasî özgürlük çabaları ile değil, Rus ordusunun
zaferi ile geldi. 1876 Nisan ayaklanması ile Rusya’nın Balkanlara müdahalesini
meşru kılacak bir zemin yaratıldı. Ayaklanma meşru bir devlete karşı bir isyan
hareketinin bastırılması değil, Türklerin Hıristiyanları katletmesi şeklinde
sunuldu ve kayıplar abartılarak, mesele Hıristiyanlık-Müslümanlık davasına
dönüştürüldü. Bu suretle Avrupa kamuoyu Türkler aleyhine çevrilerek Şark
meselesine çözüm yolları aranmaya başlandı.23 Pan-Slavist ve Gladstone’un
temsil ettiği İngiliz liberal çevrelerde, hatta Amerikan basınında Türklerin
Avrupa’dan atılması söylemi yaygındı.24 Tarihlere 93 harbi olarak geçen 1877-
1878 Osmanlı-Rus Savaşının amacı da, Balkanlar’da kendi ayakları üzerinde
durabilecek bağımsız bir Slav devletinin kurulmasıydı. Savaş Balkanlar’daki
Osmanlı hâkimiyetine ve Bulgaristan’daki Türk varlığına büyük bir darbe vurdu.
Nitekim muharebeler esnasında yaklaşık 800.000 Türk ve Müslüman’ın ölüm
veya sürgün suretiyle yerlerinden atılması25 ve Bulgaristan’da yaşanan
demografik yıkım ancak savaşın bu bağlamı ile anlaşılabilecek bir olgudur.26
Netice itibariyle 93 Harbi özerk statüdeki Romanya, Sırbistan ve Karadağ’a
bağımsızlık getirirken, Bosna-Hersek’in Avusturya kontrolüne girmesine sebep
oldu. Bulgaristan’da ise beş asırlık Osmanlı hâkimiyetine son vererek özerk bir
prenslik kurulmasını sağladı. Ayastafenos Anlaşmasında Makedonya ve Şarkî
Rumeli’yi de içeren Bulgaristan Prensliğinin sınırları Berlin Anlaşmasında
daraltıldı. Bunun sebebi, Avrupalı güçlerin Rus nüfuzunun stratejik olarak
Bulgaristan vasıtasıyla Ege Denizine inecek olmasından duydukları endişeydi.
Berlin Anlaşmasında Şarkî Rumeli, Hıristiyan bir vali yönetiminde özerk bir
yönetim kurulması, Makedonya ise ıslahat yapılması şartıyla Osmanlı
imparatorluğuna iade edildi. Böylece Bulgaristan Prensliği, Tuna Vilayeti
dâhilindeki Sofya, Vidin, Niğbolu, Ziştovi, Rusçuk, Silistre, Varna, Şumnu,
Lofça ve Tırnova şehirlerinden oluşuyordu. Şarkî Rumeli Vilayeti ise Edirne
vilayetine bağlı Filibe, İslimye, Eski Zağra, Tatarpazarcık, Burgaz ve Hasköy’ü
içine alıyordu. Bulgaristan Prensliği, 1885 yılında bir oldubitti ile Şarkî Rumeli’yi
ilhak etti, Osmanlı imparatorluğuna bağlılığı ise kâğıt üzerinde kaldı.27
Bulgaristan’da ulus devletin, Sırp ve Yunan örneklerindeki gibi, Rus
orduları sayesinde kurulması toplumun sivil temelleri henüz oluşmadığı için
radikal ve militan unsurların yükselmesine yol açtı. Böylece ulus, yukarıdan aşağı
ulusal önderlerin yürütecekleri bir inşa projesi olarak algılandı.28 Güçlü bir
merkezi devlet, bürokrasi, ordu, eğitim kurumları, kilise ve basın Bulgar
ulusunun inşası ve yoğrulmasında başrolü oynadılar. Bulgaristan, tıpkı diğer
Balkan devletleri gibi, Osmanlı imparatorluğundan farklı etnik ve dini grupları
tevarüs etmişti. Bu yüzden Bulgar aydını ve politikacıları Bulgar ulusunun
tanımını yapmak ve sınırlarını belirlemek durumundaydı. Balkan milliyetçiliğine
has bir olgu olarak görülen etnik ve dini azınlıklardan arınmış, saf bir millet
arzusunun öne çıkmasıyla Bulgaristan’da “bir ulus-bir devlet” prensibi benimsendi
ve Bulgarca konuşan ve Bulgar Ortodoks Kilisesine mensup olanlar aslî unsur
sayıldı. Bir başka ifade ile Bulgar ulusu dil ve din üzerine kuruldu. Bütün
Bildiriler, C. 2, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2001, s. 768. Ayrıca
bkz. Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri (1877-1890), Türk Tarih Kurumu,
Ankara 1994.
26 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşının Balkanlardaki Osmanlı hâkimiyeti ve Türk varlığı
üzerindeki etkileri hakkında bkz. Kemal Beydilli, “Balkanlar’da Dönüm Noktası 93
Bozgunu ve Sonrası”, Mehmet Bereketli (Ed.), Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar,
Rumeli Vakfı Kültür Yayınları, İstanbul 1999, s. 25-34; Turan 2001, s.763-771.
27 Mahir Aydın, Şarki Rumeli Vilayeti, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992, s. 11-19; Aynı
yazar, Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, s.125-177; Turan 1998, The Turkish
Minority in Bulgaria (1878-1908), s.55-60.
28 Krş. Fikret Adanır, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Balkan Tarih Yazınında Osmanlı
İmparatorluğu”, Toplum ve Bilim, Kış 1999/2000, Sayı 83, s.224-226.
206 AŞKIN KOYUNCU
anayasal özgürlüklere rağmen, etnik ve dini açıdan Bulgar Ortodoks
çoğunluktan ayrılanlar “diğerleri” kategorisine yerleştirildi.29 Bu kategoriye
Bulgarca konuştukları halde Müslüman oldukları için Pomaklar da dâhildi.30
Azınlık durumuna düşen ve geçmiş dönemin istenmeyen kalıntıları nazarıyla
bakılan Türk ve Müslüman nüfus göç etmek veya yeni duruma alışmak
zorunluluğu ile karşı karşıya bırakıldı. Buna mukabil küçük etnik ve dini
grupların (Rum, Ulah, Gagavuz vs.) asimilasyonu fikri benimsendi.
Ulus devletlerin ihtiyaç duyduğu seçkin bir tarih ve şanlı bir geçmiş
inşasında Bulgaristan’da Osmanlı öncesi dönem yüceltilirken, Osmanlı
döneminin karalanması yoluna gidildi. Yeni tarih gelenekleri yaratmak ve
Osmanlı dönemini bu bağlamlar içerisinde yorumlamak, sadece ulus inşası ve
yeni rejimin ülke içinde meşrulaştırılması işlevini görmekle kalmıyor, Batı
dünyasına karşı da bir meşrulaştırma amacını güdüyordu.31 Böylece, bağımsızlık
