BALKAN KÜLTÜR ESERLERİ  
 
  TAPU TAHRİR VE MALİYEDEN MÜDEVVER DEFTERLERE GÖRE RUMELİ’DE İHTİDA HAREKETLERI 21.01.2019 12:11 (UTC)
   
 

Lozan Mübadelesi Hakkında Derlemeler

30 Haziran 2009 Salı

 

 
TAPU TAHRIR VE MALIYEDEN MÜDEVVER DEFTERLERE GÖRE RUMELI’DE IHTIDA HAREKETLERI
(1432-1482)

Yrd. Doç. Dr. Hava SELÇUK
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü
e-mail:hselcuk@erciyes.edu.tr

Özet

Osmanli Devleti’nin Rumeli bölgesinde uyguladigi siyaset dogrultusunda
orada yasayan Hiristiyan dinine mensup insanlar arasinda zorla Islamlastirma
politikasi uyulamadigi, insanlari dinî yasantilarinda serbest biraktigi, bununla birlikte ihtida eden kisileri ödüllendirdigi hadiseleri incelenmistir. Osmanli askerî teskilatinin en önemli unsuru olan timar sistemi uygulanirken, insanlarin din ve milliyetleri göz önüne alinmaksizin liyakati olan herkese timar tevcihi yapilmisti. Hiristiyan timar sahiplerinden bazilarinin zamanla Islamiyeti seçerek nev-müslim adiyla defterlere kayit edildigi görülmüstür. Bunlarin sayilarinin fazla olmadigini çünkü insanlarin dinine göre timar tevcihi yapilmadigini, Hiristiyan timar sahiplerinin bazen bir Müslüman timar sahibinden daha genis topraklar üzerinde yasadigini dolayisiyla Osmanli Devleti’nin Rumeli de din ayirt etmeksizin herkese timar tevcih ettigini görmekteyiz. Zaten Osmanli Devleti’nin zorla Islamlastirma politikasi olsaydi bugün Rumeli’nin tamami Müslüman olurdu.

1- Giris

Bu arastirmamiz 1432-1482 yillari arasindaki tapu tahrir ve maliyeden müdevver defterlerden istifade edilerek Rumeli bölgesinde timar sahibi kisiler arasindaki ihtida hareketlerini ortaya koymaya yöneliktir. Tahrir, Osmanli malî-idarî sisteminin esasini olusturmaktadir. Osmanli idaresine geçen bölgeler, bu idarenin gerektirdigi nizam ve teskilât içerisinde timar sisteminin geregi olarak, gelir kaynaklarinin tespiti maksadiyla tahrire tabi tutulur; yerlesme merkezleri(yani sehir, kasaba, köy, mezraa) ve burada oturan vergi vermekle mükellef evli veya bekar sahislarin tek tek isimlerini, ziraat sahalarini, yetistirilen mahsuller ve bunlardan alinan vergiler, belirlenerek “istatistikî kütük defteri” olarak da vasiflandirilan tahrir defteri hazirlanirdi.

Osmanli Devleti’nin bu yillarina ait maliyeden müdevver ismi ile zikredilen defterlerde tapu tahrir defterinin özelliklerini tasimaktadir. Bu defterlerde Hiristiyan timar sahiplerinden Islamiyeti seçen kisiler nev-müslim adiyla
kaydedilmislerdir. Osmanli Devleti’nin XV. yüzyildaki Rumeli’ye yönelik iskân siyaseti ile daha sonraki dönemlerdeki siyaseti derin çizgilerle birbirinden ayrildigi, müesseselerinin tamamen farklilik gösterdigi bilinmektedir. Osmanli Devleti Rumeli topraklarini elde etmeye basladiktan hemen sonra bu bölgelere Anadolu’dan getirdigi Türk ve Müslüman halki iskâna tabi tutmustu. Anadolu’nun çesitli sehirlerinden gelen insanlara hem sultan tarafindan hem de yanlarinda gittikleri kisiler(Evrenos Gazi, Turahan Bey gibi sultana tabi komutanlar tarafindan) tarafindan timar tevcihleri yapilmisti. Bunun yani sira orada mevcut bulunan Hiristiyan halktan bazi kisilere de bizzat hükümdar, beylerbeyi veya sancak beyi tarafindan timar tevcihi yapilmisti. Arsiv malzemelerinin verdigi bilgiler dogrultusunda Osmanli Devleti’nin Rumeli bölgesinde timar tevcihinde bölge halkina
yönelik her hangi bir belirleyici siyasetinin olup olmadigi ortaya konulmaya çalisilacaktir. Bu meyanda Islamlastirma politikasinin mahiyeti ve sonuçlari
degerlendirilecektir. Bu konuya geçmeden önce Osmanli Devleti’nin hakimiyet kurdugu bölgelerde genel olarak ihtida hareketleri nasil olduguna kisaca bakmamiz gerekmektedir. Öncelikle vakayinamelerden hareketle bu bölgedeki halk arasindaki ihtida hareketlerinin genel bir degerlendirmesinin yapip daha sonra devletin genel olarak ihtida konusunda takip ettigi politikayi ele alacagiz.

2- Osmanli Devleti’nin Kurulus Yillarinda Ihtida Hareketleri ve Bunun Sebepleri

Islam literatüründe, bir baska dine mensup sahsin, putperest veya dinsiz bir insanin Müslümanligi seçmesine ve hayatini ona uydurmasina “ihtida” (conversion) denilmektedir1.
Tarihî süreç içerisinde din degistirme olayina bakildiginda din degistirme olayinin sebeplerini psikolojik ve sosyo-kültürel faktörler olmak üzere iki temel gruba ayirabiliriz. Günahkarlik duygusu, dramatik tecrübeler, iç çatismalari ile manevi aydinlanmayi psikolojik faktörler, dini telkin ve irsatlar ile baska bir dinle temasi da sosyo-kültürel faktörler arasinda sayabiliriz2.
Osmanli Devleti’nin kurulus yillarinda Marmara Havzasindaki ihtida hareketlerinin, Rumeli’deki ihtida (din degistirme) olayindan daha fazla oldugunu görüyoruz. Bunu Müslüman olmayan halkin Anadolu’ya göre Balkanlar’da daha fazla sayida olmasiyla açiklayabiliriz. Osmanli devleti prensipte, gerek Balkanlarda ve gerekse Anadolu’da ihtidayi tesvik etmis ve ihtida edenleri ödüllendirmisti. Osmanli Devleti zorla ihtida ettirme yoluna kesinlikle gitmemisti. Çünkü böyle bir davranis hem Islam hukukuna hem de devletin maddi çikarlarina aykiri idi. Bununla birlikte Müslüman olmayan halk askeri hizmetten muaf olmak sartiyla cizye ödüyor bu da oldukça önemli
bir yekün tutuyordu. Osmanli devleti dinsel bir hos görü politikasinin takipçisi
olmustur.3.

Balkanlarda ihtida hareketleri ilk iki yüzyilda oldukça az miktarda gerçeklesmisti. Bununla ilgili olarak arsiv malzemelerinde mevcut bulunan nev-müslimlerle ilgili kayitlari vererek bu durumu ortaya koymaya çalisacagiz. Balkanlarda Osmanli Devleti’nin kurulusunda Bosna-Hersek ve Arnavutluk disinda toplu ihtida hareketlerinin pek olmadigini çogunlukla münferit ihtida hareketlerinin oldugunu görmekteyiz. Bunun nedenlerini ise su sekilde izah edebiliriz. Her seyden önce, Osmanlilar bu bölgeye geldiklerinde yerli halk sosyo-ekonomik açidan kötü bir durumda ve feodal beylerin kati idareleri altinda idiler.

Osmanlilar Balkanlari bu ortam içerisinde bu ortam içerisinde halkin can ve mal güvenligini verdikleri ahitnamelerle garanti altina almislardi4. Hatta yerli küçük hanedanlar, senyörler, Bizans imparatorlari dahi benzeri ahitnamelerle Osmanli Devleti’nin vasali konumuna gelmislerdi. Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Sirbistan ve Yunanistan da askerî siniftan Osmanliya sadik kalmis unsurlar Osmanli askeri kadrolarina alinir, onlarin fetih öncesi dönemde tasarruf ettikleri pronoia ve bastina’lari Osmanli idaresinde kendilerine timar olarak verilirdi. Osmanli egemenligi, hakimiyet kurdugu topraklarda Sultan’in yüksek siyasi otoritesinin taninmasi ve belli kanunlarla saptanmis vergilerin ödenmesi ötesinde millî ve dinî bir amaç gütmüyordu.

Osmanli kanunlarinin temel prensibi köylü üzerindeki angaryalarin kaldirilmasi idi. Osmanli devleti, devlet olarak bir Islamlastirma politikasi gütmemisti5.
Anadolu’nun Islamlasmasi Osmanli öncesinden, daha XI. yüzyildan baslar. Balkanlarda ise bu olgu XIV. yüzyilda baslamistir. Balkanlarda iskâna tabi tutulan kisiler Müslüman Türkler idi. Bunun yanin sira Balkan topraklarinda Osmanli devleti öncesinde buralara gelmis olan Türklerde bulunmaktaydi. Peçenek ve Kumanlarin bakiyeleri olan Türkler ile Selçuklu Sultani Izzeddin Keykavus’a(1246-1249) bagli olan Türkler Rumeli bölgesine geçerek orada Hiristiyanlasmislardi6.

Osmanlilarin hakimiyet kurdugu Marmara havzasinda kurulus devrinde de ihtidalar vuku bulmustu. Nitekim dönemin kaynagi Nesri’de , Iznik’in fethi ve Orhan Bey’in oglu Süleyman Pasa’ya bu topraklarin verilmesi konusu ile ilgili olarak; “Ve Süleyman Pasa ol vilayette ol kadar adl ü dad itdimkim, Türk’ün ayin-ü erkanini görüp, gelip Müslüman oldular ve ol vilayette ne kadar mülkler var ise cemi’ Süleyman Pasa virdügi karar üzerine simdi dahi mukarrer”7, diyerek Osmanli Devleti’nin bu dönemdeki adetli idaresi sayesinde ihtida hareketlerinin meydana geldigine dikkat çekilmektedir.
1339 ve 1340’da Bizans Patrikhanesinin Iznik halkina hitaben nesretmis oldugu beyanname, Iznik’te çok sayida ihtida hadisesinin meydana geldigini ifade etmektedir. Bununla birlikte beyannamede isaret edilen sayiyi ihtiyatla karsilamak lazimdir. Zira Bizans hakimiyeti altindayken oldukça kalabalik bir nüfusa sahip olan bu sehrin, fetihten kisa bir süre sonra nüfusun azaldigi bilinmektedir. Nitekim Ibn Batutu’nin gözlemlerine göre “Iznik’in çok az nüfusa sahip malik”8 bulunmasi Gibbons’un ifade ettigi gibi “bura halkinin büyük bir miktarda ihtida ederek Osmanli topraklarina dagitildiklari gibi yorumlanamaz. Iznik nüfusu, imparatorluk payitahtinin Istanbul’a naklinden sonra, o havalinin önemsiz bir hudut memleketi olmasindan dolayi daha
Osmanli fethinden evvel çok azalmistir9. Bu nedenle ihtida eden kisiler fazla
olmakla beraber bunu sehrin tamami ihtida etmis gibi göstermekte dogru olmasa gerektir.

Benzer görüse sahip olan Gibbons tarafindan Bursa’yi toptan ihtida etmis bir sehir olarak göstermektedir. Öncelikle Bursa bir ticaret merkezi olmasi sebebiyle bünyesinde farkli dinlere, irklara, kültürlere mensup insanlari barindirmaktaydi. Bu nedenle sehrin çehresi sürekli degismekteydi. Bursa Osmanlilar tarafindan fethedildikten sonra bu bölgede de ihtida hareketleri görülmüstür. Fakat bunu bir sehrin tamamen ihtida etmis gibi göstermek dogru degild ir. Nitekim asagida bahsedecegimiz gibi fetihten neredeyse yüzyil sonra bile ve hatta daha sonraki daha sonraki yüz yillarda da burada ihtida vakalarinin oldugu Bursa’da toplu ihtidanin olmadigi seklinde yorumlanabilecegi gibi sehrin çehresinin sürekli degismesi de bunda etkili olmustur. Eger ki sehrin tamami ihtida etmis olsaydi sonraki yüzyillarda ihtida hareketlerine rastlamamamiz gerekmekteydi.

Arnavutluk, daha I. Murad döneminde fethedilmeye baslanmis ve Arnavutlar ile Türkler bu yillardan itibaren iliski kurmaya baslamislardi.
Osmanli fethinden önce Arnavutluk dinî bakimdan Istanbul patrikhanesi yönetimine verilmisti. 1054 yilinda Istanbul Kilisesi ile Roma Kilisesinin birbirinden ayrilmasi üzerine, Kuzey Arnavutluk Roma’nin etkisi altina girerek buralarda Katoliklik yayilmisti. Ortodoks Arnavutluk ise baslangiçta Ohri’deki Bulgar Bas piskoposluguna baglanmisti. Arnavut Hiristiyanlari Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasinda duruma göre yer degistirmisler ve bu da Arnavutlar arasinda Hiristiyan dini bakimindan manevi bir çöküntü yaratmisti10.

Osmanli Devleti’nin bu bölgede hakimiyet kurmasindan sonra yerli halktan büyük bir kismi eski görevlerine devam ettiler. Sahip olduklari topraklar ikta adi altinda kendilerine tevcih edildi.

H.835 M.1431-1432) tarihli Arnavid- ili defterine göre, burada mevcut 335 timardan 56’si Hristiyan sipahilere aitti. Fakat Müslüman feodal beylerin Hiristiyan beylerden on kat daha fazla gelire nail olduklari anlasilmaktadir.

Bununla birlikte Hiristiyanlardan timar sahiplerinin bazilarinin topraklarinin
da oldukça genis oldugunu görmekteyiz. H.882(M.1477-1478) Tarihli Sancak- i vilayet-i Hersek defterinde Vuçka, 5956 akçe timara sahipti11 ki bu diger bazi müslüm timarlarindan da oldukça fazla idi. Bunun yaninda yerli beylerden Islamiyet’i seçenleri beylerin sahip olduklari topraklarin kendilerine veriliyor olmasi ve bir takim imtiyazlar saglanmasi Islamiyeti seçmeyi cazip hale getiriyordu. Sahip olduklari statülerini ve maddi imtiyazlarini korumak isteyenler böylece Müslüman olmaya ve yeni hakim sinif saflarina geçmelerinde etkili oluyordu. Arnavut Beyleri bu imtiyazdan istifade etmekte ve Müslümanligi kabul etmekteydiler. Daha 1432 yilinda 335 timar erbabindan 175’ni Müslüman olmus Arnavutlar teskil etmekteydi. Diger bir
grup, özellikle küçük sipahiler, Sancak Beyi ve Beylerbeyi hizmetinde bulunan gulam-i mîr’lerdir. Bu gulam-mîrler’e her seyden önce Arnavut beylerinin Islami kabul etmis olan çocuklari dahildir. Bu yerli Müslüman beyler, çevresine tazyik etmekte, etrafina Müs lüman olmus akrabalarini toplamakta ve askerî, dinî ve idarî hiyerarsinin en üst makamlarina kadar yükselmekteydiler12. Ihtida hareketlerine neden olan bir baska etken de, buradaki nüfuz sahibi kimselerin eski imtiyazlarini devam ettirme
düsüncesidir.

Mesela zikrettigimiz defterde Yakub Bey bir timar tevcihine biti vermesi vesilesiyle anilmisti13. Onun kardesi Kasim Pasa ise, II. Murad ve II. Mehmed’in en seçkin komutanlarindan birisi olmustur. Güney Arnavutluk’un en meshur feodal ailelerinden birisini temsil eden Gjin Zenebisi’nin iki oglu da, Sultan Sarayi’nda egitim görmüstü. Hasan Bey adiyla anilan bunlardan birisi, 1455 yilinda Kalkandelen’de subasi görevini almisti14.

Osmanlilarin Balkanlari fethetmesiyle birlikte Osmanli Devleti’nin sagladigi dinî hos görü çerçevesinde Balkanlardaki Katolikligin Ortodokslar üzerindeki baskisi azalmis ve Ortodoksluk serbestiyete kavusmustur 15.

Balkanlar’da Islamiyet’i kabul etmis olan ikinci büyük grup Bosnalilardir(Bosnaklar). Bosnalilarin bir kismi Bogomil mezhebinden olup, Osmanlilarin Balkanlara geçmesinden çok daha önce bu mezhebe girmislerdi.

Pavlakimigin Balkanlardaki yerlesiminden sonra onlara Bogomil adi verilmisti. Bogomil’in kurucusu olan Pop Bogomil’in ögretisi, Massalian’lar ile, Bizans hükümeti tarafindan büyük kitleler halinde Trakya’ya göç ettirilerek uzun bir süreden beri Bulgaristan ve Makedonya’nin Islav halki ile yan yana yasamakta bulunan Pavlikanlarin doktirinden dogmustur. Aslinda maniheizm’e irca edilmesi gereken pavlikanlik gibi Bogomillik de dünyaya iki prensibin; iyilik ve kötülük tarafindan hükmedildigini ve birbirine zit bu iki kudret arasinda mücadelenin bütün dünya olaylarini ve her insanin hayatini tanzim ettigini kabul eden düalist bir doktirindir. Bogomil mezhebi
Balkanlarda en çok Bosnalilar, Bulgarlar ve Sirplar arasinda yayildi ve Anadolu’daki döneme göre inançlari oldukça degisti16.

Bogomil mezhebi Bosna’da XII. Yüzyilda gelismeye baslayinca, Roma buna karsi siddetli önlemler aldi. Hatta çevresinde Katolik rahipleri bulunmasina ragmen Sirp Krali Kotroman bile Bogomil idi17.

Bütün baskilara ragmen Bogomilligin Balkanlarda yayilmasi önlenemedi. Bogomiller uzun yillar Katolik Kilisesi ile Ortodoks Rum kilisesi arasinda ezildiler. Islamlikla Bogomilligin karsilasmasi bu ortam içinde oldu.

Osmanlilar Balkanlara geçip, özellikle ilk dönemlerde, yerli halka genis din özgürlügü taniyinca, Bogomillerin önemli bir kismi ihtida etti18. Ciro Truhelka ”Bogomillerin, emlaklerini kaybetmek istemedikleri için kütleler halinde Islamiyet’i kabul ettikleri keyfiyetinin bir efsaneden ibaret”19 oldugunu söylemektedir ki nitekim H.835 tarihli Arnavid ili defteri de bu sonucu bu dogrular niteliktedir.

Osmanlilar memleket dahilinde bulduklari zadegânin imtiyazlarini tereddütsüz tasdik ederek onlari mürislerinin varisleri olarak biraktilar ve bunun için Islamiyet’i kabul edip etmemelerini katiyen düsünmediler.

Bosna’daki Türk sancaklari ile bilhassa Raguza, Bosna zadegan ahfadinin taleplerini karsilayabilmek için vakif tahsis edilmistir. Bosna voyvoda ailelerinin ahfadi da Türk istilasindan sonra yalniz voyvoda unvanini muhafaza etmekle kalmamislar, buna ait vazife ve imtiyazlari da muhafaza etmekte devam etmislerdir. Fethi takip eden ilk on sene zarfinda Hiristiyanlar ile Müslümanlar arasindaki iliski pek samimi idi ve baska türlü olmasina da imkan yoktu. Zira iki biraderden birinin Islamiyet’i kabul ettigi ve digerinin ise eski dinine sadik kaldigi çok defa vaki idi. Bosna Sarayindaki Isa Bey hamaminin banisi Gazi Isa Bey bir mektubunun hasiyesinde Dük Stephan’i biraderi olarak ve Voyvoda Pavlovic’i ise yegeni olarak zikretmektedir. Sultan Bayezid’in damadi ve çok defa veziri olan Hersekli Ahmed Pasa Hiristiyanliga sadik kalan biraderiyle katiyen münasebeti kesmemisti20.

Buna benzer bir örnegi H.859(M.1454-1455) Tarihli Tirhala Livasina ait bir defterde görmekteyiz: “Timar-i Pavlo, Mikra’nin ogluymus, kardasi Pasayigit gözün çikarmis, gözsüzdür”21 kaydinadan Kardesi Pasa-Yigit’in Müslüman olmus fakat Pavlo eski dininde kaldigi anlasilmaktadir.

Kanun-i kadim üzere bir gayri müslim Müslüman olacak olursa divan-i hümayuna gelip ona Müslüman alameti olan bir destar ve bir mintan ile sünnet ve merhem akçasi olarak elli akçe (on altinci asrin sonlari) verilirdi.

Kanunnamelerde Kanun-i nev-müslim ismi altinda bir madde vardir ki o da divanda Müslüman olanlar hakkindadir. Bu kanuna göre Divan-i Hümayunda vezir-i azam huzurunda bir gayri müslim, Müslüman olmak isterse derhal sehadet telkin olunup bir avuç akçe ihsan olunarak elbisesi için defterdara emir olunur ve hemen kendisini divan çavuslarindan biri alip cerrahlardan o gün divanda nöbetçi olan cerraha götürüp oradaki muayyen yerde sünnet edilirdi. H.1148(M.1735) tarihli bir vesikada yeni Müslüman olan bir kisi ile ilgili olarak su kayit mevcuttur; “Seref-i Islam ile müserref olana kadimden her ne verile gelmisse ona göre verilsin” 22 seklindeki ifadeden de uygulamanin daha önceki devrilere atfedildigi görülmektedir. XVIII.
yüzyildan itibaren bütün bir takim elbise veya bedeli verilmek adet olmustur 23.