öncesinde dini literatür ve sözlü kültürde yaşayan efsaneler, aydınlar tarafından
Osmanlı hâkimiyetine yönelik olarak üretilen düşünce ve stereotipler tevatür
haline getirildi, evrimleştirildi ve gerektiğinde icat edilerek modern zamanlara
taşındı. Bu durum Bulgaristan’ın Osmanlı geçmişine olduğu kadar Osmanlı’dan
miras kalan Türk ve Müslüman unsurlara karşı da yabancılaşmasını arttırdı.32
Bulgar devlet adamları açısından Avrupalılaşmanın ilk şartı Osmanlı
geçmişinin reddi ve Osmanlı izlerinin silinmesi idi. Çünkü Avrupa bütün olumlu
unsurları bünyesinde barındıran örnek bir model olarak telakki edildiği ve
Osmanlı kurum ve yapıları için bir mihenk taşı olarak görüldüğü için Şarklı
unsurlar Batıya benzerlikleri veya farklılıkları bağlamında değerlendiriliyordu.
Bundan dolayı, Osmanlılık geri kalmışlık ve Avrupa’nın dışında kalmakla,
Avrupa’yı taklit etmek ise ilericilikle eşdeğer görülüyordu.33 Bu anlayış
Jusdanis’in tabiriyle gecikmiş modernlik algısının dayattığı bir durumdu. Öte
yandan Osmanlı medeniyetinin yabancı, Şarklı, Asyalı, geri kalmış vs. medeni
29 Tsevetana Georgieva, “Pomaks: Muslim Bulgarians”, Islam and Chrisitan-Muslim
Relations, Vol. 12, No. 3, 2001, s.306.
30 Osmanlı dönemi Bulgarları için din değiştirerek Müslüman olmak etnisitenin de
değişmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden Pomaklar daha Osmanlı döneminde ana
kitleden ıskat edilmişlerdi. Bkz: Gradeva “Turks and Bulgarians, Fourteenth to
Eighteenth Centuries”, s.198. Bulgaristan ve Yunanistan’da Müslüman kimliği için bkz.
Brunnbauer, “The Perception of Muslims in Bulgaria and Greece”, s.40-61.
31 Adanır, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Balkan Tarih Yazımında Osmanlı
İmparatorluğu”, s.225.
32 Mutafçieva, “ Predstavata na ‘drugiya’: Obrazıt na Turtsite”, s.20-21; Todorova,
“Balkanlar’daki Osmanlı Mirası”, s.72-74, 107-112.
33 Božidar Jezernik, “Western Perceptions of Turkish Towns in the Balkans”, Urban
History, Vol. 25, No. 2, 1998, s. 227; Lory, Sıdbata na Osmanskoto Nasledstvo, Bılgarskata
Gradska Kultura, 1878-1900, s.175-176
BULGARİSTAN’DA OSMANLI MADDİ KÜLTÜR MİRASININ TASFİYESİ 207
olgularla tavsifi Avrupa merkezli oryantalist değerlendirmelerle de örtüşüyordu.
Osmanlı asırları boyunca Balkanlara seyahat eden Avrupalı seyyahlar
Balkanların medenî açıdan “Şarklı”, “Asyalı” karakterine vurgu yapmışlar ve
Balkanları muhayyel Doğu-Batı sınırının Doğusuna yerleştirmişlerdi.34
Bağımsızlık bir anlamda oryantalizm tuzağına düşen Balkan aydın ve
politikacılarına rüştlerini ispatlama ve Avrupalı oldukları iddiasını kanıtlama
imkânı vermişti. Bu nedenle, Yunan bağımsızlığından itibaren Balkanlarda
kurulan her yeni ulus devletin kendisini Doğu-Batı sınırının Batısında görmesine
ve siyasî, sosyal ve ekonomik yapılarını, şehirlerini ve gündelik yaşamlarını
kuşatan “Şarklı lekelerden” arınmaya çalışmasına şaşmamak gerekir.35
Bulgaristan’ın yeniden yapılandırılması sürecinde Bulgar devlet adamlarının
üstesinden gelmesi gereken ilk sorun eski Osmanlı kurumlarının yerine Avrupa
kurumlarının ve politik sisteminin ikamesiydi. Devlet teşkilatında Osmanlı
mirasının tasfiyesi geçici Rus idaresi döneminde başladı ve yaklaşık yirmi yıl
sürdü.36 Bürokrasi, ordu, eğitim, basın, toplum, edebiyat ve sanatta Batı tarzı
benimsenmesine rağmen idarî, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda Osmanlı
izlerinin silinmesi tedricen gelişti. Osmanlı mirası özellikle popüler kültür ve
gündelik yaşam alanları (davranış ve yemek kültürü, zihniyet, alışkanlık ve
adetler, dil, müzik, konut mimarisi vs.) ile 93 harbinin yol açtığı nüfus kaybı ve
sürekli göçlere rağmen demografi alanında tasfiye hareketine direnç gösterdi.
Bulgaristan’da Osmanlı izlerinin silinmesi hareketi, daha çok görünür ve
kamusal alanda başarılı oldu ve en radikal değişimlerden birisi kentlerin
görünümü, şehircilik, mimarî anlayış ve giyimde meydana geldi.37 Sofya’dan
başlayarak şehirlerde yaşanan modernleşme ve fiziksel değişim kısa sürede kendi
tiplerini yarattı ve Aleko Konstantinov’un roman kahramanı Bay Ganü benzeri
Batıya öykünen taklitçi tipler türedi.
Bulgaristan Şehirlerinde Osmanlı Eserlerinin Genel Görünümü
Osmanlı döneminde inşa edilen ve vakıflar sayesinde yaşatılan sivil ve
dini yapılarla Balkan şehirlerinin çehresi ve siluetleri değişerek İslamî bir
görünüm kazanmıştı. Cami, mescit ve minareler, medrese, tekke, zaviye,
türbe, mektep, imaret, hamam, konak, çeşme, bedesten, han, kervansaray,
köprü vb. eserlerin yanı sıra, çoğunlukla tek katlı ahşap ve kerpiç evleri, dar
34 Geniş bilgi için bkz. Jezernik, a.g.e., 211-230; Maria Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül
Etmek, Çev. Dilek Şendil, İletişim Yayınları, İstanbul 2003, s. 17-51; 187-236.
35 Bkz. Jusdanis 1998, s.9-18, 35-55, 106, 107.
36 Todorova, “Balkanlar’daki Osmanlı Mirası”, s.75, 86.
37 Todorova “Balkanlar’daki Osmanlı Mirası”, s.90. Geniş bilgi için bkz. Lory, Sıdbata na
Osmanskoto Nasledstvo
208 AŞKIN KOYUNCU
ve çıkmaz sokakları, yazın tozlu-kışın çamurlu yolları, arasta, çarşı ve
mezarlıkları ile yeşillikler içinde, uzaktan bakıldığında pitoresk bir manzara
sunan, fakat bakımsız, hijyenik açıdan yetersiz ve genel anlamda modern bir
plandan yoksun olan ve dini cemaatlerin farklı mahallelerde yaşadıkları
 