Netice itibariyle Osmanli devleti idari teskilatini tam manasiyla kurduktan sonra yeni Müslüman olanlarla ilgili ve onlara ne uygulandigi konusunda daha sonraki dönemlerde belli bir kanun uygulanmaktaydi.

Bilindigi gibi Osmanli Devleti’nin kurulus yillari, döneme ait veya günümüze intikal eden kaynaklarin yetersizligi bu konuda kesin hükümler vermeyi zorlastirmaktadir. Yeni Müslümanlara verilen nev-müslim akçe’sinin 1432 yilinda da mevcut oldugu Bursa Kadi Sicillerinde kayitlardan hareketle ortaya konulmaktadir.

Çelebi Sultan Mehmed ve II. Murad devri vezirlerinden olan Haci Ivaz Pasa Tokat ve Bursa’da eserler yaptirdi ve bununla da ilgili olarak vakfiyeler düzenledi. Bursa’daki eserleriyle alakali olan vakfiye suretinde Haci Ivaz Pasa “.. hidayeti, isyan ve delalete tercih eden, tugyân ve küfür vadisinden ayrilarak iman kulpuna sarilanlarin ihtiyaçlarinin karsilanmasi maksadiyla her gün iki dirhem biriktirilir..” demek suretiyle vakfin gelirlerinden her gün ayrilacak iki dirhemlik meblagin “Mühtedi Fonu” na aktarilmasini sart kilmisti. Bu suretin cümlesinden, vakfiyenin 1 Cemaziyelevvel 830/28 Subat 1427’de tanzim edildigini ögreniyoruz24. Haci Ivaz Pasa’nin mühtediler için kurdugu fon fonksiyonel olmus ve daha sonraki
yüzyillarda da amacina uygun sekilde hizmet vermis ve Divan teskilatinda da
bununla ilgili bir kanun olusturulmustu.

Bütün bunlardan hareketle Osmanli Devleti’nin Kurulus yillarindan itibaren yeni Müslüman olmus kisileri ödüllendirdigi ve nev-müslim akçesi verdigi anlasilmaktadir. Anadolu topraklarinda 1427 yilinda uygulanan bu kurum muhtemeldir ki Rumeli topraklarinda da uygulanmistir. Zira asagida zikrettigimiz yeni Müslüman olmus kisiler Nev-müslim adiyla kayit edilmislerdir fakat bunlarla ilgili olarak elimizde yeterince belge mevcut degildir. Bu kisilere de Bursa’da oldugu gibi ya bir vakfin gelirinden fon ayrildigini yada divanda daha o zamanlar da böyle bir gelenegin mevcut
oldugunu söyleyebiliriz. Zira yeni Müslüman olmus kisilerin eski dindaslarindan farkliliklarini gösterecek kiyafetlerin temini ve psikolojileri göz önüne alinarak böyle bir uygulamanin Rumeli’de de mevcut oldugunu söyleyebiliriz.

3- Tapu Tahrir ve Maliyeden Müdevver Defterlere Göre Rumeli’de Ihtida Hareketleri

Osmanli iskân politikasinin en önemli özelliklerinden biri de hiç süphesiz Anadolu’dan sürgün veya nakiller metoduyla getirdigi insanlari Rumeli’de ele geçirilen bölgelere yerlestirmesidir. Bu politikanin en önemli özelligi Rumeli bölgesinde iskâna tabi tutulan kisilerin geldikleri yerlerde ayri ayri yerlesim birimleri olusturmalaridir. Müslüman Türkler Hiristiyan köylere yerlestirilmedikleri gibi sehirlerde bile ayri mahalleler kurmuslardir. Bu sekilde Hiristiyan nüfus ile Müslüman nüfusun bir arada olmasi engellenmisti25.

Filibe, Sofya, Eski-Zagra ve Tatar Pazar’inda Türk ve gayri müslim mahalleler ayri ayri idi. Yani Türk mahallelerin hiç birinde gayri müslim nüfus bulunmamaktaydi; keza, gayri müslim mahallerinde de hiçbir Türk nüfus yer almamaktaydi. Bu durum Hiristiyan unsurun Islamlastirma gibi bir politikaya maruz bulunmadiginin açik bir delilidir26. Aslen Hiristiyan köyleri olup Müslümanlarin da meskun oldugu köyler; Karye-i Bardofça27, Karye- i Belalene 28, Karye-i Istaykofça29, Karye-i Torbarova30 ; Türklerin Hiristiyanlarla birlikte oturduklari köy; Karye-i Beraseniç31 gibi. Yine
Türklerle Müslümanlarin birlikte oturduklari köyler Zaganos Pasa’nin zevcesinin Bursa’da bulunan Kubad Çarsisindaki muallim-hanesine vakfetmis oldugu köyler ki Virgaro-Hori 34 hane gebran iken 2 hane Müslim, Gidro-Hori 23 hane gebran iken 3 hane Müslim idi32. Burada ilk akla gelen müslüman olarak kaydedilen kisilerin ihtida etmis olma ihtimalidir. Yukarida da ifade ettigimiz gibi Osmanli köy toplumunda yaygin gelenek Hiristiyan ile müslümanlarin ayri ayri köylerde oturmalariydi. Ayrica, Rumeli’nin Etrâkinin Koyun Adeti ve Çingene Kanunnamesi’nde; “Ve Müslüman olan çingene kâfir arasinda oturmaya, Müslümanlara karisa ve illâ bile oturub müslimlere
karismayacak olursa, dutub haraclarin ala.”33, seklinde bir kanun maddesi bulunmaktaydi. Bu durum Müslümanlarla Hiristiyanlarin bir arada oturmamasi gerektigini ifade etmektedir.

Osmanli devleti topraklari dahilinde sadece müslümanligi kabul ederek toprak sahibi olmak diye bir sey hiçbir zaman söz konusu olmamisti. Müslüman olan kisilerin timar sahibi olmalari yaninda Islamiyet’i kabul etmemis birçok Osmanli vatandasinin da timara sahibi oldugunu görmekteyiz.

Bu konuda Halil Inalcik’in kapsamli bir çalismasi bulunmaktadir ki burada Hiristiyan olup timar sahibi olanlar hakkinda bilgi sahipleri34. Hiristiyan olup timar sahibi olanlarin defterlerdeki kayitlari su sekildedir:

H.835 (M,1431-1432) tarihli Arvanid-ili defterine göre Arvanid-ili sancaginda 335 timardan 56’si hiristiyanlara aittir.
H.859(M.1454-1455) tarihli deftere göre Vilk vilayetinde 170 timardan 27’si kafir sipahilere aittir.
H.859(M.1454-1455) Tarihli Tirhala Livasi defterinde Tirhala’da 182 timardan 36’si Hiristiyan sipahilere aittir.
H.859 (1454-1455) Tarihli Rumeli’ye ait Yelec, Izvecan, Hodide, Senica, Ras, Üsküb, Kalkandelen nahiyelerini ve tabilerini ihtiva eden timar defteri. Kalkandelen müstesna bütün diger nahiyelerde 189 timardan 160 kadari Ishak Bey ve onun gulamlari ve hizmetkarlari elindedir. Kalkandelen’de yine onun haslarindan 41 timar hizmetkarlari elindedir.
II.Murad Devri Kirçeva, Pirlepe Havalisi Icmal Defteri, Bölgedeki 90 timardan 26’si Hiristiyan sipahiler elindedir.
1469 Mayisinda tamamlanmis olan ve Bosna, Hersek, Yelec vilayetlerini ihtiva eden bir mücmel defter içinde 467 timardan 111 Hiristiyanlara ait timarlardir. Bunlardan yalniz 4’ü mustahfaz timaridir.

Bu kayitlar Osmanli Devleti’nin Müslüman olma sarti aramadan tebaasina toprak verdigini göstermektedir bu da devletin izledigi timar politikasini göstermektedir.
Tapu tahrir ve maliyeden müdevver defterlere göre yeni müslüman olmus timar sahipleri ise su sekildedir:

H.882(M.1477-1478) tarihli Vulçitrin Livasi Mücmel defterinde, 3 kisinin Müslümanligi yeni kabul ettigi yazilmistir. Timar-i Yusuf Müslüman-i nev 35 ve Timar-i Atmaca Müslüman-i nev36, Timar-i Muhammedî veled-i Sinkor37.

H.871(M.1466-1467) Tarihli Tirhala Livasi Icmal defterinde yeni Müslüman olan 19 kisinin kayitlari bulunmaktadir: “Timar-i Mehmed ve Alinev-Müslüman”38, “Timar-i Mustafa”, “nev-Müslüman Zeamet- i Istir der tasarrufu Hizir Bey bin Vulkasin” 39, “Barak hizmete gelmedigi için timari elinden alinarak Frenkten kaçip gelen Gilibertes Kançilaryus’a verilmis o da Müslüman olmus ve Ahmed adini almistir” 40 gibi 19 timar sahibinin yeni Müslüman oldugu kayd edilmistir.

Muallim Cevdet Yazmalari nr.0.76’da kayitli defterde 11 timar sahibi yeni Müslüman oldugu kaydi mevcuttur;
“Timar-i Ishak, Timar-i Kasim”, “Timar-i Muhammedî”, “Timar-i Ismail”, “Timar-i Hamza”, “Timar-i Karagöz”, “Timar-i Hizir”, “Timar-i Ahmed”, “Timar-i Mehmed”, “Timar-i Süleyman”41.

871 tarihli Mufassal timar tevcih defterinde Yeni Müslüman olan 6 kisi:
“Timar-i Yakub”, “Timar-i Ilyas ve Karagöz, Timar-i Yusuf”, “Timar-i
Ilyas”, “Timar-i Dogan”42.

873-881 tarihli MAD nr.35 Iki kisi yeni Müslüman olmus kendilerine timar verilmis.
H.835(M.1431-1432) tarihli Arvanid-ili defterinde 6 kisi yeni Müslüman olmus:
Timar-i Simos adini Yusuf kodular(842)43, Arnavut Hamza Müslüman oldu(858)44, Timar-i Mustafa veled-i Pavlo Kurtik 45, Timar-i Ali veled-i Karli46, Timar-i Ozgur oglu Komen ki Müslüman oldu, adi Ahmed konuldu47, Timar- i Pasa-Yigid Celladî Dogan’a kulluk edermis Müslüman olmus48.