  balkonoloji-niyazi akkılıç
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  niyaziye göre zaman tamamdır.
  Reklam
  ATATÜRK SÖZLERİ
Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

www.htmlmekani.tr.gg
FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR VİJDANI HÜR ,BİREYLER OLMALIYIZ. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AKLIN VE BİLİMİN ÖNCÜLÜGÜNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÇAGDAŞ UYGARLIK DÜZEYİ ÜZERİNDE OLMASI VE GELİŞMESİDİR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ULUSLARA EGEMENLİK -FERTLERE ÖZGÜRLÜK! BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ÇAGRI BALKANOLOJİ Merkezinin ilk kurma kararını toplantısı25 Mayıs1988 yılı Toplantı yeri Kartagümrük/Fatih-İstanbul Adesinde kararlaştırılarak Balkanlarda Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Dernegi olarak kurulmuştu.Lakin Dernek Üc yıl sonra 1991 yılında maddi olanaksızlıklar Tarafından kapandı. Bu duruma meydan vermemek için ve Balkanlardaki Kültür, Dil, Mimari Tarih EGİTİM, Edebiyat ve Sanat kıyımına tahamül edemeyen sayın NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL/Gaziosmanpaşa Merkezinde ÖZEL kurduğu, BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI Merkezi Salih paşa caddesiN.14. adresinde Altaylardan Tunaya Darneginin catısı altındadır.Kurucular ve üye. 1.-NİYAZİ AKKILIÇ Başkan Emekli Memur. 2.İDRİZ KAHRAMAN Başkan Yardımcısı Gazeteci ve Emekli. 3.MELEK TABAK ALTAY TUNA Dernegi Sekreteri 4.NİZAMİ ALPER AKKILIÇ Kurucu üye-öğrençi. 5.HÜSNÜ ZAKİR-ÖĞRETMEN Kurucu üye Bulgaristan BALKANOLOJİNİN BAŞLIÇA AMACI Niyazi Akkılıçın 40 yı boyunça topladığı 600 yıllık eski kitaplar, belgeleri, süreli yayınlardaki Balkan haberleri, belgeleri, resimleri korumak Mimari Türk-İslam İzlerini ve Mirasımızı araştırmak ve Tanıtmak ENVANTERİNİ VE Arşivini düzenlemek, kültürel eserlerimizi itinalı bir şekilde deizmek, restore ettirmek, Araştırmacıları, Uzmanların hızmetine sunmak, Katoloklar ve kitaplar hazırlamak Radyo ve Televizyon gazete ve Dergi, gibi duysal görsel, yazısal, yayın araçları ile ülke ve BalkaN Türk Dünyasının Tarihi kültürel sanat varlığını DİĞER Ülkelere ve Dış Dünyamıza tanıtmak için Sergiler, Paneller, Konferanslar düzenlemek ve İnsanların Dikkatine Hızmet ve tanıtımına sunmaktır.BU NEDENLE tarihimizdenen bu ğüne kadar Balkan Ülkelerinden Anavatan Türkiyemize Göç ETMİŞ Bulunan Balkan-Rummeli Göçmen Vatandaşı Türk ve Müslüman vatandaşlarımızın ellerindeki kültürel Tarihi BİLGİLERİ-Resimleri,tapu, evlilik, gazete- matbuat,broşür,kitap, vesika gazete, dergi, okul şahadetnamesi v.s. herne varsa bildirmeleri içi ÇAGRIDA BULUNMAKTAYIZ. Bu Çagrı aynen Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz içinde geçerli olup gereken ilgiyi Balkanoloji Araştırmaları Merkezine göstermelerini beklemekteyiz.Bu Çagrı Balkanlarda zor kalan Türkçemizin ve Tüm ECDADIMIZIN, SİZLERE HİTABEN KUTSAL ÇAGRISIDIR. Bu Çagrı ecdat yadiğarı yıkılan, yakılan,kırılan, yok olan, ayni zamanda ayakta dimdik kalmayı saglayan ben varım diyen Camilerimiz, Mescitlerimiz, Saat KULELERİMİZ, Çeşmelerimiz, Tarihi Türk evleri, konakları, Sarayları, köşkleri, pınarları, hastaneleri, demiryoları istasyonları, kütüphaneleri, Çiftlikleri, v.s. her adım başı Türklük kokan Tarihi kültür sanat eserlerimizin tanıtım ve araştırılmadsı için Han Vhamamlarımız, dag, tepe, bag, bahçe, tarlalarımız, okul ve Dükkanlar, arölyeler, işlikler, fabrikalar Osmanlıda bvu ğüne kadar her nr varsa hepsinin bildirilmesi için bu merkeze baş vurmanızı ve irtibata geçmenizi bekleriz. niyaziakkilic@hotmail.com http./balkanolojicom.tr.gg../ Tel.+905357910694 Veya Altay Tuna Göç Dernegi-Balkanoloji Araştırma Merkezibaşkanlığı. Salihpaşa cad.N.14/K.5.. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul. Adresine bekleriz. Güzel Anadolumuzda hür ve Müsatakil /bagımsız/ yaşamak için Balkanları-Rumelliyi unutamayız. Rumeliyi –Balkanları unutmak Kendimizi inkara çalışmaktır.Bizler kültür hazinesinin bireyleri olarak, Ulusumuzun gencinden yaşlısına kadar, memur, köylü, işçi, şair, yazar, Cumhurbaşkanından Başbakanına kadar Millet vekilleri, gazeteci, televizyoncu, yayıncı, üniversite öğretim üyeleri, Bakanlarımız ve Bilim adamlarımız Aydınlarımız ve öğretmenlerimize kadar dernekçilerimize yedisinden yetmişine kadar hepimize BÜTÜN Balkan kökenli ve Anadolu olan hepimize çandan yalvarıyoruz ve çağrıyoruz. Geliniz Balkanolojide3 Buluşalım.Sizler bizlere sahip çıkarsanız bizlerde dünya durdukça yaşamaya devam edeçegiz.BNoşuna öşmedi bu kadar insan. Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum. Kalk artık uya. Yalvarıyoruz. Yalvaruyoruz. Sözde sizlerin sazda sizlerin. Madi ve Manevi yardemlarınızı bekleyoruz.Çünkü bizleri BNalkanlarda Binlerce köy, şehir samanlıklarında, tavanlarında, sandık köşelerindeki, hatta kömürlüklerdeki çöplüklerdeki onları ateşlerden topşlayarak farelerin kemirmesinden, örümçek aglarıdan kurtararak 10 BİNLERCE VE 100BİNLERCE DOLAYINI BULABILECEK KÜLTÜR TARİH İNÇİSİNİ İstanbul ilinin Gaziosmanpaşa ilçesinin Salih paşa Sokagı N.14. K.5. Berec ADRESİNE Balkanoloji Araştırmaları Balkan Türklerinin abide Şahsiyeti sayın Araştırmacı BaşkanNİYAZİ AKKILIÇ Beye göndermenizi bekler candan teşekür etmeyide bir borc biliriz. Unutma ve şu mısralarıda hatırlayalım. Boşuna akmadı bunça kan Boşuna ölmedi bu kadar insan, Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum , kalk arttık uyan. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ DİYORKİ,Balkanlardaki Türk Kültürünü varlığını araştırmak, bulmak, tanıtmakl, yaymak ve yaşatmak her Türkün en Kutsal görevidir. Eger Milletleri bir ulu Meşe AGACINA BENZETİRSEK BU AGAÇ MUHTAC OLDUĞU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE/GELECEGE/ KÖK SALAR.Atalarımızın bıraktığı Tarihi Kültürel eserler Gelecegimizin en büyük teminatıdır.. /güvencesidir/Onları yok olmaktan kurtarmak bizim birinci görevimizdir. İşte bunun Çagrısını AnaDOLU Türküne ve Balkan Türklerine içtenlikle yaparak bu göreve bir nebze olsun yardımlarını beklemekteyiz. Saygı ve selamlarımızla Balkanoloji Araştırma Merkezi başkanı Niyazi Akkılıç-İstanbul. İrtiat. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http/hurbalkancom.tr.gg./ Tel.+905357910694. Salihpaşa cad.N.14. Gaziosmanpaşa/İSTANBUL. HÜRMET VE SAGI DOLU SELAMLARIMIZLA. Balkan Türklerini catımıza haberlerini ve desteklerini bekleyoruz. BALKANOLOJİ BAŞKANI-Niyazi Akkılıç-istanbul.
  TÜRK TARİHİNDE ÜÇ ATA
OĞUZ ATA ,KORKUT ATA KEMAL ATA 1:OĞUZ ATANIN İLİ BİZİM ORTAK İLİMİZ. 2:KORKUT ATANIN DİLİ ,BİZİM ORTAK İLİMİZ 3:BİZİM ORTAK YOLUMUZ
Osmanlıda Giyinim

sitene ekle

Myspace Graphics
  DELİORMAN TÜRKLERİNE
BALKAN TÜRK VARLIGINA DOGRU YOLU GÖSTERECEK ÇOBAN YILDIZIBİR ÜMİD VEİMAN GÜNEŞİ HALİNDE DOĞARAK YÜKSELMİŞTİR.DELİORMAN TÜRKLERİ İÇİN TEKYOL DEMOKRASİDİR-ZAFERDİR-ADALETİR.BU ZAFER ÖZGÜRLÜĞÜN TEK YOLUDUR.KABUL ETMELİYİZ.
NİYAZİ AKKILIÇ

BALKONOLOJİ ARAŞTIRMASINDAN ÖZETLER
BULGARİSTANDA TÜRKLÜK MÜÇADELESİ
Balkanoloji araştırma merkezi başkanlığı olarak özetlemek istersek,Altaylardan Tunaya
Göçmenler Dernegi ve onun rehberliğinde yörütülen Balkan dil, kültür, Tarih, Mimari Egitim, Edebiyat v.s. Araştırmalarımız Balkanoloji Araştırma Merkezi adı altında Başkan
Niyazi Akkılıç yönetiminde Balkan-RumelliTürk kültür varlıklarının Mirasını araştırmak ve tanıtmak plan ve projeli uygulamalarlan arşiv ve Eanvanterini çıkarıp Balkan Türklerine sunabilmektir. Başlıçada genel amacımız bu yönde yapılan çalışmalardır.
Balkanoloji Merkezinin bu yönde yürüttüğü araştırma ve çalışmaları destekleyen Ana DOLU Türkleri VE Balkanlardaki TÜRKLER VE Göç etmiş bulunan Balkanlı aydınlarımızın bu konuda BALKANOLOJİ olarak açık ve net olarak her Türkün – her bir AYDIN KİŞİNİN öğretim üyesi veya gazeteci – Tarihçi kim neler Balkanlar ile ilgili neler bilirseler, bize fikir ve düşünçelerini hiç sakınmadan bildirmelerini içabında kendi özel fikir ve düşünçelerinide sunarak katkı ve desteklerini ve bizimle birlikte yer almalarını bir Balkanlı Türkü olarak beklemekteyiz. Emai,l. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694 olarak arayabilir ve iletişim kurabiliriz.Muhterem Balkanlı Türkleri-Bizler yani atalarımız Balkanlara-Anadoludan gelen ve göç eden yürük Türkmen Türkleridir.
Balkanolojinin başlıça genel amacıda önçelikle Balkanlardan Anavatan Türkiyemize göç gelmiş olan Balkan Türklerinle ve Oralarda kalan akrabalarımızla balkanlı türklerlen kültürel, sosyal, Tarihsel baglarımızın derin köklerini araştırmak tanıtmak ve yaşatmak için yerliyerinde bilimsel araştırmalar yapılarak Türk kültür tarih varlığını yeninesle daha iyi tanıtmak için bunuda belirli zamanlarda bizim olan ve yüreklerimizde ve beleklerimizde halen bizim bilinen Balkanları ve oradaKİ VE YAŞAYAN ÜÇBEYLERİ VE Türklerlen ilğili bilinen bütün haber ve bilgileri, hep berabercesine, Birlik- Beraberlik- Dirlik ve Dayanışma içersinde hepberaberçe kanımız çiğerimiz olarak paylaşmaktır. Bunun için Balkanoloji araştırma merkezi sizlerden düşünçe ve fikirlerinizden bu konuda katkılarınızı ivedilikle beklemekteyiz.BULGARİSTANDAN DÜNDEN BU GÜNE YAPILAN GÖÇLE
1878-80 Yılları1,000.000. kişi aile,
1880-1912 yılları440.000kişi ailr.
1912-1951yılları154.000kişiaile.
1951-1978 yılları130.000kişi aile
1978-1990 yılları345.000 kişi aile
1990-2000ylları185.000 kişi aile
Böylece Bulgaristandan Rus-Türk harbinden sonra başlayan ve 2000 yılına kadar süren 130 yıllık bir zaman içinde Bulgaristandan 2,254. 000 Türk ailesi göç ermiştir. BU göç ailelerini ortalama 3 kişi olarak hesap etsek 6.762.000 Türk bulgaristandan göç etmiş oluyor.
Bu ğüm yapılan Araştırmalara göre Balkanlardan GELEN Türk Göçmenlerinin sayısı Anadoluda 36575 850 kişi olarak biliniyor bu rakamın 18725250 si Bulgaristan kökenli olduğu amlaşılmaktadır.Bunun için Bulgaristan ve Türkiyede secimlerde yapılan ikili anlaşmalar bu konuda büyük rolü olmaktadır. Bulgarista HÖH-nin lideri olan sn. Ahmed Doğan için bu rakamlar Bulgaristan Türkleri için Barışın VE Daletin saglanmasında Demokrasinin genel unsurlarıdır.Unutmayalım ve devamlı kalplerimizden silinmeyen AZILI KOMUNİST Rejminin Mimarı Todor Jivkof döneminde Mestanlı meydanı basan taklar ve altında ölenler sonra benkovskide küçük Türkkanın Anakuçagında öldürülmesi ve yine HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜÇADELESİ VEREN Niyazi İbrahimin oglu StaraZagora İLİNİN Rıjena/Hamursuz / köyünde boğzlanmadını babası Müslüman Pomak Türklerinin haklarını savunup müçadele verdiğinden öldürülerek tam g göç etmeside altı ay sonraya bırakılması ve baskıda bulunması nasıl unutulur. Bu iki küçük çoçuğun ölüm sonrası Analar ve Babalarda şehit edilmedimi, Birçokları Zındanlara gönderilmedimi, SÜRGÜNLERE Balenelere gönderilmedimi. Bütün Bulgaristan Türk aydınları, gazeteci, yazarı, doktoru v,s. Baskılara tabii olmadını. Zorla isimler degişmedimi, dil- din kültür ve Türkçemiz yasaklanmadımı hangisini sayalım okadar çok yasaklar vardıki. Bütün bunlar nasıl unutulur.