Rumeli’de vaki Timur Hisar, Istefanya, Kalonya, Narakob, Bagdanos, Köprülü ve Kesriye nahiyelerinde bulunan timarlarla ilgi defterde:”Timar-i Musa veled-i Pako”49
Toplam 48 timar sahibinin bu tarihlerde 1432-1481 yillari arasinda tahriri defterlerine göre Islamiyet’e girdikleri görülmektedir ki bu sayi çok fazla degildir. Rumeli’de dinden dönme yani ihtida hareketleri bilhassa toprak sahipleri göz önüne alindiginda fazla olmamistir . Bu konuda özellikle tahrir defterleri, cizye sayimlari ve avariz defterleri saglikli sonuçlara va rmak için önemli belgeler vermektedir. II. Bayezid dönemine ait cizye defteri Nikolaj Todorov ve Ömer Lütfi Barkan tarafindan incelenmistir.

N. Todorov, 896 yilinda o sirada Osmanli hakimiyetinde bulunan bütün Balkan devletlerinde Müslüman olanlarin sayisi hakkinda su bilgileri vermektedir: Pasa Livasi(25), Silistre(3), Sofya(9), Vilçitrin(5), Prizren(1), Bosna(99), Hersek(62), Ohri(11), Avlonya(14), Agriboz(3), Mora(3), Midilli(6), Kefe(14), toplam 255 kisi yeni Islamiyet’i seçerek cizye vergisinden muaf olmustur. Ömer Lütfi Barkan 893 yilinda (7) ve 894 yilinda (94) kisinin Müslüman oldugunu cizye defterlerine dayanarak ortaya koymustur50. Bu sayim tahrirleri 1487-1491 yillari arasinda Rumeli’de yalniz 258 gayrimüslimin Islamiyet’i seçtigini ortaya koymaktadir51. Görülüyor ki Osmanli Devleti’nin hakimiyetini tesis ettigi ilk yillarda timar sahipleri arasinda ihtida hareketleri o kadar fazla olmamistir.

4- Sonuç

Türkiye Selçuklulari zamaninda Anadolu’ya Türkistan’dan sürekli olarak Türk göçleri gelmekteydi ve bu gelen kisiler Anadolu’nun çesitli bölgelerine yerlestirilmekteydi. Ayni sekilde Timur’un istilasina kadar ve bu bölgede Safevi Devleti kuruluncaya ve Osmanli Devleti’nin Orta-Asya ile baglantisi kopuncaya kadar Osmanli da dogudan sürekli Türk kani ile beslendi. Anadolu’ya yerlesmis olan Oguzlarin bir kismi Rumeli’ye gönderilerek bir taraftan gaza ve cihatla ugrasmalari saglandi bir taraftan da bu bölgede fethedilen yerleri yurt tutmalari imkanini verildi. Rumeli’ye yerlesen Türkler Oguz boylarindan idiler. Rumeli bölgesinde Osmanli Devleti’nin uyguladigi istimalet politikasi sayesinde o bölgede genis bir huzur ortami olusmustu. Halktan insanlar arasinda bu politikanin bir neticesi ve Kolonizatör Türk dervislerinin katkisiyla ihtida hareketleri meydana gelmisti.

Ayni sekilde Osmanli Devleti’nin ne hakimiyet kurdugu halk üzerinde ne de askerî teskilatin önemli bir unsuru olan timar sahipleri üzerinde zorla Islamlastirma politikasi olmamisti. Eger Osmanli Devleti zorla Islamlastirma gibi bir politika takip etseydi Rumeli bölgesinde Hiristiyan timar sahiplerine rastlamamamiz gerekirdi. Hiristiyan dinine mensup bir kisi tipki bir Türk Müslüman kisi gibi ayni haklara sahip idi. Kendisine timar tevcihi yapiliyor, topragi ekip dikebiliyordu. Osmanli Devleti’nin Rumeli bölgesindeki Hiristiyan timar sahipleri üzerinde onlarin illaki müslüman olmasi konusunda bir baskiya maruz birakmadigini bunun neticesi olarak Hiristiyan timar sahiplerinden çok az kisinin ihtida ederek müslüman oldugunu ortaya
konulmustur.

Rumeli de Türkler, Hiristiyan mahallelerden ve köylerden ayri yerlerde yerlesim birimleri olusturmuslardi. Eger Osmanli Devleti’nin halki zorla Islamlastirma gibi kesin bir politikasi olsaydi Anadolu’dan götürdügü Müslüman Türk halki Hiristiyan köy ve mahallelere yerlestirirdi.

Osmanli Devleti’nin Rumeli topraklarinda bir Islamlastirma sürecine girismedigini, bununla birlikte ihtida eden kisileri destekledigi ve bir takim imtiyazlar verdigini görmekteyiz. Bu demek degildir ki Islamiyet’i seçmeyen kisiler hak ve özgürlükten yoksun olacakti, aksine herkesin dinini istedigi gibi yasamasi, ibadetlerini yerine getirebilmesi için genis imtiyazlar bahsetmislerdir. Hiçbir kimse rizasi olmadan müslüman edilmemistir.

BIBLIYOGRAFYA

1. Arsiv Malzemeleri:
BOA, MAD 16 H.882(M.1477-1478) Tarihli Vulçitrin Livasi Mücmel Defteri
BOA, MAD 10, H.859(M.1454-1455) Tirhala Sancagi Timar Defteri
BOA, MAD 508, H.875 Tarihli Mufassal Timar Tevcih Defteri
BOA, MAD 525 II. Murad Devri Timar Defteri
BOA, TD 20, H.890 tarihli Üsküdar, Kizilagaç Prevadi, Dimetoka, Ergene
nahiyelerinin nüfus ve hasilatlarini gösterir mufassal defter
BOA, MAD 66, H.871 (M.1466-1467) Tarihli Rumeli’nin Has ve Zeamet ve
Timarlarini Gösterir Icmal Defteri
BOA, TD 5 H: 882(1477-1478) Tarihli Sancak-i Vilayet-i Hersek Defteri
BOA, TD 4, H.881 (M.1476)Fatih Devri Pirlepe, Köprülü, Kirçeva ve Kalkandelen
nüfus ve hasilatini gösterir defter
BOA, TD 16M Liva-i Semendre , Brevenik kazalarinin timar ve zeametlerini
gösterir defter
BOA, TD 1M, H.835(1431-1432) Tarihli Suret- i Defter-i Sancak-i Arvanid
Muallim Cevdet Yazmalari nr.0.76(MC 0.79) 1469 Tarihli Bosna,
Hersek, Yelec vilayetlerini ihtiva eden Mücmel Defter

2. Kitap ve Makaleler

AKGÜNDÜZ, Ahmed ,Osmanli Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, I.Kitap,
Fey vakfi yay., Istanbul 1990.
BARKAN, Ömer Lütfi “894(1488-1489) Yili Cizyesinin Tahsilâtina Ait Muhasebe
Bilançolari”, Belgeler, C.I, Sayi:1, 1964.
Cami(Baykurt) , Osmanli Ülkesinde Hiristiyan Türkler, Istanbul 1932
ÇETIN Osman, Sicillere Göre Bursa’da Ihtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçlari,
T.T.K., Ankara 1994.
DUKA, Ferit ,“XV.-XVIII. Yüzyillarda Arnavut Nüfusunun Islamlasmasi Sürecinin
Gidisati Üzerine Gözlemler”, XI. Türk Tarih kongresi, C.IV, 1990..
ERCAN, Yavuz ,“Devsirme Sorunu, Devsirmenin Anadolu ve Balkanlardaki
Türklesme ve Islamlasmaya Etkisi” Belleten, 50, 198.
---------------, “Osmanli Devleti’nde Müslüman Olamayan Topluluklar (Millet
Sistemi), Osmanli, C.IV.
GIBBONS, Herbert Adams, Osmanli Imparatorlugu’nun Kurulusu, 21. Yüzyil
yayini Ankara 1998.
GÖKBILGIN , Tayyib,XV-XVI. Asirlarda Edirne ve Pasa Livasi Vakiflar-
Mülkler- Mukataalar, Istanbul 1952.
HÖKELEKLI, Hayati, Din Psikolojisi, Ankara 1993.
Ibn Batuta Seyahatnamesi’nden Seçmeler, Haz: Ismet Parmaksizoglu, Milli
Egitim Bakanligi Yay., Istanbul 1993.
INALCIK ,Halil, “Arnavutluk” maddesi, EI, I.
---------------, “Osmanli Döneminde Balkanlar Üzerinde Yeni Arastirmalar”, Tarihte
Güney-Dogu Avrupa : Balkanolojinin Dünü, Bugünü ve sorunlari, Ankara
1999.
---------------, “Stefan Dusan’dan Osmanli Imparatorluguna”Fatih Devri Üzerine
Tetkik ve Vesikalar, T.T.K.Ankara 1987.
ISKENDER HOÇI, “Galata’nin Osmanlilara Teslimi”, TOEM, C.5-6.
KALESI, Hasan, “Türklerin Balkanlara Girisi ve Islamlasma”, I.Ü. Tarih Enstitüsü
Dergisi, S:10-11, 1979-198/, Istanbul 1981.
KRCSMARIK, J., “Bosna-Hersek” I.A.,C.II.
MEHMED NESRI, Kitab-i Cihannüma., C.I ,Haz: Faik Resit Unat-M. Altay
Köymen,T.T.T, Ankara 1967.
OSTROGORSKY, Georg ,Bizans Devleti Tarihi, Çev: Fikret Isiltan, T.T.K. yay.,
Anakara 1991.
Ruhi Çelebi, Tevarih-i Al-i Osman, Haz: Halil Erdogan-Yasar Yücel, Belgeler,
sXIV/18, Ankara 1992.
SERTOGLU, Mithat “Nevmüslim”, Osmanli Tarih Lugati, Enderun Kitabevi,
Istanbul 1986.
SELÇUK, Hava, Rumeli’de Osmanli Iskân Siyaseti(1299-1481) , Kayseri 2002,
(Basilmamis doktora tezi)
SAHIN, Ilhan”XV. Ve XVI. Yüz Yilda Sofya-Filibe-Eski Zagra ve Tatar Pazari’nin
Nüfus ve Iskân Durumu”, Türk Dünyasi Arastirmalari, S: 48, Haziran 1987.
TRUHELKA,Ciro, “Bosna’da Arazi Meselesinin Tarihi ve Esaslari”, Tercüme:
Köprülüzade Ahmet Cemal, Türk Hukuk ve Iktisat Tarihi Mecmuasi,
Istanbul 1931.
UZUNÇARSILI, I. Hakki Osmanli Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teskilati,
T.T.K., Ankara 1988.
YÜKSEL, Hasan, “Haci Ivaz Pasa’nin Vakiflari”, Türk Yurdu, S:148-149, 1999-
2000