Bulgarlaştırma ve soykırımı için yapılan katliamlı baskıları zulmün pençesinden kurtulmak için Binlerce Şehitimizin akan Sıçak kanları için onları yad etmek savunmak için davaya milli şuurla destek verenler BELENE SÜRGÜNÇÜLERİ VE Cezaevi mahkümları v.s. her bir tutuklu ve zulum gören Türkler ve Müslümanlar kendi milli yapılarınla ve Milliyetçi Türklük duyğularınla mücadeleler vererek örnek olmaya gayret göstermekteydiler. Türk milletine örnek olmak için Önçe Türkçemiz Dil Egitimimizin yeniden destek görmesi için Her Bulgaristan Türkünün BAŞI Göklere ERMESİNİ BEKLERKEN MAALESEF HALA DAHA TÜM Demokrasilere ve ÖZGÜRLÜKLERE RAGMEN Avrupa Ülkesi olan Bulgarista Yinede Türk okullarını önemsemediler. Türk Milletvekileri ve lider SNaHMED Doğan yine yalnız kaldı. Ataka milliyetcilerine yenilmiş oldu. OBİR GÜNEŞTİ LAKİN Bulgaristan Türklerine Sıçaklığını verip kanadı altına alamadı. BURADA Türk MİLLETİ YİNE ÖKSÜZ VE YETİM KALDI. Bulgarlaşmada dökülen ASİL Türk kanlarının tam terzisini bularak tartamadılar. BU KANI YERDE BIRAKMAMAK İÇİN BAŞTA Bulgaristan Türklerinin baskılarını ve zulmü unuturabilmek için bir nebze Türk OKULLARINI AÇARAK Türkçe egitime yön verilmemesi çok çok acıların ve zızıların nar taneçiği olarak bırakılmıştır.UYARIYORUM. sakın daha geç sayılmaz. Asla asla unutmayınız ve unutmayınızki unutulmasın tarihin mazisi hatırlasın ve özgürlük günesinin aydınlığı herkesi Demokrasi içinde ısıtabilsin.Bulgaristan bu gün Türk ve Müslüman 3750560 kişi bu olayların gerçekleşmesini beklemektedir.Ey Balkanlı Türküm dur hemen gitme. Durduğun yere hele bir bak. ŞU ANDA Balkanlardasın. Bulgaristanda geldiğin Deliorman veya Güller vadisindesin hiç fark etmez.Bu Topraklar Anavatandan koparıldıktan sonra topragın bereketinebıraktığın evine yurduna malına bahçe ve tarlanaı nasıl yitirdiğini biliyorsun. Kalmadımı BEŞPARASIZ VE HİÇ PULSUZ BULGARLARA TESLİM EDİLMEDİMİ.Arkasında kocaman bir Türk mirası ve hatırası olan bu topraklar atalarımızın alın terinle kazandığı topraklar degilmiydi. Bunun için sen hala Evladı Fatihanların bir neferisin ve evladısın. Torunusun.Unutma sen hala fatihanların topraklarındasın. Çünkü TAPULAR Ankarada HALA ARŞİVLERİMİZDE SAKLANMAKTADIR.
Şehitlerimizin ve Gazilerimizin bu topraklarda akan Sıçak kanları vardır. Bunu size milli duyğularumla anımsatıyorum. Bastığın Bulgaristan Topraklarında unutma 600 yıllık ceddinin ve atalarının müçadele şerefi şanı, emegi var. Anıları ve tarihi var olup yazılmış tarihi miras tapularımız vardır. Başını rg ve şunuda hiç unutma durduğun yere bir bak. Bir Fatiha oku. SONRA GENE DURDUĞUN YERE BAK UNUTMADAN Milli Müçadelemizi
Tanı daha fazla tarihinden bilgi almak isterseniz bizi ara niyaziakkilic@hotmail.com.
http./balkanolojicom.tr.gg../ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694. ara ve sor öğren.
Şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksınız. Nerede kaldı Türklerin DOĞAL HAKLARI. Nerede kaldı Şehit Türkümün akıtılan saf temiz kanları. Bunları Bulgaristan Baş Duşmanı Jivkof yönetiminin Devamçılarına peşkeşmi çekileçektir. Yoksa ADALET YERİNE GELEÇEKMİDİR.Böyle giderse Türk ve Bulgar bie arada yaşaması zorlaşaçak gibi geliyor Buşlgaristan Türk halkına. Avrupa Birliğine girdik onlarıda ikna etmedeBulgarlar kadar zormudur. UYANIK milletvekili Türklerimiz nerede YOKSA kara para veya dalevera peşindelermi. BÖYLE BİR VAKA VARSA NASIL ÇIKARSINIZ KARANLUIIKLARDAN AYDINLIĞA. Unutma Bulgarisrand Nigboludan başlar Türk Müslüman İMTİHANLARI, vidin, PLEVEN, VARNA, ŞUNMNU, ŞİPKA KAZANLIK eskizagra, tırnava, Filibe , Burgaz, elena gibi uzar gider Türkün verdiği kahraman şehitlerinin kanı unutmayın egri işler yapmayınız. Sizlerde kafirler gibi bu kanlarda boğulma ihtimallerine sakın düşmeyiniz. Yine SULANMAsın ATATOPRAKLARI ŞEHİT KANLARINLA METİN OLUP Milletin sadık erleri olalım.şimdi Balkanoloji olarak ATATÜRKÜN SÖZLERİNLE BİTİRİYORUM.
Bizler Altaylardan Tunaya göçmen TÜRKLERİ VE ÜYELERİ Balkanoloji Araştırma çalışanları olarakta, Bulgaristanda Şehitlerimizi büyük saygıyla anıyoruz. Türk milleti ve onun çocukları olarak her zaman ACDADINI TANIDIKÇA, ONLARA SAHİP ÇIKTIKÇA YİNE BÜYÜK İŞLER YAPAÇAKTIR. Türk Medeniyetinin ufkundan doğan yeni bir güneş gibi devamlı parlayaçak ve Tarih sayfasında yine Türk ası ilebet yazılacaktır. Mustafa Kemal AtaTürk.. metini yazan ve hazırlayan . Balkanoloji kültür tarih başkanı Niyazi AKKILIÇ-İSTANBUL. SAYGI VE HÜRMETLE BALKAN Türklerinden yanıt ve destekler beklemekteyim. 9.01.2009.yılı. NİYAZİAKKILIÇ-İSTANBUL.


BALKANOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ADINA YAPTIĞIMIZ BALKAN TÜRKLERİ VE MÜSLÜMANLARININ UYGARLIĞINDAN BU ĞÜNE KADAR BALKANLARDAKİ GELENEK, GÖRENEK, ÖRF VE ADETLERİMİZ DİLİMİZ, DİNİMİZ, KÜLTÜR VE TARİHİMİZ EGİTİM VE EDEBİYATIMIZ KİMLİĞİMİZ VE VARLIĞIMIZ HER YÖNÜYLE BİLİMSEL AÇIDAN ARAŞTIRILARAK KAYITLARA GEÇMEKTEDİR. BU GÜNE KADAR BİRÇOK ÇALIŞMALARDA BULUNDUK. GENELLİKLE BULGARİSTAN DAKİ MİMARİ KÜLTÜR İZLERİMİZİN DÜNÜ VE BUĞÜNÜ 600YILLIK MİMARİMİZ ESKİ EV VE KONAKLARIMIZ V.S. OLMAK ŞARTINLA BULGARİSTANDA TÜRK YAPISI KESİN OLMAYAN BİR 3339 ADET ESER GÖSTERİLİYORDU. BUNLAR ÇOK YETERSİZ OLDUĞUDA BİLİNİYORDU SON BULGARİSTAN ÇALIŞMASINI BAGLANTISINDA GÖRÜLDÜKİ 222812 ADET ESERİMİZİN YANLIZ 168750 ADEDİ TARİHİ TÜRK KLASİK STİL YAŞADIĞIMIZ ECDAT EVLERİ ÇIKMIŞTIR.1660ADET YENİ VE ESKİ CAMİ VE MESÇİT VARDIR.YANİ UZATMAYAÇAGIM BU ESERLERİN LİSTESİ 55ADET CEDVELDE TOPLANIYOR. TÜRKLÜK VE MÜSLÜMANLIK KÜLTÜRÜ OKADAR ÇOK DERİNKİ ANLATMAYLA SON BULMAYOR. BÖYLE BÜYÜK BİR IRKIN VE FATİHİN TORUNLARI OLARAK BİZLER GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SET ÇEKENLERİ UYARALIM VE GERÇEGİ ANLATALIM. BİRLİK, DİRİLİK, BERABERLİK DAYANIŞMA BU DÖRT SÖZÜ KEMİKLEŞTİREREK TÜRKLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM. NETEKİM SAYIN ERDİNÇ BEYİN SÖYLEDİKLERİ ÇOK YERLİ YERİNDE TÜRKSEK SAPINA KADAR TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BİLELİM VE KİMŞİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SÖZ EDİLEN ERDİNÇ KARDEŞİMİZİN GİBİLERİNİN DAHA ÇOK OLMASINI DİLER BALKANOLOJİ ÇATISI ALTINDA TOPLANMAMIZI BEKLEMEKTEYİM. BÖYLE ARKADAŞLARLAN GURUR DUYMAK TÜM TÜRK MİLLETİNİN HAKI OLMASINI İSTERİM ENDERİN SELAM VE SAYGILARIMLA NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL.BALKANOLOJİ BAŞKANI.