DIPNOTLAR

1 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, Ankara 1993, s.290.
2 Hökelekli, a.g.e., s.293 vd.
3 Yavuz Ercan, “Devsirme Sorunu, Devsirmenin Anadolu ve Balkanlardaki Türklesme ve
Islamlasmaya Etkisi” Belleten, 50, 198, s.679-725.
4 (Galata zimmilerine verilen ahidnamede “Ve bir kafiri rizasi olmadan Müslüman
etmeyeler” ibaresi bulunmaktadir.) Iskender Hoçi, “Galata’nin Osmanlilara Teslimi”,
TOEM, C.5-6, s.52-53.
5 Halil Inalcik, “Osmanli Döneminde Balkanlar Üzerinde Yeni Arastirmalar”, Tarihte
Güney-Dogu Avrupa Balkanolojinin Dünü, Bugünü ve Sorunlari, Ankara 1999, s.17-
18.
6 Ibn Bibi, El -Evamirü’l -Ala’iye Fi’l -Umuri’l-Ala’iye, C. II, Haz: Mürsel Öztürk, Kültür
Bakanligi yay, Ankara 1996, s. 160-164; Cami(Baykurt) , Osmanli Ülkesinde Hiristiyan
Türkler, Istanbul 1932, s. 113-114.
7 Mehmed Nesri, Kitab-i Cihannüma., C.I ,Haz: Faik Resit Unat-M. Altay
Köymen,T.T.T, Ankara 1967, s.165.
8 Ibn Batuta Seyahatnamesi’nden Seçmeler, Haz: Ismet Parmaksizoglu, Milli Egitim
Bakanligi Yay., Istanbul 1993, s.48-49(Ibn Batuta Iznik’i “hemen hemen bosalmis,
evlerinin çogu bos durmakta ve sehirde sadece sultanin askerlerinden bir kismi oturmakta idi” seklinde tasvir etmektedir.)
9 Herbert Adams Gibbons, Osmanli Imparatorlugu’nun Kurulusu, 21. Yüzyil yayini
Ankara 1998, s.271.
10 Halil Inalcik, “Arnavutluk” maddesi, EI, I, s.652.
11 BOA, TD 5, Inalcik, “Stefan Dusan’dan Osmanli Imparatorlugu’na“Fatih devri
Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, T.T.K., yay, Ankara 1987., s.154.
12 Hasan Kalesi, “Türkler’in Balkanlara Girisi ve Islamlasma”, I.Ü. Tarih Enstitüsü
Dergisi, S:10-11, 1979-198/, Istanbul 1981, s.188-189.
13 Inalcik, Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid,,T.T.K. Yay., Ankara 1952, s.96.
14 Ferit Duka, “XV.-XVIII. Yüzyillarda Arnavut Nüfusunun Islamlasmasi Sürecinin
Gidisati Üzerine Gözlemler”, XI. Türk Tarih Kongresi, C.IV, 1990, s.1693.
15 Inalcik., “Arnavutluk” maddesi, EI, I, s.651-652.
16 Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev: Fikret Isiltan, T.T.K. yay., Anakara
1991, s.250-251.
17 Krcsmarik, J., “Bosna-Hersek” I.A.,C.II, s.730.
18 Ercan, a.g.m., s.702.
19 Ciro Truhelka, “Bosna’da Arazi Meselesinin Tarihi ve Esaslari”, Tercüme: Köprülüzade Ahmet Cemal, Türk Hukuk ve Iktisat Tarihi Mecmuasi, Istanbul 1931, s.57.
20 a.g.m., s.58-59.
21 BOA, MAD 10, vr.236.
22 I. Hakki Uzunçarsili, Osmanli Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teskilati, T.T.K.,
Ankara 1988, s.28-29.
23 Mithat Sertoglu, “Nevmüslim”, Osmanli Tarih Lugati, Enderun Kitabevi, Istanbul
1986, s.237.
24 Osman Çetin, Sicillere Göre Bursa’da Ihtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçlari, T.T.K., Ankara 1994, s.102-103; Hasan Yüksel, “Haci Ivaz Pasa’nin Vakiflari”, Türk Yurdu, S:148-149, 1999-2000, s.281.
25 Genis bilgi için bkz. Hava Selçuk, Rumeli’de Osmanli Iskân Siyaseti(1299-1481) ,
Kayseri 2002, (Basilmamis doktora tezi)
26 Ilhan Sahin, XV. Ve XVI. Yüz Yilda Sofya-Filibe-Eski Zagra ve Tatar Pazari’nin Nüfus ve Iskân Durumu”, Türk Dünyasi Arastirmalari, S: 48, Haziran 1987, s.253.
27 BOA, MAD 544, s.282; BOA, TD 4 , s.678; BOA, TD 16M , s.102.
28 BOA, TD 4, s.754.
29 BOA, MAD 544 , S.278; BOA, TD 4, s.672; BOA, TD 16M, s.47-48.
30 BOA, MAD 544 , s.279; BOA, TD 4, s.668; BOA, TD 16M , s.8
31 BOA, TD .4, s.779-780
32 BOA, TD 20,s.142; Tayyib Gökbilgin, XV-XVI. Asirlarda Edirne ve Pasa Livasi
Vakiflar -Mülkler -Mukataalar., Istanbu 1952 s.,283.
33 Ahmed Akgündüz,Osmanli Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, I.Kitap, Fey vakfi
yay., Istanbul 1990. s.398.
34 Inalcik, “Stefan Dusan’dan Osmanli Imparatorlugu’na” Fatih devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar-I, T.T.K., Yay., Ankara 1987.
35 BOA, MAD 16, vr.48a.
36 BOA, MAD 16, vr.53b.
37 BOA, MAD 16, vr.5b.
38 BOA, MAD 66,vr.75a.
39 BOA, MAD 66,vr.78b.
40 BOA, MAD 66,vr.41a.
41 MC .0.76, vr. 55b, 58b, 60b, 67b, 68a, 74b, 80a, 82b, 82b, 86a, 86b.
42 BOA, MAD 508, s. 40, 129, 142, 170, 171.
43 BOA, TD 1M, vr.14b.
44 BOA, TD.1M, vr.61b.
 
  balkonoloji-niyazi akkılıç
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  niyaziye göre zaman tamamdır.
  Reklam
  ATATÜRK SÖZLERİ
Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

www.htmlmekani.tr.gg
FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR VİJDANI HÜR ,BİREYLER OLMALIYIZ. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK AKLIN VE BİLİMİN ÖNCÜLÜGÜNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÇAGDAŞ UYGARLIK DÜZEYİ ÜZERİNDE OLMASI VE GELİŞMESİDİR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ULUSLARA EGEMENLİK -FERTLERE ÖZGÜRLÜK! BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ÇAGRI BALKANOLOJİ Merkezinin ilk kurma kararını toplantısı25 Mayıs1988 yılı Toplantı yeri Kartagümrük/Fatih-İstanbul Adesinde kararlaştırılarak Balkanlarda Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Dernegi olarak kurulmuştu.Lakin Dernek Üc yıl sonra 1991 yılında maddi olanaksızlıklar Tarafından kapandı. Bu duruma meydan vermemek için ve Balkanlardaki Kültür, Dil, Mimari Tarih EGİTİM, Edebiyat ve Sanat kıyımına tahamül edemeyen sayın NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL/Gaziosmanpaşa Merkezinde ÖZEL kurduğu, BALKANOLOJİ ARAŞTIRMALARI Merkezi Salih paşa caddesiN.14. adresinde Altaylardan Tunaya Darneginin catısı altındadır.Kurucular ve üye. 1.-NİYAZİ AKKILIÇ Başkan Emekli Memur. 2.İDRİZ KAHRAMAN Başkan Yardımcısı Gazeteci ve Emekli. 3.MELEK TABAK ALTAY TUNA Dernegi Sekreteri 4.NİZAMİ ALPER AKKILIÇ Kurucu üye-öğrençi. 5.HÜSNÜ ZAKİR-ÖĞRETMEN Kurucu üye Bulgaristan BALKANOLOJİNİN BAŞLIÇA AMACI Niyazi Akkılıçın 40 yı boyunça topladığı 600 yıllık eski kitaplar, belgeleri, süreli yayınlardaki Balkan haberleri, belgeleri, resimleri korumak Mimari Türk-İslam İzlerini ve Mirasımızı araştırmak ve Tanıtmak ENVANTERİNİ VE Arşivini düzenlemek, kültürel eserlerimizi itinalı bir şekilde deizmek, restore ettirmek, Araştırmacıları, Uzmanların hızmetine sunmak, Katoloklar ve kitaplar hazırlamak Radyo ve Televizyon gazete ve Dergi, gibi duysal görsel, yazısal, yayın araçları ile ülke ve BalkaN Türk Dünyasının Tarihi kültürel sanat varlığını DİĞER Ülkelere ve Dış Dünyamıza tanıtmak için Sergiler, Paneller, Konferanslar düzenlemek ve İnsanların Dikkatine Hızmet ve tanıtımına sunmaktır.BU NEDENLE tarihimizdenen bu ğüne kadar Balkan Ülkelerinden Anavatan Türkiyemize Göç ETMİŞ Bulunan Balkan-Rummeli Göçmen Vatandaşı Türk ve Müslüman vatandaşlarımızın ellerindeki kültürel Tarihi BİLGİLERİ-Resimleri,tapu, evlilik, gazete- matbuat,broşür,kitap, vesika gazete, dergi, okul şahadetnamesi v.s. herne varsa bildirmeleri içi ÇAGRIDA BULUNMAKTAYIZ. Bu Çagrı aynen Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz içinde geçerli olup gereken ilgiyi Balkanoloji Araştırmaları Merkezine göstermelerini beklemekteyiz.Bu Çagrı Balkanlarda zor kalan Türkçemizin ve Tüm ECDADIMIZIN, SİZLERE HİTABEN KUTSAL ÇAGRISIDIR. Bu Çagrı ecdat yadiğarı yıkılan, yakılan,kırılan, yok olan, ayni zamanda ayakta dimdik kalmayı saglayan ben varım diyen Camilerimiz, Mescitlerimiz, Saat KULELERİMİZ, Çeşmelerimiz, Tarihi Türk evleri, konakları, Sarayları, köşkleri, pınarları, hastaneleri, demiryoları istasyonları, kütüphaneleri, Çiftlikleri, v.s. her adım başı Türklük kokan Tarihi kültür sanat eserlerimizin tanıtım ve araştırılmadsı için Han Vhamamlarımız, dag, tepe, bag, bahçe, tarlalarımız, okul ve Dükkanlar, arölyeler, işlikler, fabrikalar Osmanlıda bvu ğüne kadar her nr varsa hepsinin bildirilmesi için bu merkeze baş vurmanızı ve irtibata geçmenizi bekleriz. niyaziakkilic@hotmail.com http./balkanolojicom.tr.gg../ Tel.+905357910694 Veya Altay Tuna Göç Dernegi-Balkanoloji Araştırma Merkezibaşkanlığı. Salihpaşa cad.N.14/K.5.. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul. Adresine bekleriz. Güzel Anadolumuzda hür ve Müsatakil /bagımsız/ yaşamak için Balkanları-Rumelliyi unutamayız. Rumeliyi –Balkanları unutmak Kendimizi inkara çalışmaktır.Bizler kültür hazinesinin bireyleri olarak, Ulusumuzun gencinden yaşlısına kadar, memur, köylü, işçi, şair, yazar, Cumhurbaşkanından Başbakanına kadar Millet vekilleri, gazeteci, televizyoncu, yayıncı, üniversite öğretim üyeleri, Bakanlarımız ve Bilim adamlarımız Aydınlarımız ve öğretmenlerimize kadar dernekçilerimize yedisinden yetmişine kadar hepimize BÜTÜN Balkan kökenli ve Anadolu olan hepimize çandan yalvarıyoruz ve çağrıyoruz. Geliniz Balkanolojide3 Buluşalım.Sizler bizlere sahip çıkarsanız bizlerde dünya durdukça yaşamaya devam edeçegiz.BNoşuna öşmedi bu kadar insan. Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum. Kalk artık uya. Yalvarıyoruz. Yalvaruyoruz. Sözde sizlerin sazda sizlerin. Madi ve Manevi yardemlarınızı bekleyoruz.Çünkü bizleri BNalkanlarda Binlerce köy, şehir samanlıklarında, tavanlarında, sandık köşelerindeki, hatta kömürlüklerdeki çöplüklerdeki onları ateşlerden topşlayarak farelerin kemirmesinden, örümçek aglarıdan kurtararak 10 BİNLERCE VE 100BİNLERCE DOLAYINI BULABILECEK KÜLTÜR TARİH İNÇİSİNİ İstanbul ilinin Gaziosmanpaşa ilçesinin Salih paşa Sokagı N.14. K.5. Berec ADRESİNE Balkanoloji Araştırmaları Balkan Türklerinin abide Şahsiyeti sayın Araştırmacı BaşkanNİYAZİ AKKILIÇ Beye göndermenizi bekler candan teşekür etmeyide bir borc biliriz. Unutma ve şu mısralarıda hatırlayalım. Boşuna akmadı bunça kan Boşuna ölmedi bu kadar insan, Boş yere akmadı oluk oluk kan. Kalk artık ulusum , kalk arttık uyan. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ DİYORKİ,Balkanlardaki Türk Kültürünü varlığını araştırmak, bulmak, tanıtmakl, yaymak ve yaşatmak her Türkün en Kutsal görevidir. Eger Milletleri bir ulu Meşe AGACINA BENZETİRSEK BU AGAÇ MUHTAC OLDUĞU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE/GELECEGE/ KÖK SALAR.Atalarımızın bıraktığı Tarihi Kültürel eserler Gelecegimizin en büyük teminatıdır.. /güvencesidir/Onları yok olmaktan kurtarmak bizim birinci görevimizdir. İşte bunun Çagrısını AnaDOLU Türküne ve Balkan Türklerine içtenlikle yaparak bu göreve bir nebze olsun yardımlarını beklemekteyiz. Saygı ve selamlarımızla Balkanoloji Araştırma Merkezi başkanı Niyazi Akkılıç-İstanbul. İrtiat. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http/hurbalkancom.tr.gg./ Tel.+905357910694. Salihpaşa cad.N.14. Gaziosmanpaşa/İSTANBUL. HÜRMET VE SAGI DOLU SELAMLARIMIZLA. Balkan Türklerini catımıza haberlerini ve desteklerini bekleyoruz. BALKANOLOJİ BAŞKANI-Niyazi Akkılıç-istanbul.
  TÜRK TARİHİNDE ÜÇ ATA
OĞUZ ATA ,KORKUT ATA KEMAL ATA 1:OĞUZ ATANIN İLİ BİZİM ORTAK İLİMİZ. 2:KORKUT ATANIN DİLİ ,BİZİM ORTAK İLİMİZ 3:BİZİM ORTAK YOLUMUZ
Osmanlıda Giyinim