DUYURU

BALKANOLOJİ MERKEZİ
Balkanlarda Türk Dil Kültür Tarih Araştırmaları merkezinin kuruluşunun yegane amacı bütü Balkan Ülkelerindeki gecen 600 yıllık Türk –Müslüman Kültür Medeniyetinin varlığını araştırmak ve bu ülkelerde çeşitli sebebler yaratılarak kaybolan Mimari anıtlarımızın ve kültürel güzeliğimizin yıkılması, yok edilmesi, kaybolması, yakılması ve yıktırılması gibi birçok nedenlerlen GEÇMİŞ TARİHİMİZDEN BU ĞÜNE KADAR KENDİNİ KORUYABİLMİŞ VE DİMDİK AYAKTA KALAN Mimari kültür izlerimizin ve Osmanlı
Yapıtarınıo tek tek köy ve şehir demeden araştırarak , meydana getirmek istediğimiz Balkan Mimari Eserlerinin dünü ve buğünü diye Envanterini ve arşivini çıkarıp gereğinçe düzenlemektir.Bizlere bu konuda daha ayrıntılı ve verimli çalışabilmek için, daha bilimsel çalışmalarda bulunmak ve katkı saglamak, bilği alışverişini hızlandırmak, özğür ve daha çok yaratıcı birer bireyler olarak Balkanlılara genç Araştırmacılar yetiştirmek ve böylecede ilmi ve bilimsel sonuçlar çıkararak ortaya koyabilmektir.Böylecede Balkanlardaki yıkılan köprüleri yeniden inşa etmek demek Balkan Ülkeleri halkları arasında yeniden bagları genişleterek İşbirliği ve Dostluklar kurarak, kuvvetlendirmektir.Kardeşliği güçlendirmek gayesinlede Dünyamızın ve insanlığın daha güzel olabilmesi için Evrensel mücadeleleri Dünya Barışına, Demokrasi yolunda hak ve adaletini saglamakla yeni içerikli elemanlar saglanmasında, yetiştirilmesinde düşündüğümüz amaçlardan yeganesidir.
Balkanoloji di, kültür tarih araştırma merkezinin ayrıça kısa adıda BALKANOLOJİolarak
Saptanmıştır.Bu Kuruluş 1988 yılında bir Balkanlı Osmanlı kuruluşu olarak kurularak
İstanbul-Gaziosmanpaşa ilçesinde Tüm Balkan Türklerini kapsayan bir bilimsel araştırma kuruluşu olarakTarihi Türkiyemizin İstabul kentinde nufusun önemli bir bölümü Balkan Türkleri oluşturması göze alınarakBalkanlarda Dil, Kültür, Tarih Mimari ARAŞTIRMA MERKEZİ Kordinatörü ve Araştırmacı Sn. Niyazi Akkılıç Başkanlığında kurulmuştur.
Kuruluşumuz bütü Balkan Türklerine ve Göçmen Derneklerine kapısı açık olup gerekli Balkan ülkelerinle ilğili balkan Türklerinden bildikleri bilgileri, belgeleri, eserleri ulaştırmada gayret gösteren birçok Balkan Türkleri derneklerine ve Altay Tuna Dernegi Üyelerine gönülden teşekürler eder ve mütemadiyen daha hızlı bir akışla şu iletişime yer vermelidirler. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.ğğ./ +9053579106.
Adres.Salih kardeşler cadesi.N.14. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul.Niyazi Akkılıç.
  EĞEMENLİK-ÖZĞÜRLÜK
ULUSLARA EGEMENLİK FERTLERE ÖZĞÜRLÜK
M.K.ATATÜRK.

BİTİRDİM ESRİMİ SİLDİM KALEMİM
NİYAZİ AKKILIÇ

DİLDE ,FİKİRDE, İŞTE BİRLİK . İ.GASPIRALI-KIRIM

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜR VARLIGINI ARAŞTIRMAK BULMAK ,TANITIP YAYMAK HER TÜRKÜN EN KUTSAL GÖREVİDİR.

EGER MİLLETLERİ BİR BÜYÜK MEŞE AĞAÇINA BENZETİRSEK ,BU AĞAÇ MUHTAC OLDUGU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE KÖK SALAR. ATALARIMIZIN BAKTIGI TARİHİ KÜLTÜREL ESERLER ,GELECEGİMİZİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR.ONLARI,YOK OLMAKTAN KURTARMAK BİZİM BİRİNCİ GÖREVİMİZDİR
NİYAZİ AKKILIÇ.

TÜRKÇEMİZ

ANALARIMIZIN DİLİ ,ANADİL ,DİLLER GÜZELLİK YERİNE KILIÇTAN KESKİN ,ÇELİK TEN SERT , KAYADAN SARP,BORADAN HIZLI, İPEKTEN İNCE ,KELEPEKTEN UÇUÇU, ÇİÇEKTEN RENKLİ ,ALTINDA PARLAK , SUDAN DURU ,TÜRKÇEMİZ....
NİYAZİ AKKILIÇ

EY TÜRK EVLADI
KİM OLDUGUNU, NERELERDEN GELDİĞİNİ VE ŞİMDİ NERELERDE OLDUĞUNU HİÇ SOR GULAMA FIRSATIN OLDU MU? BAYRAGININ RENGİNİ TOPRAĞINI KOKUSUNUN KANININ ASLETİNİN FARKINDA MISIN?

Türkün sesiTürklüğün sesi olmalıdır.
TÜRKLÜĞÜN DIŞINDAKİ SES TÜRKLÜĞÜN SESİ SAYILMAZ. Yahya Kemal.


BÜYÜK ŞEYLERLERİ YANLIZ BÜYÜK MİLLETLER YAPAR.
ATATÜRK

TÜRKLÜGÜN 6 İLKESİ
1:Siyasi varlıkta birlik .
2:Dil birligi
3:Yurt birligi
4:Irk ve menşe birligi
5:Tarihi karabet.
6:Ahlaki karabet

eger bir millet büyük se kendini tanımakla daha büyük olur.(ATATÜRK)

KUŞLAR GİBİ UÇMAYI BALIKLAR GİBİ YÜZMEYİ ÖĞREN dİK FAKAT Ç BASIT BİR SANATI UNUTTUK İNSAN GİBİ YAŞAMAYI BİLİYORMUSUN BUGÜN dÜNYA dOSTLAR GÜNÜ MESAJI SEV İĞİN dOSTLARINA GÖNdER EĞER BENdE O SEVdİĞİN dOSTLARINdAN BİRİYSEM BANAdA YOLLA BUNU ARKAdAŞLARINA GÖNdER BAK KAÇ CEVAP GELECEK EĞER 7 dEN FAZLA İSE SEVİLEN BİR dOSTSUN yazar:Alper akkılıç

ALLAHNASİP EDER,ÖMRÜM VEFA EDERSE ,MUSUL-KERKÜK VE ADALARI GERİ ALACĞIM.SELANİK DE DAHİL.BATI TRAKYAYI TÜRKİYE HUDUTLARI İÇİNE KATAÇAĞIM.MUSTAFA.KEMAL. ATATÜRK.