sitene ekle

Myspace Graphics
  DELİORMAN TÜRKLERİNE
BALKAN TÜRK VARLIGINA DOGRU YOLU GÖSTERECEK ÇOBAN YILDIZIBİR ÜMİD VEİMAN GÜNEŞİ HALİNDE DOĞARAK YÜKSELMİŞTİR.DELİORMAN TÜRKLERİ İÇİN TEKYOL DEMOKRASİDİR-ZAFERDİR-ADALETİR.BU ZAFER ÖZGÜRLÜĞÜN TEK YOLUDUR.KABUL ETMELİYİZ.
NİYAZİ AKKILIÇ

BALKONOLOJİ ARAŞTIRMASINDAN ÖZETLER
BULGARİSTANDA TÜRKLÜK MÜÇADELESİ
Balkanoloji araştırma merkezi başkanlığı olarak özetlemek istersek,Altaylardan Tunaya
Göçmenler Dernegi ve onun rehberliğinde yörütülen Balkan dil, kültür, Tarih, Mimari Egitim, Edebiyat v.s. Araştırmalarımız Balkanoloji Araştırma Merkezi adı altında Başkan
Niyazi Akkılıç yönetiminde Balkan-RumelliTürk kültür varlıklarının Mirasını araştırmak ve tanıtmak plan ve projeli uygulamalarlan arşiv ve Eanvanterini çıkarıp Balkan Türklerine sunabilmektir. Başlıçada genel amacımız bu yönde yapılan çalışmalardır.
Balkanoloji Merkezinin bu yönde yürüttüğü araştırma ve çalışmaları destekleyen Ana DOLU Türkleri VE Balkanlardaki TÜRKLER VE Göç etmiş bulunan Balkanlı aydınlarımızın bu konuda BALKANOLOJİ olarak açık ve net olarak her Türkün – her bir AYDIN KİŞİNİN öğretim üyesi veya gazeteci – Tarihçi kim neler Balkanlar ile ilgili neler bilirseler, bize fikir ve düşünçelerini hiç sakınmadan bildirmelerini içabında kendi özel fikir ve düşünçelerinide sunarak katkı ve desteklerini ve bizimle birlikte yer almalarını bir Balkanlı Türkü olarak beklemekteyiz. Emai,l. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.gg./ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694 olarak arayabilir ve iletişim kurabiliriz.Muhterem Balkanlı Türkleri-Bizler yani atalarımız Balkanlara-Anadoludan gelen ve göç eden yürük Türkmen Türkleridir.
Balkanolojinin başlıça genel amacıda önçelikle Balkanlardan Anavatan Türkiyemize göç gelmiş olan Balkan Türklerinle ve Oralarda kalan akrabalarımızla balkanlı türklerlen kültürel, sosyal, Tarihsel baglarımızın derin köklerini araştırmak tanıtmak ve yaşatmak için yerliyerinde bilimsel araştırmalar yapılarak Türk kültür tarih varlığını yeninesle daha iyi tanıtmak için bunuda belirli zamanlarda bizim olan ve yüreklerimizde ve beleklerimizde halen bizim bilinen Balkanları ve oradaKİ VE YAŞAYAN ÜÇBEYLERİ VE Türklerlen ilğili bilinen bütün haber ve bilgileri, hep berabercesine, Birlik- Beraberlik- Dirlik ve Dayanışma içersinde hepberaberçe kanımız çiğerimiz olarak paylaşmaktır. Bunun için Balkanoloji araştırma merkezi sizlerden düşünçe ve fikirlerinizden bu konuda katkılarınızı ivedilikle beklemekteyiz.BULGARİSTANDAN DÜNDEN BU GÜNE YAPILAN GÖÇLE
1878-80 Yılları1,000.000. kişi aile,
1880-1912 yılları440.000kişi ailr.
1912-1951yılları154.000kişiaile.
1951-1978 yılları130.000kişi aile
1978-1990 yılları345.000 kişi aile
1990-2000ylları185.000 kişi aile
Böylece Bulgaristandan Rus-Türk harbinden sonra başlayan ve 2000 yılına kadar süren 130 yıllık bir zaman içinde Bulgaristandan 2,254. 000 Türk ailesi göç ermiştir. BU göç ailelerini ortalama 3 kişi olarak hesap etsek 6.762.000 Türk bulgaristandan göç etmiş oluyor.
Bu ğüm yapılan Araştırmalara göre Balkanlardan GELEN Türk Göçmenlerinin sayısı Anadoluda 36575 850 kişi olarak biliniyor bu rakamın 18725250 si Bulgaristan kökenli olduğu amlaşılmaktadır.Bunun için Bulgaristan ve Türkiyede secimlerde yapılan ikili anlaşmalar bu konuda büyük rolü olmaktadır. Bulgarista HÖH-nin lideri olan sn. Ahmed Doğan için bu rakamlar Bulgaristan Türkleri için Barışın VE Daletin saglanmasında Demokrasinin genel unsurlarıdır.Unutmayalım ve devamlı kalplerimizden silinmeyen AZILI KOMUNİST Rejminin Mimarı Todor Jivkof döneminde Mestanlı meydanı basan taklar ve altında ölenler sonra benkovskide küçük Türkkanın Anakuçagında öldürülmesi ve yine HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜÇADELESİ VEREN Niyazi İbrahimin oglu StaraZagora İLİNİN Rıjena/Hamursuz / köyünde boğzlanmadını babası Müslüman Pomak Türklerinin haklarını savunup müçadele verdiğinden öldürülerek tam g göç etmeside altı ay sonraya bırakılması ve baskıda bulunması nasıl unutulur. Bu iki küçük çoçuğun ölüm sonrası Analar ve Babalarda şehit edilmedimi, Birçokları Zındanlara gönderilmedimi, SÜRGÜNLERE Balenelere gönderilmedimi. Bütün Bulgaristan Türk aydınları, gazeteci, yazarı, doktoru v,s. Baskılara tabii olmadını. Zorla isimler degişmedimi, dil- din kültür ve Türkçemiz yasaklanmadımı hangisini sayalım okadar çok yasaklar vardıki. Bütün bunlar nasıl unutulur.
Bulgarlaştırma ve soykırımı için yapılan katliamlı baskıları zulmün pençesinden kurtulmak için Binlerce Şehitimizin akan Sıçak kanları için onları yad etmek savunmak için davaya milli şuurla destek verenler BELENE SÜRGÜNÇÜLERİ VE Cezaevi mahkümları v.s. her bir tutuklu ve zulum gören Türkler ve Müslümanlar kendi milli yapılarınla ve Milliyetçi Türklük duyğularınla mücadeleler vererek örnek olmaya gayret göstermekteydiler. Türk milletine örnek olmak için Önçe Türkçemiz Dil Egitimimizin yeniden destek görmesi için Her Bulgaristan Türkünün BAŞI Göklere ERMESİNİ BEKLERKEN MAALESEF HALA DAHA TÜM Demokrasilere ve ÖZGÜRLÜKLERE RAGMEN Avrupa Ülkesi olan Bulgarista Yinede Türk okullarını önemsemediler. Türk Milletvekileri ve lider SNaHMED Doğan yine yalnız kaldı. Ataka milliyetcilerine yenilmiş oldu. OBİR GÜNEŞTİ LAKİN Bulgaristan Türklerine Sıçaklığını verip kanadı altına alamadı. BURADA Türk MİLLETİ YİNE ÖKSÜZ VE YETİM KALDI. Bulgarlaşmada dökülen ASİL Türk kanlarının tam terzisini bularak tartamadılar. BU KANI YERDE BIRAKMAMAK İÇİN BAŞTA Bulgaristan Türklerinin baskılarını ve zulmü unuturabilmek için bir nebze Türk OKULLARINI AÇARAK Türkçe egitime yön verilmemesi çok çok acıların ve zızıların nar taneçiği olarak bırakılmıştır.UYARIYORUM. sakın daha geç sayılmaz. Asla asla unutmayınız ve unutmayınızki unutulmasın tarihin mazisi hatırlasın ve özgürlük günesinin aydınlığı herkesi Demokrasi içinde ısıtabilsin.Bulgaristan bu gün Türk ve Müslüman 3750560 kişi bu olayların gerçekleşmesini beklemektedir.Ey Balkanlı Türküm dur hemen gitme. Durduğun yere hele bir bak. ŞU ANDA Balkanlardasın. Bulgaristanda geldiğin Deliorman veya Güller vadisindesin hiç fark etmez.Bu Topraklar Anavatandan koparıldıktan sonra topragın bereketinebıraktığın evine yurduna malına bahçe ve tarlanaı nasıl yitirdiğini biliyorsun. Kalmadımı BEŞPARASIZ VE HİÇ PULSUZ BULGARLARA TESLİM EDİLMEDİMİ.Arkasında kocaman bir Türk mirası ve hatırası olan bu topraklar atalarımızın alın terinle kazandığı topraklar degilmiydi. Bunun için sen hala Evladı Fatihanların bir neferisin ve evladısın. Torunusun.Unutma sen hala fatihanların topraklarındasın. Çünkü TAPULAR Ankarada HALA ARŞİVLERİMİZDE SAKLANMAKTADIR.
Şehitlerimizin ve Gazilerimizin bu topraklarda akan Sıçak kanları vardır. Bunu size milli duyğularumla anımsatıyorum. Bastığın Bulgaristan Topraklarında unutma 600 yıllık ceddinin ve atalarının müçadele şerefi şanı, emegi var. Anıları ve tarihi var olup yazılmış tarihi miras tapularımız vardır. Başını rg ve şunuda hiç unutma durduğun yere bir bak. Bir Fatiha oku. SONRA GENE DURDUĞUN YERE BAK UNUTMADAN Milli Müçadelemizi
Tanı daha fazla tarihinden bilgi almak isterseniz bizi ara niyaziakkilic@hotmail.com.
http./balkanolojicom.tr.gg../ http./hurbalkancom.tr.gg../ +905357910694. ara ve sor öğren.
Şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacaksınız. Nerede kaldı Türklerin DOĞAL HAKLARI. Nerede kaldı Şehit Türkümün akıtılan saf temiz kanları. Bunları Bulgaristan Baş Duşmanı Jivkof yönetiminin Devamçılarına peşkeşmi çekileçektir. Yoksa ADALET YERİNE GELEÇEKMİDİR.Böyle giderse Türk ve Bulgar bie arada yaşaması zorlaşaçak gibi geliyor Buşlgaristan Türk halkına. Avrupa Birliğine girdik onlarıda ikna etmedeBulgarlar kadar zormudur. UYANIK milletvekili Türklerimiz nerede YOKSA kara para veya dalevera peşindelermi. BÖYLE BİR VAKA VARSA NASIL ÇIKARSINIZ KARANLUIIKLARDAN AYDINLIĞA. Unutma Bulgarisrand Nigboludan başlar Türk Müslüman İMTİHANLARI, vidin, PLEVEN, VARNA, ŞUNMNU, ŞİPKA KAZANLIK eskizagra, tırnava, Filibe , Burgaz, elena gibi uzar gider Türkün verdiği kahraman şehitlerinin kanı unutmayın egri işler yapmayınız. Sizlerde kafirler gibi bu kanlarda boğulma ihtimallerine sakın düşmeyiniz. Yine SULANMAsın ATATOPRAKLARI ŞEHİT KANLARINLA METİN OLUP Milletin sadık erleri olalım.şimdi Balkanoloji olarak ATATÜRKÜN SÖZLERİNLE BİTİRİYORUM.
Bizler Altaylardan Tunaya göçmen TÜRKLERİ VE ÜYELERİ Balkanoloji Araştırma çalışanları olarakta, Bulgaristanda Şehitlerimizi büyük saygıyla anıyoruz. Türk milleti ve onun çocukları olarak her zaman ACDADINI TANIDIKÇA, ONLARA SAHİP ÇIKTIKÇA YİNE BÜYÜK İŞLER YAPAÇAKTIR. Türk Medeniyetinin ufkundan doğan yeni bir güneş gibi devamlı parlayaçak ve Tarih sayfasında yine Türk ası ilebet yazılacaktır. Mustafa Kemal AtaTürk.. metini yazan ve hazırlayan . Balkanoloji kültür tarih başkanı Niyazi AKKILIÇ-İSTANBUL. SAYGI VE HÜRMETLE BALKAN Türklerinden yanıt ve destekler beklemekteyim. 9.01.2009.yılı. NİYAZİAKKILIÇ-İSTANBUL.


BALKANOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ADINA YAPTIĞIMIZ BALKAN TÜRKLERİ VE MÜSLÜMANLARININ UYGARLIĞINDAN BU ĞÜNE KADAR BALKANLARDAKİ GELENEK, GÖRENEK, ÖRF VE ADETLERİMİZ DİLİMİZ, DİNİMİZ, KÜLTÜR VE TARİHİMİZ EGİTİM VE EDEBİYATIMIZ KİMLİĞİMİZ VE VARLIĞIMIZ HER YÖNÜYLE BİLİMSEL AÇIDAN ARAŞTIRILARAK KAYITLARA GEÇMEKTEDİR. BU GÜNE KADAR BİRÇOK ÇALIŞMALARDA BULUNDUK. GENELLİKLE BULGARİSTAN DAKİ MİMARİ KÜLTÜR İZLERİMİZİN DÜNÜ VE BUĞÜNÜ 600YILLIK MİMARİMİZ ESKİ EV VE KONAKLARIMIZ V.S. OLMAK ŞARTINLA BULGARİSTANDA TÜRK YAPISI KESİN OLMAYAN BİR 3339 ADET ESER GÖSTERİLİYORDU. BUNLAR ÇOK YETERSİZ OLDUĞUDA BİLİNİYORDU SON BULGARİSTAN ÇALIŞMASINI BAGLANTISINDA GÖRÜLDÜKİ 222812 ADET ESERİMİZİN YANLIZ 168750 ADEDİ TARİHİ TÜRK KLASİK STİL YAŞADIĞIMIZ ECDAT EVLERİ ÇIKMIŞTIR.1660ADET YENİ VE ESKİ CAMİ VE MESÇİT VARDIR.YANİ UZATMAYAÇAGIM BU ESERLERİN LİSTESİ 55ADET CEDVELDE TOPLANIYOR. TÜRKLÜK VE MÜSLÜMANLIK KÜLTÜRÜ OKADAR ÇOK DERİNKİ ANLATMAYLA SON BULMAYOR. BÖYLE BÜYÜK BİR IRKIN VE FATİHİN TORUNLARI OLARAK BİZLER GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SET ÇEKENLERİ UYARALIM VE GERÇEGİ ANLATALIM. BİRLİK, DİRİLİK, BERABERLİK DAYANIŞMA BU DÖRT SÖZÜ KEMİKLEŞTİREREK TÜRKLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM. NETEKİM SAYIN ERDİNÇ BEYİN SÖYLEDİKLERİ ÇOK YERLİ YERİNDE TÜRKSEK SAPINA KADAR TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BİLELİM VE KİMŞİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM. SÖZ EDİLEN ERDİNÇ KARDEŞİMİZİN GİBİLERİNİN DAHA ÇOK OLMASINI DİLER BALKANOLOJİ ÇATISI ALTINDA TOPLANMAMIZI BEKLEMEKTEYİM. BÖYLE ARKADAŞLARLAN GURUR DUYMAK TÜM TÜRK MİLLETİNİN HAKI OLMASINI İSTERİM ENDERİN SELAM VE SAYGILARIMLA NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL.BALKANOLOJİ BAŞKANI.


DUYURU

BALKANOLOJİ MERKEZİ
Balkanlarda Türk Dil Kültür Tarih Araştırmaları merkezinin kuruluşunun yegane amacı bütü Balkan Ülkelerindeki gecen 600 yıllık Türk –Müslüman Kültür Medeniyetinin varlığını araştırmak ve bu ülkelerde çeşitli sebebler yaratılarak kaybolan Mimari anıtlarımızın ve kültürel güzeliğimizin yıkılması, yok edilmesi, kaybolması, yakılması ve yıktırılması gibi birçok nedenlerlen GEÇMİŞ TARİHİMİZDEN BU ĞÜNE KADAR KENDİNİ KORUYABİLMİŞ VE DİMDİK AYAKTA KALAN Mimari kültür izlerimizin ve Osmanlı
Yapıtarınıo tek tek köy ve şehir demeden araştırarak , meydana getirmek istediğimiz Balkan Mimari Eserlerinin dünü ve buğünü diye Envanterini ve arşivini çıkarıp gereğinçe düzenlemektir.Bizlere bu konuda daha ayrıntılı ve verimli çalışabilmek için, daha bilimsel çalışmalarda bulunmak ve katkı saglamak, bilği alışverişini hızlandırmak, özğür ve daha çok yaratıcı birer bireyler olarak Balkanlılara genç Araştırmacılar yetiştirmek ve böylecede ilmi ve bilimsel sonuçlar çıkararak ortaya koyabilmektir.Böylecede Balkanlardaki yıkılan köprüleri yeniden inşa etmek demek Balkan Ülkeleri halkları arasında yeniden bagları genişleterek İşbirliği ve Dostluklar kurarak, kuvvetlendirmektir.Kardeşliği güçlendirmek gayesinlede Dünyamızın ve insanlığın daha güzel olabilmesi için Evrensel mücadeleleri Dünya Barışına, Demokrasi yolunda hak ve adaletini saglamakla yeni içerikli elemanlar saglanmasında, yetiştirilmesinde düşündüğümüz amaçlardan yeganesidir.
Balkanoloji di, kültür tarih araştırma merkezinin ayrıça kısa adıda BALKANOLOJİolarak
Saptanmıştır.Bu Kuruluş 1988 yılında bir Balkanlı Osmanlı kuruluşu olarak kurularak
İstanbul-Gaziosmanpaşa ilçesinde Tüm Balkan Türklerini kapsayan bir bilimsel araştırma kuruluşu olarakTarihi Türkiyemizin İstabul kentinde nufusun önemli bir bölümü Balkan Türkleri oluşturması göze alınarakBalkanlarda Dil, Kültür, Tarih Mimari ARAŞTIRMA MERKEZİ Kordinatörü ve Araştırmacı Sn. Niyazi Akkılıç Başkanlığında kurulmuştur.
Kuruluşumuz bütü Balkan Türklerine ve Göçmen Derneklerine kapısı açık olup gerekli Balkan ülkelerinle ilğili balkan Türklerinden bildikleri bilgileri, belgeleri, eserleri ulaştırmada gayret gösteren birçok Balkan Türkleri derneklerine ve Altay Tuna Dernegi Üyelerine gönülden teşekürler eder ve mütemadiyen daha hızlı bir akışla şu iletişime yer vermelidirler. niyaziakkilic@hotmail.com. http./balkanolojicom.tr.ğğ./ +9053579106.
Adres.Salih kardeşler cadesi.N.14. Berec-Gaziosmanpaşa/İstanbul.Niyazi Akkılıç.
  EĞEMENLİK-ÖZĞÜRLÜK
ULUSLARA EGEMENLİK FERTLERE ÖZĞÜRLÜK
M.K.ATATÜRK.

BİTİRDİM ESRİMİ SİLDİM KALEMİM
NİYAZİ AKKILIÇ

DİLDE ,FİKİRDE, İŞTE BİRLİK . İ.GASPIRALI-KIRIM

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜR VARLIGINI ARAŞTIRMAK BULMAK ,TANITIP YAYMAK HER TÜRKÜN EN KUTSAL GÖREVİDİR.

EGER MİLLETLERİ BİR BÜYÜK MEŞE AĞAÇINA BENZETİRSEK ,BU AĞAÇ MUHTAC OLDUGU NEMİ GEÇMİŞTEN ALIR VE O SAYEDE İSTİKBALE KÖK SALAR. ATALARIMIZIN BAKTIGI TARİHİ KÜLTÜREL ESERLER ,GELECEGİMİZİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR.ONLARI,YOK OLMAKTAN KURTARMAK BİZİM BİRİNCİ GÖREVİMİZDİR
NİYAZİ AKKILIÇ.

TÜRKÇEMİZ

ANALARIMIZIN DİLİ ,ANADİL ,DİLLER GÜZELLİK YERİNE KILIÇTAN KESKİN ,ÇELİK TEN SERT , KAYADAN SARP,BORADAN HIZLI, İPEKTEN İNCE ,KELEPEKTEN UÇUÇU, ÇİÇEKTEN RENKLİ ,ALTINDA PARLAK , SUDAN DURU ,TÜRKÇEMİZ....
NİYAZİ AKKILIÇ

EY TÜRK EVLADI
KİM OLDUGUNU, NERELERDEN GELDİĞİNİ VE ŞİMDİ NERELERDE OLDUĞUNU HİÇ SOR GULAMA FIRSATIN OLDU MU? BAYRAGININ RENGİNİ TOPRAĞINI KOKUSUNUN KANININ ASLETİNİN FARKINDA MISIN?

Türkün sesiTürklüğün sesi olmalıdır.
TÜRKLÜĞÜN DIŞINDAKİ SES TÜRKLÜĞÜN SESİ SAYILMAZ. Yahya Kemal.


BÜYÜK ŞEYLERLERİ YANLIZ BÜYÜK MİLLETLER YAPAR.
ATATÜRK

TÜRKLÜGÜN 6 İLKESİ
1:Siyasi varlıkta birlik .
2:Dil birligi
3:Yurt birligi
4:Irk ve menşe birligi
5:Tarihi karabet.
6:Ahlaki karabet

eger bir millet büyük se kendini tanımakla daha büyük olur.(ATATÜRK)

KUŞLAR GİBİ UÇMAYI BALIKLAR GİBİ YÜZMEYİ ÖĞREN dİK FAKAT Ç BASIT BİR SANATI UNUTTUK İNSAN GİBİ YAŞAMAYI BİLİYORMUSUN BUGÜN dÜNYA dOSTLAR GÜNÜ MESAJI SEV İĞİN dOSTLARINA GÖNdER EĞER BENdE O SEVdİĞİN dOSTLARINdAN BİRİYSEM BANAdA YOLLA BUNU ARKAdAŞLARINA GÖNdER BAK KAÇ CEVAP GELECEK EĞER 7 dEN FAZLA İSE SEVİLEN BİR dOSTSUN yazar:Alper akkılıç

ALLAHNASİP EDER,ÖMRÜM VEFA EDERSE ,MUSUL-KERKÜK VE ADALARI GERİ ALACĞIM.SELANİK DE DAHİL.BATI TRAKYAYI TÜRKİYE HUDUTLARI İÇİNE KATAÇAĞIM.MUSTAFA.KEMAL. ATATÜRK.


BALKANOLOJİ KÜLTÜR BAŞKANI NİYAZİ AKKILIÇ İBRET VERİÇİ SÖZLERİ

Balkan Türkleri bilinen Bulgaristan Türkleri Büyük önder ATATÜRK Düşünçelerine ve fikirlerinden esinlenerek ve cizdiği doğru politikalarından esinlenerek Bulgaristan Türkünün akılçı politikasınla doğru istikamette ilerleyerek,DELİORMAN VE RODOPLAR – Gülvadisi – Dobruca ve Tuna boyu Türkleri tek vüçüd birleşerek,Totaliter baskıçı Todor Jivkof yönetimine SİLAH KUŞANARAK SAVAŞMADAN, Dağa çıkarak isyan etmeden, TERÖR YARATMADANM,,Bulgaristanmda Zulümçü devletine resmi ve özel işyerlerini kırıp dökmeden Türklüğe yakışır bir şekilde,Avrupa ve diğer ülkelere örnek olabileçek şekilde Medeniyetinin Milli Türklük Şuurunla Sayın Liderlerinin AHMED DOĞAN ile Türk Milli ATATÜRKÇÜ Teşkilatının uyğuladığı DEMOKRASİ varlığının ğeleçegini, Özğürlük güneşinin doğacağını,Hak ve ADALETİN, Barışın var olaçagına inanarak H.Ö.H. nin kurulmasınla Jivkofun BKP nin 45 yıllık yönetimini YIKARAK tuz ve buz etmede Türklerin yıkıçı olmayarak çaLIŞMALARI HER ZAMAN TAMAMLAYIÇI OLDUĞUNU VE Bulgaristan Türkünün ulus olarak kültür değerlerine sahip çıkarak Türk varlığının BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÖSTERMİŞ OLARAK ÖNEMİNİ,TANITIMINI VE YERİNİ LAYIK OLARAK GÖSTERMİŞTİR. Niyazi akkılıç-Balkanoloji başkanı.2.TÜRK DİLİ ,TÜRKÇE DEMEK TÜRK DEMEKTİR.
Ne Mutlu Türküm diyene.


3.Milletce, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, milli,Birlik ve Beraberlik için ,vatan için, fedakarca çalışan, serdenğeçen Alperen Mehmetçikler en kutsal duyğularlan selamlar sevği, sayğı, ile hürmetli dualarımızı balkan Türklüğü olarak içtenlikle sunarız.
4Her kahraman vatansever Bayrağının direğidir.Gönüllerde layık olmalı, her Türkün başı göklere değmelidir.Albayrağı saglam tutmak en büyük ödevimizdir.Sen Necipsin Türk MİLLETTİ BU SENİN KUTSAL VAZİFENDİR.. NİYAZİ AKKILIÇ- Balkanoloji başkanlığının sözlerinden.


5.Şehit gazilerimizin şanlı hatırı için Balkan Türkleri ve Deliorman Türkleri tüm Bulgaristan Türkleri şehit ve gazilerimize minnet ,şükran, sunarak, Dualarını kalplerinin enderinliğinden ifa etmektedirler.. Balkanoloji başkanı Niyazi akkılıç.istanbul


6.Sizler unutulmayan ruhumuzun çiçegi olan şanlı şehitlerimiz,Sizler her zaman HİLALİN ve Yıldızların cennet mekanınıda görmelisiniz. Sizler Türk Millettinin kırçiçegi ve Balkan TÜRKÜNÜN kardelanısınız ölümden korkmayan aşıklarsınız. SİZİNLE Tüm Dünya Türkleri gurur ve onur duyarak okudukları Dualarlan Fatihalarla yanınızdadır.NiyaziAkkılıç.Balkanoloji kültür başkanı – İstanbul7.Balkanlar 600 yıl Türklük yaşadı.Bu Memleket Tarihte Türktü,Şimdiki Durumundada Türklük yasşamaktadır.Balkanlarda Türk varlığı var oldukça, Türklük ebediyen var olaçaktır.Türk toplumunun yegane dayanağıda TC NİN Dimdik ayakta var olmasıdır.
Milletim TÜRK.Vatanım Türkiye,Ülküm Türklüktür.Ulu önder ATATÜRK REHBERİMİZDİR.En büyük Türkiye Canımız kanımız sizlere feda olsun. Balkanoloji başkanı Niyazi AKKILIÇ-İstanbul. Adımız Türk ve Andımızdır.Bulgaristan ve Deliorman Türkleri olarak,Türklük adına, Vatan ve Bayrağımız adına ,Türklük ugruna Canımızı ve kanımızı hiç esirgemeden korkmadan koyarız. Balkanoloji başkanı.NİYAZİ AKKILIÇ- İstanbul.Nasıl güçlü oluruz, Bir araya gelemezisek.Nasıl sahip çıkarız geleçeğimize, Geçmişimizi bilmezisek, Biz neler anlatırız ki var olan torunlarımıza ve genç neslimize. Atalarımızı tanıyıp araştırıp anlayamazisek .Nasıl karşı koyarız zulmün zorbalıklarına.Biribirimizi tanıyıp güçümüzü bilmezisek, Gelin bir yol bulalım ,Bir olalım. Balkanlarda Türk Birliğini kuralım. Böylecede yıkılmaz bir kale olalım. Türkün GÜÇÜNÜ BİRDEFA DAHA CİHANA GÖSTERELİM. Balkanoloji başkanı NİYAZİ AKKILIÇ-İSTANBUL. Aziz Balkan Türkleri,ARTIK BU GÜNÜMÜZÜ,Geçmişimizi ve geleçeğimizi çok doğru olarak bilerek konuşalım ve düşünçelerimizi istikbalimizin aynası olmasına yardımcı olalım.Türk ğibi Diri olalım Kale olarakta ayakta olalım.
Balkanoloji kültür başkanı Niyazi akkılıç- İstanbul.

Bu memleket, Dünya'nın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna
mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en aşağı yedibin
senelik Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin
içindeki çacuk, tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk, tabiatın
şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından korkar gibi oldu sonra
onlar alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Birgün o
tabiatın çocugu tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu.
TÜRK oldu.
TÜRK budur;
Yıldırımdır,
Kasırgadır,
Dünya'yı aydınlatan Güneştir.
Bugün 24 ziyaretçi (103 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=