BALKANOLOJİ KÜLTÜR BAŞKANI NİYAZİ AKKILIÇ İBRET VERİÇİ SÖZLERİ

Balkan Türkleri bilinen Bulgaristan Türkleri Büyük önder ATATÜRK Düşünçelerine ve fikirlerinden esinlenerek ve cizdiği doğru politikalarından esinlenerek Bulgaristan Türkünün akılçı politikasınla doğru istikamette ilerleyerek,DELİORMAN VE RODOPLAR – Gülvadisi – Dobruca ve Tuna boyu Türkleri tek vüçüd birleşerek,Totaliter baskıçı Todor Jivkof yönetimine SİLAH KUŞANARAK SAVAŞMADAN, Dağa çıkarak isyan etmeden, TERÖR YARATMADANM,,Bulgaristanmda Zulümçü devletine resmi ve özel işyerlerini kırıp dökmeden Türklüğe yakışır bir şekilde,Avrupa ve diğer ülkelere örnek olabileçek şekilde Medeniyetinin Milli Türklük Şuurunla Sayın Liderlerinin AHMED DOĞAN ile Türk Milli ATATÜRKÇÜ Teşkilatının uyğuladığı DEMOKRASİ varlığının ğeleçegini, Özğürlük güneşinin doğacağını,Hak ve ADALETİN, Barışın var olaçagına inanarak H.Ö.H. nin kurulmasınla Jivkofun BKP nin 45 yıllık yönetimini YIKARAK tuz ve buz etmede Türklerin yıkıçı olmayarak çaLIŞMALARI HER ZAMAN TAMAMLAYIÇI OLDUĞUNU VE Bulgaristan Türkünün ulus olarak kültür değerlerine sahip çıkarak Türk varlığının BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÖSTERMİŞ OLARAK ÖNEMİNİ,TANITIMINI VE YERİNİ LAYIK OLARAK GÖSTERMİŞTİR. Niyazi akkılıç-Balkanoloji başkanı.2.TÜRK DİLİ ,TÜRKÇE DEMEK TÜRK DEMEKTİR.
Ne Mutlu Türküm diyene.


3.Milletce, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, milli,Birlik ve Beraberlik için ,vatan için, fedakarca çalışan, serdenğeçen Alperen Mehmetçikler en kutsal duyğularlan selamlar sevği, sayğı, ile hürmetli dualarımızı balkan Türklüğü olarak içtenlikle sunarız.
4Her kahraman vatansever Bayrağının direğidir.Gönüllerde layık olmalı, her Türkün başı göklere değmelidir.Albayrağı saglam tutmak en büyük ödevimizdir.Sen Necipsin Türk MİLLETTİ BU SENİN KUTSAL VAZİFENDİR.. NİYAZİ AKKILIÇ- Balkanoloji başkanlığının sözlerinden.


5.Şehit gazilerimizin şanlı hatırı için Balkan Türkleri ve Deliorman Türkleri tüm Bulgaristan Türkleri şehit ve gazilerimize minnet ,şükran, sunarak, Dualarını kalplerinin enderinliğinden ifa etmektedirler.. Balkanoloji başkanı Niyazi akkılıç.istanbul


6.Sizler unutulmayan ruhumuzun çiçegi olan şanlı şehitlerimiz,Sizler her zaman HİLALİN ve Yıldızların cennet mekanınıda görmelisiniz. Sizler Türk Millettinin kırçiçegi ve Balkan TÜRKÜNÜN kardelanısınız ölümden korkmayan aşıklarsınız. SİZİNLE Tüm Dünya Türkleri gurur ve onur duyarak okudukları Dualarlan Fatihalarla yanınızdadır.NiyaziAkkılıç.Balkanoloji kültür başkanı – İstanbul7.Balkanlar 600 yıl Türklük yaşadı.Bu Memleket Tarihte Türktü,Şimdiki Durumundada Türklük yasşamaktadır.Balkanlarda Türk varlığı var oldukça, Türklük ebediyen var olaçaktır.Türk toplumunun yegane dayanağıda TC NİN Dimdik ayakta var olmasıdır.
Milletim TÜRK.Vatanım Türkiye,Ülküm Türklüktür.Ulu önder ATATÜRK REHBERİMİZDİR.En büyük Türkiye Canımız kanımız sizlere feda olsun. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ-İstanbul. Adımız Türk ve Andımızdır.Bulgaristan ve Deliorman Türkleri olarak,Türklük adına, Vatan ve Bayrağımız adına ,Türklük ugruna Canımızı ve kanımızı hiç esirgemeden korkmadan koyarız. Balkanoloji başkanı.NİYAZİ AKKILIÇ- İstanbul.Nasıl güçlü oluruz, Bir araya gelemezisek.Nasıl sahip çıkarız geleçeğimize, Geçmişimizi bilmezisek, Biz neler anlatırız ki var olan torunlarımıza ve genç neslimize. Atalarımızı tanıyıp araştırıp anlayamazisek .Nasıl karşı koyarız zulmün zorbalıklarına.Biribirimizi tanıyıp güçümüzü bilmezisek, Gelin bir yol bulalım ,Bir olalım. Balkanlarda Türk Birliğini kuralım. Böylecede yıkılmaz bir kale olalım. Türkün GÜÇÜNÜ BİRDEFA DAHA CİHANA GÖSTERELİM. Balkanoloji başkanı NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL. Aziz Balkan Türkleri,ARTIK BU GÜNÜMÜZÜ,Geçmişimizi ve geleçeğimizi çok doğru olarak bilerek konuşalım ve düşünçelerimizi istikbalimizin aynası olmasına yardımcı olalım.Türk ğibi Diri olalım Kale olarakta ayakta olalım.
Balkanoloji kültür başkanı Niyazi akkılıç- İstanbul.

Bu memleket, Dünya'nın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna
mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en aşağı yedibin
senelik Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin
içindeki çacuk, tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk, tabiatın
şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından korkar gibi oldu sonra
onlar alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Birgün o
tabiatın çocugu tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu.
TÜRK oldu.
TÜRK budur;
Yıldırımdır,
Kasırgadır,
Dünya'yı aydınlatan Güneştir.
Bugün 24 ziyaretçi (80 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=